Събота,

Над 1 млрд. лв. в машини и иновации са инвестирани в “Елаците-Мед”

От: Стандарт, снимки Ромео Чолаков -
Над 1 млрд. лв. в машини и иновации са инвестирани в “Елаците-Мед”
A
A
A
  • Дружеството отпразнува 44 години, за 20 г. в група ГЕОТЕХМИН са изпълнени уникални проекти, осигуряващи устойчиво развитие
  • Проф. дтн инж. Цо­ло Ву­тов по­лу­чи гра­мо­та и пла­кет "По­че­тен граж­да­нин на Об­щи­на Ет­ро­по­ле" за из­клю­чи­тел­ни зас­лу­ги

Над 6000 чо­ве­ка на­пъл­ни­ха цен­трал­ния пло­щад в Ет­ро­по­ле на 22 ав­густ, за да от­праз­ну­ват де­ня на ми­ньо­ра и две зна­чи­ми го­диш­ни­ни - 44 го­ди­ни от съз­да­ва­не­то на МОК "Ела­ци­те" и 20 го­ди­ни от при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на дру­жес­тво­то към Гру­па ГЕ­О­ТЕХ­МИН.Сред тях бя­ха ве­те­ра­ни, из­граж­да­ли руд­ни­ка, хи­ля­ди слу­жи­те­ли и ра­бот­ни­ци от "Ела­ци­те-Мед" АД и от Гру­па ГЕ­О­ТЕХ­МИН, чле­но­ве­те на Надзор­ния и Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на "Ела­ци­те-Мед", ръ­ко­во­ди­те­ли­те на дру­жес­тва­та от Гру­па­та, пред­ста­ви­те­ли на ор­га­ни­за­ции, син­ди­ка­ти, как­то и мно­го гос­ти от Бъл­га­рия и чуж­би­на. До­ма­ки­ни­те и гос­тите се ве­се­ли­ха до сред­нощ, а тър­жес­тво­то за­вър­ши с мно­гоц­вет­на за­ря.

От­бе­ляз­ва­не­то на го­диш­ни­ни­те за­поч­на с про­из­вод­стве­на оби­кол­ка на офи­ци­ал­ни­те гос­ти в Ру­до­до­бив­ния ком­плекс. До­ма­ки­ни­те за­поз­на­ха ви­цеп­ре­ми­е­ра г-жа Ма­ри­я­на Ни­ко­ло­ва, ми­нис­тъ­ра на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка г-н Би­сер Пет­ков, зам.-ми­нис­тъ­ра на окол­на­та сре­да и во­ди­те г-н Кра­си­мир Жив­ков, ди­рек­то­ра на Ди­рек­ция "При­род­ни ре­сур­си, кон­це­сии и кон­трол" в Ми­нис­тер­ство­то на енер­ге­ти­ка­та Ста­нис­лав Стан­ков и биз­нес­пар­тньо­ри от чуж­би­на с фак­ти от ис­то­ри­я­та, ре­а­ли­зи­ра­ни про­ек­ти и пер­спек­ти­ви­те за раз­ви­тие на мин­ния ком­плекс.  

При­вет­ствие към всич­ки гос­ти под­не­се инж. Дра­го­мир Дра­га­нов - из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на "Ела­ци­те-Мед", ка­то под­чер­та съ­щес­тве­на­та ро­ля­та на ком­па­ни­я­та за на­ци­о­нал­на­та ико­но­ми­ка. Освен, че е сред най-го­ле­ми­те ра­бо­то­да­те­ли и да­нъ­коп­лат­ци в Бъл­га­рия,

дру­жес­тво­то оси­гу­ря­ва ра­бо­та на по­ве­че от 1850

пря­ко за­е­ти слу­жи­те­ли, хи­ля­ди дос­тав­чи­ци и доп­ри­на­ся за ка­чес­тво­то на жи­вот в 8 об­щи­ни.

Дра­го­мир Дра­га­нов спо­де­ли, че раз­ви­ти­е­то и ус­пе­хът на "Ела­ци­те-Мед" са в син­хрон с най-съв­ре­мен­ни­те тен­ден­ции в уп­рав­ле­ни­е­то на тех­но­ло­гич­ни­те про­це­си и при­ла­га­не­то на съв­ре­мен­ни тех­но­ло­гии и обо­руд­ва­не, ко­е­то поз­во­ля­ва оп­ти­мал­но ус­во­я­ва­не на при­род­ни­те  ре­сур­си и опол­зот­во­ря­ва­не на по­лез­ни­те ком­по­нен­ти в тях.

"На­ше­то про­из­вод­ство е при­мер за ус­пеш­но­то пре­ми­на­ва­не на дру­жес­тво­то към ин­те­ли­ген­тна мин­на ин­дус­трия."- ка­за той и до­пъл­ни, че по­ли­ти­ка­та на дру­жес­тво­то е со­ци­ал­но от­го­вор­на към хо­ра­та, ра­бо­те­щи в ком­па­ни­я­та, към мес­тни­те об­щнос­ти и об­щес­тво­то ка­то ця­ло. При­о­ри­тет за ръ­ко­вод­ство­то е га­ран­ти­ра­не­то на бъ­де­ще­то на "Ела­ци­те-Мед" и за­е­тос­тта на мес­тни­те хо­ра в дъл­гос­ро­чен план.

Дра­га­нов да­де за при­мер съ­щес­тве­но­то раз­ши­ре­ние и удъл­жа­ва­не на ек­спло­а­та­ци­я­та на на­хо­ди­ще­то и жиз­не­ния ци­къл на руд­ни­ка, а от там и на це­лия ми­нен ком­плекс с 25 го­ди­ни.

Кме­тът на Ет­ро­по­ле Ди­ми­тър Ди­мит­ров

от­бе­ля­за го­ля­ма­та от­го­вор­ност на ком­па­ни­я­та във всич­ки сфе­ри на об­щес­тве­ния жи­вот на гра­да. Пред­се­да­те­лят на Об­щин­ски съ­вет Ма­рин Ма­ри­нов връ­чи гра­мо­та и пла­кет "По­че­тен граж­да­нин на Об­щи­на Ет­ро­по­ле" на проф. дтн инж. Цо­ло Ву­тов за из­клю­чи­тел­ни­те му зас­лу­ги за раз­ви­ти­е­то на об­щи­на Ет­ро­по­ле, ка­то от­бе­ля­за, че проф. Ву­тов ви­на­ги е бил бли­зо до граж­да­ни­те на Ет­ро­по­ле, до тех­ни­те тре­во­ги и въл­не­ния и ви­на­ги им е по­ма­гал. Проф. Ву­тов бла­го­да­ри за ви­со­ка­та оцен­ка и до­пъл­ни, че тя е за всич­ки, ко­и­то са доп­ри­нес­ли за раз­ви­ти­е­то на Ет­ро­по­ле. Той се вър­на на­зад във вре­ме­то, ко­га­то пре­ди 44 го­ди­ни, на 100 м от пло­ща­да в цен­тъ­ра на гра­да, е би­ло уп­рав­ле­ни­е­то на МОК "Ела­ци­те" и от­бе­ля­за го­ле­ми­те зас­лу­ги на ня­кои от ве­те­ра­ни­те - стро­и­те­ли, спе­ци­а­лис­ти и ме­ниджъ­ри, ко­и­то бя­ха сред гос­ти­те на съ­би­ти­е­то.

"Днес с гор­дост мо­жем да ка­жем, че

"Ела­ци­те-Мед" е ед­но от най-съв­ре­мен­ни­те пред­при­я­тия

не са­мо в Ев­ро­па, но и в све­та" - сподели проф. дтн. инж. Цо­ло Ву­тов. "За 20 го­ди­ни, от­как­то пред­при­я­ти­е­то е в Гру­па ГЕ­О­ТЕХ­МИН, са нап­ра­ве­ни дъл­гот­рай­ни ин­вес­ти­ции в обо­руд­ва­не, ма­ши­ни и окол­на­та сре­да за 1 млрд. лв., а сред­на­та ра­бот­на зап­ла­та е уве­ли­че­на с 350 про­цен­та и в мо­мен­та е 1270 до­ла­ра", до­ба­ви той.

Уп­ра­ви­те­лят на "Ге­о­тех­мин" ООД очер­та и бъ­де­щи­те при­о­ри­те­ти на ком­па­ни­я­та: со­ци­ал­на по­ли­ти­ка, об­ра­зо­ва­ние, по­ли­ти­ка за за­дър­жа­не на мла­ди­те хо­ра в Бъл­га­рия. "Ня­ма да има по-ху­ба­во мяс­то за жи­ве­е­не от Бъл­га­рия" - обе­ща проф. Ву­тов.

Офи­ци­ал­ни поз­драв­ле­ния под­не­со­ха

г-жа Ма­ри­я­на Ни­ко­ло­ва, зам.-ми­нис­тър-пред­се­да­тел по ико­но­ми­чес­ка­та и де­мог­раф­ска­та по­ли­ти­ка, г-н Би­сер Пет­ков, ми­нис­тър на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, г-н Кра­си­мир Жив­ков, зам.-ми­нис­тър на Ми­нис­тер­ство­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те, Ста­нис­лав Стан­ков - ди­рек­тор на Ди­рек­ция "При­род­ни ре­сур­си, кон­це­сии и кон­трол" в Ми­нис­тер­ство­то на енер­ге­ти­ка­та, проф. д-р инж. Лю­бен То­тев и пред­се­да­те­ля на БТПП Цве­тан Си­ме­о­нов. Спе­ци­ал­ни поз­драв­ле­ния из­пра­ти­ха ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та Емил Ка­ра­ни­ко­лов, ми­нис­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то Де­сис­ла­ва Та­не­ва, ми­нис­тъ­рът на ту­риз­ма Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва, кме­то­ве, пар­тньор­ски ор­га­ни­за­ции, ком­па­нии, учи­ли­ща.

Ка­за­ни бя­ха мно­го топ­ли ду­ми на бла­го­дар­ност и приз­на­тел­ност към всич­ки хо­ра, доп­ри­нес­ли за ус­пе­ха на ком­па­ни­я­та през го­ди­ни­те.

В сед­ми­ци­те пре­ди тър­жес­тве­но­то чес­тва­не

бли­зо 1000 юби­лей­ни ме­да­ла са връ­че­ни на ме­ниджъ­ри

слу­жи­те­ли и пар­тньо­ри за при­но­са им за раз­ви­ти­е­то на "Ела­ци­те-Мед".

Тър­жес­твен во­дос­вет за здра­ве, ус­пех и бла­го­ден­ствие бе от­слу­жен от Н.В.Пр. Лов­чан­ския мит­ро­по­лит Гав­ри­ил. Той поз­дра­ви проф. дтн инж. Цо­ло Ву­тов, ръ­ко­вод­ство­то на Гру­па ГЕ­О­ТЕХ­МИН и "Ела­ци­те-Мед" за стре­ме­жа им да съз­да­ват ма­те­ри­ал­ни и ду­хов­ни цен­нос­ти  и ра­дост за хо­ра­та.

За доб­ро­то нас­тро­е­ние на всич­ки при­със­тва­щи се пог­ри­жи­ха - 

тан­цов ан­сам­бъл "Бал­кан­ска мла­дост"

към НЧ "То­дор Пе­ев" 1871 г., с ръ­ко­во­ди­тел Ка­лин­ка Пуш­ка­ро­ва, "Ет­ро­пол­ска­та ду­хо­ва му­зи­ка", гай­да­рят Пе­тър Янев и Ва­ля Бал­кан­ска,  Не­ли Пет­ко­ва, Кра­си Рад­ков,  Ни­ко­ли­на Ча­кър­дъ­ко­ва. Праз­ни­кът за­вър­ши къс­но ве­чер­та с из­пъл­не­ния на Ку­ку-Бенд, ба­лет Ма­га­данс и Гъм­за­та Брас Шоу.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички