САМО В СТАНДАРТ: Как да се справим с преяждането

След пос­та вкар­вай­те са­мо по ед­на но­ва хра­на при вся­ко яде­не, каз­ва проф. Дон­ка Бай­ко­ва

САМО В СТАНДАРТ: Как да се справим с преяждането | StandartNews.com
  • След пос­та вкар­вай­те са­мо по ед­на но­ва хра­на при вся­ко яде­не, каз­ва проф. Дон­ка Бай­ко­ва в специално интервю за ВЕСТНИК СТАНДАРТ

- Проф. Бай­ко­ва, как­ви хра­ни ще по­мог­нат за иму­ни­те­та ни в пе­ри­о­да на бит­ка­та с пан­де­ми­я­та? И как да се хра­ним в пе­ри­од, в кой­то оби­чай­ни­ят ни ре­жим е на­ру­шен?

- Пред то­зи пе­ри­од ни­то пре­яж­да­не­то, ни­то пре­пи­ва­не­то, ни­то из­ли­шъ­ци, ни­то не­до­и­мъ­ци са пре­по­ръ­чи­тел­ни. Не е пе­ри­од, в кой­то да пра­вим го­ле­ми ог­ра­ни­че­ния в хра­не­не­то си и ди­е­ти, за да под­дър­жа­ме имун­на­та си сис­те­ма на оп­ти­мал­но ни­во. Но е съ­що тол­ко­ва вред­но, ако пре­пи­ва­ме и пре­яж­да­ме по праз­ни­ци­те, за­що­то ние, бъл­га­ри­те, оби­ча­ме да пре­ка­ля­ва­ме. Ед­но пре­яж­да­не и пре­пи­ва­не из­веж­да имун­на­та сис­те­ма на ор­га­низ­ма за две де­но­но­щия. В то­зи пе­ри­од ме­та­бо­лиз­мът се за­ни­ма­ва с об­ра­бот­ка­та и раз­граж­да­не­то на при­е­ти­те хра­ни­тел­ни из­ли­шъ­ци и ал­ко­хол­ни суб­стан­ции. И от то­ва па­да иму­ни­те­тът. До­ри и ка­то ни ми­не мах­мур­лу­кът, ще ста­нем по-по­дат­ли­ви на ви­ру­са. А на­ли се очак­ва здра­ви­те хо­ра с доб­ра имун­на за­щи­та да пре­бо­ле­ду­ват и да съз­да­дат ан­ти­те­ла, на ко­и­то да раз­чи­та со­ци­ал­ни­ят иму­ни­тет. Те да нап­ра­вят та­ка, че ви­ру­сът да из­чез­не - го­во­ри се, че око­ло 60-70 на сто тряб­ва да пре­бо­ле­ду­ват, за да има на­ис­ти­на ус­той­чи­вост на на­се­ле­ни­е­то и да го по­бе­дим.

- А как­ви хра­ни да из­бяг­ва­ме след края на пос­ти­те?

- Бих ис­ка­ла пър­во да ка­жа за хо­ра­та, ко­и­то не пос­тят, за­що­то ве­ро­ят­но са по-го­ля­ма­та част от на­се­ле­ни­е­то. Ако не бе епи­де­мич­на­та об­ста­нов­ка, ве­ро­ят­но мо­же­ше и по­ве­че хо­ра да пос­тят. Но та­ка или ина­че, хо­ра­та, ко­и­то са на сме­сен ре­жим на хра­не­не - тряб­ва да по­е­мат три пор­ции ме­со през сед­ми­ца­та, две пор­ции ри­ба, сти­га да мо­гат да си я поз­во­лят, и два пос­тни дни. Да­ли е сря­да и пе­тък, или по­не­дел­ник и чет­вър­тък - важ­но­то е да са пре­ди и след по­чив­ни­те дни. В то­зи пе­ри­од е доб­ре да кон­су­ми­ра­ме ва­ри­ва - ориз, бул­гур, пъл­но­зър­нес­ти про­дук­ти, боб, ле­ща, зе­лен фа­сул. Око­ло 30 гра­ма яд­ки днев­но, за­що­то са мно­го ви­со­ко­ка­ло­рич­ни - 100 гра­ма яд­ки са 650 ка­ло­рии. Мо­же да кон­су­ми­рат и съ­що­то ко­ли­чес­тво се­ме­на, ко­е­то е рав­но на две су­пе­ни лъ­жи­ци. Да уве­ли­чим пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци двой­но за смет­ка на ме­со­то. Меж­ду дру­го­то в два­та пос­тни дни мо­же да вля­зат и яй­ца в са­ла­ти или яс­тия ка­то миш-маш. Но зе­лен­чу­ци­те и пло­до­ве­те тряб­ва да ста­нат око­ло 800 гра­ма до ки­лог­рам на чо­век. Мо­же да бъ­дат и тур­шии, и ки­се­ло зе­ле. Доб­ре е и да не заб­ра­вя­ме и лу­ка - лу­ко­ва­та гру­па е нис­ко­ка­ло­рич­на, но е ан­ти­ок­си­дант, кой­то има ан­ти­бак­те­ри­ал­но дейс­твие, в то­ва чис­ло и ан­ти­ви­рус­но. Да не про­пус­ка­ме и по­пу­ляр­ни­те на­пос­ле­дък джин­джи­фил и кур­ку­ма, гъ­би­те и пчел­ни­те про­дук­ти, за­що­то те по­доб­ря­ват кръ­вот­во­ре­не­то.

- А ка­къв да е ре­жи­мът за оне­зи, ко­и­то пос­тят?

- Мно­го е важ­но как те ще пре­ми­нат към друг хра­ни­те­лен ре­жим. В пър­вия ден на Ве­лик­ден те от­дав­на са очак­ва­ли аг­неш­ко­то, ко­зу­на­ка, яй­ца­та. Но след дъ­лъг пост ен­зим­ни­те сис­те­ми на хра­нос­ми­ла­тел­на­та сис­те­ма, ко­и­то дъл­го вре­ме, над 40 дни не са би­ли ак­тив­ни, ако ги на­то­ва­рим, ще ре­а­ги­рат с риск от от­ключ­ва­не на бо­лес­тен про­цес. А то­ва зна­чи въз­па­ле­ние. Да не про­пус­ка­ме, че мо­жем да на­то­ва­рим са­мо сто­ма­ха и чер­ва­та, но те ще на­то­ва­рят и пан­кре­а­са, и жлъч­но-чер­нод­бор­на­та сис­те­ма. Ако има въз­па­ли­те­лен про­цес на един от ор­га­ни­те, са в риск да от­клю­чат съ­що­то и дру­ги­те. За­то­ва по праз­ни­ци­те те­зи от­де­ле­ния в бол­ни­ци­те се пре­пъл­ват от пре­яж­да­щи и пре­пи­ва­щи хо­ра. Же­ла­тел­но е да ща­дим ор­га­низ­ма си. Съ­ве­тът ми е във все­ки при­ем от праз­нич­ния хра­ни­те­лен ре­жим да при­е­ма­ме по ед­на но­ва хра­на от всич­ки гру­пи, ко­и­то до­се­га са би­ли из­клю­че­ни. Сут­рин­та то­ва мо­же да бъ­де ко­зу­нак с чай или плод, в 10 ча­са - да се чук­нем с яй­ца­та, плюс ли­мо­на­да или цит­ро­на­да, но не и не­що га­зи­ра­но. За об­я­да съ­ве­тът ми е - как­ви­то и ку­ли­нар­ни ше­дьов­ри да нап­ра­вим, да сер­ви­ра­ме са­мо аг­неш­ко­то с ле­ки под­прав­ки и да не под­на­ся­ме за­ед­но с не­го дроб-сар­ма­та. Да я ос­та­вим за дру­гия ден, а ве­че­ря­та да е по-ле­ка. За­що­то обик­но­ве­но тър­жес­тве­ни­ят ве­лик­ден­ски обед про­дъл­жа­ва два-три ча­са. А ако ме пи­та­те об­що кол­ко яй­ца тряб­ва да из­я­дем за ден - не по­ве­че от три.

На дру­гия ден - по съ­щия на­чин. За­що­то хра­на­та се ета­жи­ра - то­ест под­реж­да се на ни­ва, а не се раз­бър­ква в сто­маш­но-чрев­ния тракт, кой­то е дъ­лъг 7,5 мет­ра. Тя се нас­ло­я­ва на плас­то­ве, точ­но та­ка, как­то я при­е­ма­ме. За­то­ва тряб­ва да за­поч­нем пак с ос­ве­жа­ва­ща на­пит­ка, а не с ра­кия, въп­ре­ки че то­ва е са­мо на­ша бъл­гар­ска наз­дра­ви­ца.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай