Ротация на служители ще пази от корупция

Всеки вносител на законопроект ще обявява контактите си със заинтересовани страни

Ротация на служители ще пази от корупция | StandartNews.com
  • Всеки вносител на законопроект ще обявява контактите си със заинтересовани страни
  • Система ще предупреждава за опасност от изпадане в неплатежоспособност, казва  Анна Александрова, председател на правната комисия в 44-то НС и кандидат за депутат от 25-ти МИР София в интервю за вестник СТАНДАРТ


- Г-жо Александрова, в предизборната си програма ГЕРБ оставя акцент върху върховенството на закона и борбата с корупцията. Какви нови мерки предвиждате?
- Основен приоритет остава елиминирането на предпоставките за корупция и ефективно наказване на извършилите корупционни  престъпления. Ще подобрим правилата за разследване на корупционните престъпления чрез законови промени. Това ще стане след широки консултации с всички заинтересовани страни. Ще повишаваме професионалната  квалификация и експертиза на разследващите полицаи като гаранция за ефективно  разследване и за събиране на качествени доказателства за целите на наказателния  процес. Ще разработим мерки за допълнителна защита на подаващите сигнали за корупция. Приехме нова Концепция за наказателна политика (2020 - 2025 г.). Ще осъществим заложените в нея мерки, които да освободят  допълнителен ресурс на органите за противодействие на тежката престъпност. Ще се надгради капацитета на институциите, ангажирани в превенцията и противодействието на престъпността и взаимодействието между тях. Всеки пряк или косвен контакт с цел да се повлияе за вземането на управленски решения трябва да е публично достояние. Лобистката дейност чрез прокарването или защитаването на специфични интереси може да е в ущърб на обществото и да увеличи риска от корупция и "обсебване" на държавните органи от частни интереси. Ще въведем механизми за регулиране и контрол на тези дейности и публичен регистър за прозрачност.Предлагаме надграждане на "законодателното досие". Всеки вносител на законопроект ще е длъжен да представи информация за всички контакти със заинтересовани страни, дали проектът на закон е разработен от външни организации, кантори или фирми и дали има частен интерес. Това ще важи и за предложения, внесени между първо и второ четене. Приоритет е и въвеждането на допълнителна предварителна оценка на въздействие за предложения, които са направени между първо и второ четене. Ще въведем проверки на почтеността на служителите. Прилагането на тестове за почтеност ще има съществен възпиращ антикорупционен ефект.
- Предвиждате тестове за почтеност на чиновниците. Как ще се провеждат те?
- Министерски съвет прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021 - 2027 г. и пътна карта за изпълнение на стратегията. Специализиран софтуер ще извършва автоматични проверки и анализ на декларации за конфликт на интереси и за имотно състояние на държавните служители в централната и териториалните администрации.Въвеждането на софтуер е необходимо предвид големия брой проверки, които трябва да се направят, за да се установят размерът на банковите сметки и имуществото на служителите. По отношение на премахване на корупционните практики сред чиновниците е ротацията на служители на рискови за това престъпление места. Сред тях са Министерството на енергетиката, МВР, Министерството на туризма, агенция "Митници" и др. Това е мярка, залегнала още в предишния стратегически период, завършил през 2020 г., и ще продължи и през този чрез автоматизирано разпределение на служители, в сектори, които позволяват това.
- ГЕРБ планира промяна в Конституцията, която да даде възможност за индивидуална жалба до Конституционния съд. Защо това е важно?
- Въвеждането на института на индивидуалната конституционна жалба представлява способ за пряко и лично искане на защита в случаите на нарушаване на конституционно уредените основни права и свободи на конкретен правен субект - физическо или юридическо лице.Индивидуалната конституционна жалба е специфичен правен институт, предназначен да осигури пряк достъп на гражданите до конституционното правосъдие. Това особено средство за защита се счита за един от най-радикалните способи за гарантиране на основните права, главната заплаха за които в правен аспект идва от актовете на публичната власт.
- Предвиждате още разделяне на ВСС на два съвета - прокурорски и съдебен, както и въвеждането на два инспектората. С какво това ще подобри работата на съдебната система?
- Спазването на принципа за върховенството на правото и независимостта на съдебната власт са условие за изпълване със съдържание на демократичните процедури. Ето защо предлагаме разделянето на Висшия съдебен съвет на Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите, които да решават отделно кадровите въпроси, свързани със съдиите и прокурорите. По този начин ще се осигури възможност две независими една от друга колегии, съдийска и прокурорско-следователска, да решават конкретни въпроси.Това институционално решение е гаранция срещу неправомерен натиск и влияние върху съдиите, което ние направихме с последното изменение на Конституцията през 2015 г., като разделихме Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегия. Предлагаме Съдебният съвет на съдиите да се състои от 15 членове, като председателят на ВКС и председателят на ВАС са по право негови членове, а броят на избраните от професионалната квота членове да бъде по-голям от броя на избраните от Народното събрание. Съответно Съдебният съвет на прокурорите да се състои от 11 членове, като главният прокурор ще е негов член по право. На следващо място, предлагаме към съдебните съвети на съдиите и на прокурорите да се създават инспекторати, всеки от които се състои от главен инспектор и петима инспектори. Главните инспектори ще се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители за срок от 5 г., а инспекторите за срок от 4 г.В съответствие със своята професионална насоченост инспекторатите към съвета на съдиите и към съвета на прокурорите ще проверяват дейността на органите на съдебната власт, без да засягат независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. Инспекторатите ще извършват проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Главните инспектори и инспекторите при осъществяване на функциите си ще бъдат независими и ще се подчиняват само на закона.
- В програмата на ГЕРБ е заложено периодично допитване до гражданите и бизнеса за удовлетвореността от съдебната система. Как ще се осъществява?
- С помощта на облекчаване на процедурните правила, засилено използване на алтернативни форми на решаване на спорове и други мерки ще надградим модела за балансирана натовареност на съдилищата, за да могат всички граждански да получават своевременно правосъдие.Ще бъдат периодично прилагани изградените вече механизми за оценка на удовлетвореността на гражданите и бизнеса от достъпа до правосъдие. Това ще става чрез извършване на проучвания на общественото мнение. За подобряване на  конкурентоспособността на фирмите ще бъде повишена ефективността на производството по несъстоятелност. За да помогнем на бизнеси в риск, ще разработим система за ранно предупреждение за опасност от изпадане в неплатежоспособност. Планирани са мерки за подобряване дейността на синдици и доверени лица чрез повишаване на професионалната им квалификация и експертиза, за да бъдат по-полезни на бизнеса.
- ГЕРБ планира развитие на електронното правосъдие. Как ще се осъществява то?
- Ще надградим електронното правосъдие, чрез въвеждане на ясна законодателна рамка, даваща възможност на съдебната власт да осъществява процедури по електронен път; упражняване на процесуални права в електронна форма в съдебните производства; разширено приложение на съвременните технологии в правосъдието; доразвиване на информационните системи на съдилищата за достъп на граждани и бизнеса до електронни услуги и електронно правосъдие; въвеждане на централизирано разпределение и дигитална обработка на заповедните дела;  цифровизация на преписките по административни дела и др.
- Битовата престъпност остава бич за хората. Какви ангажименти поемате за решаването на този въпрос?
- За  изминалите 4 г. се наблюдава трайна  тенденция към намаляване на общата  престъпност. Расте разкриваемостта. Макар и ограничени, остават тревожни случаите на насилие над възрастни хора в малките населени места. Посещенията на полицейските мобилни екипи в селата, разговорите с хората на място спомагат за разкриване на извършено престъпление. Разширява се изграждането на видеонаблюдение по общините.
- Предвиждате ли повишаване на полицейските заплати?
- За МВР в програмата няма предвидена политика по доходите, различна от тази, която ще се прилага за публичния сектор. През този мандат достигнахме 650 лева минимална работна заплата и над 1500 лева средна брутна заплата, което е увеличение с близо и над 50 %, имаше стабилно повишение на доходите в държавната администрация. Искам да припомня, че в началото на мандата основното възнаграждение на млад полицай или пожарникар, който започваше работа в системата на МВР, беше 662 лева, а в началото на тази 2021 г. заплатата нарасна на 1111 лева.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай