Сряда,

Как да си направим сладкиш от праскови

От: Стандарт -
A
A
A

Прас­ко­ви­те имат из­клю­чи­тел­но го­ля­мо ко­ли­чес­тво ви­та­мин С. В ед­на прас­ко­ва се съ­дър­жат це­ли 90% от не­об­хо­ди­ма­та днев­на до­за от то­зи ви­та­мин. Прас­ко­ви­те са бо­га­ти на мед, же­ля­зо и ка­ро­тин. В тях има го­ля­мо ко­ли­чес­тво за­ха­ри, от ко­и­то пре­об­ла­да­ва за­ха­ро­за­та. Те са из­точ­ни­ци на ви­та­мин А, как­то и на С и Е. Съ­дър­жат мно­го фи­то хи­ми­ка­ли, ко­и­то дейс­тват ка­то ан­ти­ок­си­дан­ти, ко­и­то из­чис­тват тя­ло­то от сво­бод­ни ра­ди­ка­ли. Пре­по­ръч­ват се да бъ­дат из­яж­да­ни по пет прас­ко­ви на ден.

 

Ли­кьор от прас­ко­ви

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: 12 сред­но го­ле­ми прас­ко­ви, обе­ле­ни и на­ря­за­ни на чет­вър­тин­ки

4 лен­ти ли­мо­но­ва ко­ра, ос­тър­га­ни ху­ба­во

1 мал­ка пръч­ка ка­не­ла

3 ч вод­ка

1 ч за­хар

На­чин на при­гот­вя­не: Сме­се­те прас­ко­ви­те с вод­ка­та, ли­мо­но­ви­те ко­ри и под­прав­ки­те в зат­во­рен бур­кан и се съх­ра­ня­ва в про­дъл­же­ние на 1-2 сед­ми­ци, ка­то се раз­кла­ща от вре­ме на вре­ме. Пре­це­де­те и из­стис­кай­те кол­ко­то е въз­мож­но по­ве­че сок и го фил­три­рай­те.

 

До­маш­но слад­ко

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: 1 кг. прас­ко­ви (доб­ре уз­ре­ли, но не ме­ки и по­чис­те­ни от кос­тил­ки­те), 600 гр. за­хар, 150 мл. во­да, 2-3 лис­та ин­дри­ше, 1 ва­ни­лия, 1/2 ча­е­на лъ­жич­ка ли­мо­не­на ки­се­ли­на.

На­чин на при­гот­вя­не: прас­ко­ви­те се из­ми­ват, от­стра­ня­ват се кос­тил­ки­те и се на­ряз­ват на куб­че­та с го­ле­ми­на на мал­ка хап­ка. Сла­гат се в го­ля­ма по-ши­ро­ка и плит­ка тен­дже­ра или под­хо­дя­ща дъл­бо­ка та­ва. До­ба­ве­те за­хар­та и во­да­та. Сла­га­те на кот­ло­на и за­топ­ля­те на уме­ре­на тем­пе­ра­ту­ра до­ка­то за­хар­та се сто­пи.

След ка­то за­хар­та е сто­пе­на уве­ли­че­те тем­пе­ра­ту­ра­та и щом об­ра­зу­ва­ли­ят се си­роп зав­ри, за­се­че­те 10 ми­ну­ти ка­то през то­ва вре­ме от­стра­ня­ва­те пя­на­та от по­вър­хнос­тта. След из­ти­ча­не на то­ва вре­ме от­мес­те­те тен­дже­ра­та от кот­ло­на и ос­та­ве­те за 15-20 ми­ну­ти слад­ко­то да се ох­ла­ди. От­но­во вър­не­те съ­да на кот­ло­на и щом си­ро­па зав­ри на­ма­ле­те на уме­ре­на тем­пе­ра­ту­ра и за­се­че­те 15 ми­ну­ти ка­то чес­то раз­бър­ква­те. В слу­чай, че има още пя­на я от­стра­ня­ва­те. Пак мес­ти­те съ­да със слад­ко­то и ох­лаж­да­те за 20-30 ми­ну­ти, след ко­е­то сла­га­те от­но­во на кот­ло­на по съ­щия на­чин да зав­ри си­ро­па. Ва­ри­те до же­ла­на­та гъс­то­та. Мо­е­то слад­ко ва­ря още око­ло 15 ми­ну­ти и с та­зи гъс­то­та ми ха­рес­ва. Си­ро­па ста­ва ка­то пре­сен мед. При пос­лед­но­то сла­га­не на кот­ло­на до­ба­вя­те ва­ни­ли­я­та и ин­дри­ше­то. Ми­ну­та пре­ди сва­ля­не­то сла­га­те и ли­мо­не­на­та ки­се­ли­на. Раз­бър­квай­те през ця­ло­то вре­ме, за да не за­го­ри. Не заб­ра­вяй­те, че ко­га­то слад­ко­то из­сти­не ще се стег­не още. На­сип­ва­те го­то­во­то слад­ко от прас­ко­ви в за­топ­ле­ни бур­кан­че­та с ка­пач­ки на винт. Зат­ва­ря­те и об­ръ­ща­те с ка­пач­ка­та на­до­лу. Ос­та­вя­те та­ка до­ка­то из­сти­нат на­пъл­но.

 

Шо­ко­ла­до­ва фан­та­зия

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

60 г мас­ло

2 жъл­тъ­ка

50 г за­хар

140 г браш­но

браш­но за ра­бот­ния плот, маз­ни­на за фор­ма­та

2 прас­ко­ви / или нек­та­ри­ни по из­бор

1 яй­це

75 г мас­ло

75 г ка­фя­ва за­хар

75 г браш­но

20 г смле­ни ба­де­ми

25 г не­под­сла­де­но ка­као

50 мл пряс­но мля­ко

На­чин на при­гот­вя­не: За тес­то­то се раз­би­ват на пя­на мас­ло­то, жъл­тъ­ци­те и за­хар­та. Сип­ва се браш­но­то и се омес­ва плът­но тес­то. Уви­ва се в проз­рач­но фо­лио и прес­то­я­ва 30 ми­ну­ти в хла­дил­ни­ка.

Фур­на­та се заг­ря­ва на 190 С. Тес­то­то се раз­точ­ва вър­ху наб­раш­не­ния ра­бо­тен плот и от не­го се из­ряз­ва кръг с ди­а­ме­тър 24 см. Бла­тът се сла­га на дъ­но­то на на­мас­ле­на фор­ма със съ­щи­ят ди­а­ме­тър. За пъл­не­жа се раз­по­ло­вя­ват на две прас­ко­ви­те. По­ло­вин­ки­те се сла­гат вър­ху тес­то­то.

Мас­ло­то и за­хар­та се раз­бър­кват на крем, до­ба­вя се яй­це­то. Смес­ват се браш­но­то, ба­де­ми­те, бак­пул­ве­рът и ка­ка­о­то и се из­сип­ва към раз­би­то­то мас­ло. До­ба­вя се мля­ко­то и се раз­бър­ква до гъс­то тес­то. Раз­пре­де­ля се вър­ху прас­ко­ви­те, из­глаж­да се и се пе­че 45 ми­ну­ти. На 30-та­та ми­ну­та фор­ма­та се пок­ри­ва с алу­ми­ни­е­во фо­лио.

След ка­то слад­ки­шът се из­пе­че, из­важ­да се от фур­на­та и се ос­та­вя да се ох­ла­ди. Сер­ви­ра се по­ръ­сен с пуд­ра за­хар.

 

Бърз ка­ра­ме­лен слад­киш

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

500 г. прас­ко­ви

1 1/2 ч.ч. ка­фя­ва за­хар

100 гр кра­ве мас­ло

4 броя яй­ца

1 ч.ч. браш­но

1/4 ч. л. бак­пул­вер

щип­ка ва­ни­лия

На­чин на при­гот­вя­не: На дъ­но­то на та­ва за пе­че­не се ка­ра­ме­ли­зи­ра 1 ча­е­на ча­ша ка­фя­ва за­хар. Из­мий­те прас­ко­ви­те, на­ре­же­те ги на ре­зе­ни и раз­пре­де­ле­те вър­ху ка­ра­ме­ла.

Счу­пе­те яй­ца­та, ка­то раз­де­ли­те жъл­тъ­ци­те от бел­тъ­ци­те. Жъл­тъ­ци­те раз­бий­те доб­ре за­ед­но с ос­та­на­ла­та по­ло­вин ча­ша за­хар, браш­но­то и бак­пул­ве­ра, а бел­тъ­ци­те раз­бий­те на сняг. След то­ва раз­бър­кай­те за­ед­но две­те сме­си до по­лу­ча­ва­не на хо­мо­ген­ност.  Из­си­пе­те смес­та вър­ху ка­ра­ме­ла и прас­ко­ви­те.Заг­рей­те фур­на­та на 180 гра­ду­са и пе­че­те око­ло 35 ми­ну­ти или до го­тов­ност на тес­то­то.

След ка­то слад­ки­шът е го­тов, го из­ча­кай­те да из­сти­не и го обър­не­те в дос­та­тъч­но го­ля­ма чи­ния та­ка, че прас­ко­ви­те да ос­та­нат от­го­ре.

 

Ре­ва­не

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

яй­ца - 2 броя

браш­но - 125 г

ки­се­ло мля­ко - 125 г

за­хар - 70 г

оре­хи - 50 г на­ря­за­ни

бак­пул­вер - 1 ч.л.

прас­ко­ви - 300 - 400 г

За си­ро­па

за­хар - 150 г

во­да - 150 мл

ка­не­ла - 1 пръч­ка

На­чин на при­гот­вя­не: Раз­бий­те жъл­тъ­ци­те със за­хар­та на пух­кав крем. До­ба­ве­те ки­се­ло­то мля­ко, пре­ся­то­то браш­но с бак­пул­ве­ра, на­ря­за­ни­те или счу­ка­ни оре­хи и хо­мо­ге­ни­зи­рай­те. След то­ва обър­кай­те с раз­би­ти­те на твърд сняг бел­тъ­ци.

Из­си­пе­те смес­та в та­ва с хар­тия за пе­че­не. От­го­ре под­ре­де­те на­ря­за­ни­те на пар­че­та и ова­ля­ни в га­ле­та прас­ко­ви. Сло­же­те слад­ки­ша да се из­пе­че в уме­ре­на фур­на до­ка­то клеч­ка­та, за­бу­че­на вът­ре из­ле­зе су­ха. За си­ро­па ва­ре­те за 5-10 ми­ну­ти во­да­та със за­хар­та и ка­не­ла­та. Вмес­то во­да мо­же да из­пол­зва­те сок от ком­пот от прас­ко­ви.

За­лей­те из­сти­на­ло­то ре­ва­не с топ­лия за­ха­рен си­роп. По­ръ­се­те ре­ва­не­то с прас­ко­ви с мал­ко пуд­ра за­хар по же­ла­ние и под­не­се­те на пар­че­та.

 

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички