Петък,

75 на сто по-мал­ко биз­нес имо­ти ку­пе­ни през 2019 г.

От: Иван Ва­та­хов -
127
75 на сто по-мал­ко биз­нес имо­ти ку­пе­ни през 2019 г.
A
A
A
  • Чуж­ди­те ка­пи­та­ли се из­тег­лят от сек­то­ра у нас, но бро­ке­ри­те гле­дат с на­деж­да към 2020 го­ди­на

2019 го­ди­на се ока­за дос­та пре­диз­ви­ка­тел­на и пъл­на с из­не­на­ди за всич­ки от па­за­ра на биз­нес имо­ти в Бъл­га­рия. През ве­че оти­ва­щия си 12-ме­се­чен пе­ри­од е ре­гис­т­ри­ран спад от 75% на сдел­ки­те с имо­ти в биз­нес сег­мен­та (спря­мо 2018 г.), как­то и из­вес­т­но от­тег­ля­не на чуж­ди­те ка­пи­та­ли от то­зи вид ин­вес­ти­ции, ко­мен­ти­рат пос­ред­ни­ци в тър­го­ви­я­та с нед­ви­жи­ми имо­ти.

Па­за­рът на биз­нес имо­ти пос­ре­ща 2020 го­ди­на с уме­ре­ни очак­ва­ния за ин­вес­ти­ци­он­на ак­тив­ност и до­ми­ни­ра­щи по­зи­ции на мес­т­ни­те ку­пу­ва­чи, твър­дят от кон­сул­тан­т­с­ка­та ком­па­ния Cushman & Wakefield Forton.   

По пред­ва­ри­тел­ни дан­ни към де­кем­в­ри са прик­лю­че­ни ин­вес­ти­ци­он­ни про­даж­би на офис­ни, тър­гов­с­ки, ин­дус­т­ри­ал­ни пло­щи и хо­те­ли на об­ща стой­ност 146 млн. ев­ро. Ако се до­ба­вят и по­куп­ки­те на пар­це­ли за стро­и­тел­с­т­во на биз­нес пло­щи,

па­за­рът доб­ли­жа­ва 200 млн. ев­ро. Сдел­ки­те за

стро­и­тел­ни те­ре­ни са би­ли око­ло ед­на чет­върт от то­зи обем. То­ва е ин­ди­ка­тор, че все пак стро­и­тел­на­та ак­тив­ност про­дъл­жа­ва.

Ка­то ця­ло 2019 г. от­бе­ляз­ва ед­но от най-сла­би­те пред­с­та­вя­ния на ин­вес­ти­ци­он­ния па­зар на биз­нес имо­ти за пос­лед­ни­те 7 го­ди­ни. Един­с­т­ве­на­та по-сла­ба е 2013 го­ди­на.

"Ка­то се има пред­вид ста­бил­на­та ико­но­ми­чес­ка пер­с­пек­ти­ва пред Бъл­га­рия и бла­гоп­ри­ят­ни­те ус­ло­вия за фи­нан­си­ра­не, има пред­пос­тав­ки за доб­ра ин­вес­ти­ци­он­на ак­тив­ност. От дру­га стра­на, па­за­рът на биз­нес имо­ти про­дъл­жа­ва да стра­да от нис­ка лик­вид­ност, сла­бо пред­ла­га­не на до­бър ин­вес­ти­ци­о­нен про­дукт и не­ре­а­лис­тич­ни очак­ва­ния на про­да­ва­чи­те", ко­мен­ти­ра Ми­ха­е­ла Ла­шо­ва, уп­рав­ля­ващ пар­т­ньор във фир­ма­та.

Най-доб­ре пред­с­та­ве­ни­те сег­мен­ти са хо­те­ли­те и офис пло­щи­те. Очак­ва­ни­я­та са и през 2020 г. те да за­па­зят по­тен­ци­а­ла си за сдел­ки, пред­вид за­вър­ш­ва­не­то на но­ви ви­сок клас про­ек­ти.

"Клю­чов фак­тор оба­че ос­та­ват ус­ло­ви­я­та за фи­нан­си­ра­не на сдел­ки­те и въз­мож­ност­та ин­вес­ти­то­ри­те да по­лу­чат кон­ку­рен­тен на ос­та­на­ли­те па­за­ри в Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па марж меж­ду очак­ва­на до­ход­ност и це­на на фи­нан­со­вия ре­сурс", по­со­чи Явор Кос­тов, ме­ни­джър "Ка­пи­та­ло­ви па­за­ри" в Cushman & Wakefield Forton.

Пред­ла­га­не­то на офис пло­щи на­рас­т­ва

със ста­бил­ни тем­по­ве, ка­то очак­ва­ни­я­та са през та­зи и след­ва­ща­та го­ди­на да бъ­дат за­вър­ш­ва­ни приб­ли­зи­тел­но по 160 000 кв. м но­ви офис пло­щи. Сред клю­чо­ви­те про­ек­ти, въ­ве­де­ни в ек­с­п­ло­а­та­ция през 2019 г., бя­ха пър­ви­те две сгра­ди от Garitage Park, Advance Business Center, вто­ра­та част на Adora Business Center. През 2020 г. се очак­ва да прик­лю­чи стро­и­тел­с­т­во­то на сгра­ди от Garitage park, съ­що Balkan Business Center, Sofia Tech One.

Тър­се­не­то на пло­щи под на­ем ос­та­ва ста­бил­но, ка­то прог­но­зи­те са през та­зи и след­ва­ща­та го­ди­на обе­мът на от­да­де­ни­те офи­си в Со­фия да се дви­жи око­ло 150-160 000 кв. м го­диш­но, т.е. око­ло сред­ни­те ни­ва за пос­лед­ни­те пет го­ди­ни.

"Очак­ва­ни­я­та ни са ръс­тът на пред­ла­га­не­то да до­ве­де до по-от­чет­ли­ва сег­мен­та­ция на на­ем­ни­те це­ни и до ръст на сво­бод­ни­те пло­щи в по-нис­кия клас сгра­ди. Соб­с­т­ве­ни­ци­те на имо­ти със за­бе­леж­ки към ло­ка­ци­я­та или ка­чес­т­во­то на пло­щи­те ще тряб­ва да са це­но­во по-гъв­ка­ви, за да прив­ле­кат или за­дър­жат на­е­ма­те­ли", смя­та Ста­ни­ми­ра Па­шо­ва, ме­ни­джър "Офис пло­щи" в Cushman & Wakefield Forton.

Към края на 2019 г.

офер­т­ни­те на­ем­ни це­ни ос­та­ват в ди­а­па­зо­на 12-14 ев­ро/кв.м

за пър­вок­лас­ни пло­щи на го­ле­ми­те бу­ле­вар­ди, а за еди­нич­ни клас А сгра­ди в цен­тъ­ра на Со­фия дос­ти­гат 15 ев­ро/кв. м. Сред­ни­ят дял на сво­бод­ни­те пло­щи за клас А и B офи­си се дви­жи в рам­ки­те на 9-9.5% с тен­ден­ция да над­ми­не 10% през 2020 г.

Пла­вен ръст на на­е­ми­те на тър­гов­с­ки пло­щи

Ог­ра­ни­че­но­то пред­ла­га­не на но­ви пло­щи и ви­со­ка­та на­ем­на ак­тив­ност до­ве­до­ха до пла­вен ръст на на­ем­ни­те це­ни в тър­гов­с­ки­те цен­т­ро­ве и на цен­т­рал­ни­те тър­гов­с­ки ули­ци в Со­фия през пос­лед­на­та го­ди­на. Очак­ва се то­зи про­цес да про­дъл­жи и през 2020 г. 

Стъп­ва­не­то на но­ви мар­ки, ка­то Pepco, Miniso, Nespresso, Tezenis и др. съ­що доп­ри­не­се за по-ви­со­ка­та от оби­чай­на­та на­ем­на ак­тив­ност през 2019 г. за­ед­но с раз­рас­т­ва­не­то на мно­го от ве­че при­със­т­ва­щи­те на па­за­ра тър­гов­ци. През 2020 го­ди­на па­за­рът ще бъ­де дви­жен по-ско­ро от рес­тук­ту­ри­ра­не и оп­ти­ми­зи­ра­не на мик­со­ве­те в ра­бо­те­щи­те тър­гов­с­ки цен­т­ро­ве. За­вър­ш­ва­не на но­ви мо­ло­ве в Со­фия и в го­ле­ми­те гра­до­ве не се очак­ва.

Ус­во­я­ва­не­то на сво­бод­ни­те пло­щи в мо­ло­ве­те до­ве­де до на­ма­ле­ние на де­ла на не­за­е­ти­те обек­ти в тях, ка­то към края на 2019 г. той е око­ло 5% при 9% го­ди­на по-ра­но.

На­ем­ни­те це­ни на 100-150 кв. м пър­вок­лас­на тър­гов­с­ка площ в Со­фия

в шо­пинг цен­тър дос­тиг­на­ха 39 ев­ро/кв. м. Ак­тив­ни­ят па­зар до­ве­де до ръст на ин­вес­ти­ци­и­те в ло­гис­тич­ни пло­щи за от­да­ва­не под на­ем. По дан­ни на CW Forton над 50% от стро­я­щи­те се към мо­мен­та про­ек­ти в ра­йо­на на Со­фия ня­мат до­го­во­рен пол­з­ва­тел и са пред­наз­на­че­ни за от­да­ва­не на сво­бод­ния па­зар.

По пред­ва­ри­тел­ни дан­ни об­що пред­ви­де­ни­те за за­вър­ш­ва­не ин­дус­т­ри­ал­ни пло­щи в сто­ли­ца­та и близ­ки­те ин­дус­т­ри­ал­ни зо­ни са бли­зо 146 000 кв. м. През 2019 го­ди­на об­ща­та им площ е око­ло 230 000 кв. м, ка­то най-го­ле­ми­ят но­во­от­к­рит про­ект за пе­ри­о­да бе­ше ло­гис­тич­на­та ба­за на JYSK в Ико­но­ми­чес­ка зо­на Со­фия - Бо­жу­ри­ще. 

Най-ак­тив­но раз­ви­ва­щи­те се зо­ни край Со­фия ос­та­ват те­зи око­ло Рав­но по­ле и Елин Пе­лин, как­то и Ико­но­ми­чес­ка зо­на Со­фия - Бо­жу­ри­ще, къ­де­то ве­че се офор­ми­ха го­ле­ми про­ек­ти с про­из­вод­с­т­ве­ни и ло­гис­тич­ни имо­ти. Ра­йо­нът око­ло На­ци­о­на­лен ин­дус­т­ри­а­лен парк Хе­мус (Кре­ми­ков­ци) и зо­ни­те око­ло мес­т­ност­та Го­ля­ма лок­ва до бул. "Бо­тев­г­рад­с­ко шо­се" и око­лов­ръс­т­ния път съ­що имат го­лям по­тен­ци­ал за раз­ви­тие на но­ви про­ек­ти. В ста­ри­те ин­дус­т­ри­ал­ни зо­ни в рам­ки­те на гра­да, ка­то Га­ра Ис­кър, Во­ен­на рам­па и Или­ян­ци съ­що има при­ме­ри за но­во стро­и­тел­с­т­во на вът­реш­ног­рад­с­ка ло­гис­ти­ка и прес­т­рук­ту­ри­ра­не на имо­ти.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички