МС със стратегия за под 11% отпаднали от училище до 2020 г.

МС със стратегия за под 11% отпаднали от училище до 2020 г. | StandartNews.com

София. Правителството прие Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Срокът й на действие е до 2020 г., а целта, заложена в нея, е с реализация на предвидените мерки делът на отпадналите от училище да спадне до 11% при 12,5% през 2012 г.

"Преждевременното напускане на училище е значим социален и икономически проблем. Той намалява възможностите за реализация в живота и на пазара на труда. При хората, които притежават основно или по-ниско образование, нарастват рисковете от социално изключване. Не на последно място това явление създава предпоставки за влошаване на качеството на живот и благосъстоянието на сегашното и на бъдещите поколения", се казва в позицията на кабинета.

Постигането на целите на стратегията ще се осъществява чрез ключови мерки за превенция, която цели предотвратяване на причините за преждевременно напускане на училище; интервенция с цел създаване на условия за ограничаване на преждевременното напускане; и компенсиране – за да се подпомогне на преждевременно напусналите отново да се включат в образованието или да придобият квалификация.

Според съобщение от Министерски съвет, стратегията изисква прилагането на междусекторен подход на национално, общинско и училищно равнище, гарантиран от координационен механизъм между институциите, както и участието на неправителствения сектор в разработването и изпълнението на специфични политики за образование и в подобряването на материално-техническите, социалните и психолого-педагогическите условия, включително и чрез възможностите на публично-частното партньорство.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай