Бълваме висшисти, а се търсят гимназисти с професия

Бълваме висшисти, а се търсят гимназисти с професия | StandartNews.com

Кои са акцентите в проекта за държавен стандарт за приобщаващо образование? С какви награди ще се поощряват учениците и как оценяването на учителите ще се отрази на мотивацията им? С какво новият Закон за предучилищното и училищното образование ще спомогне за по-качествено образование у нас? На тези и други въпроси пред "Стандарт" отговаря заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

- Даваме пълна свобода на директорите как да стимулират най-изявените деца

- Все по-често на учениците се налага за отсъстват по домашни причини

- Имаме 1200 психолози и педагогически съветници, които да се борят срещу агресията в училищата

- Г-н Стаматов, кои са акцентите в проекта за държавен стандарт за приобщаващо образование?
- Той най-общо преминава през целия закон за предучилищно и училищно образование. Защото всички акценти касаят пълната подкрепа на ученика. Ако трябва с една дума да се сравни наредбата за приобщаващото образование, то тя е подкрепа на всички ученици. Най-напред на онези, които се нуждаят най-силно от такава -децата със специфични образователни потребности. После на учениците, които имат затруднения при овладяването на даден учебен материал по определен или няколко предмета. На следващо място са онези ученици, които имат изключително изявени дарби. И трите групи имат специфични потребности по отношение на своята допълнителна консултация с учители, психолози, ресурсни учители. Вторият много важен момент от този ДОС е ранният достъп на всички ученици до качествено образование, което става с предлагане на колкото може повече педагогически услуги с основната цел да няма отпадане на ученици.
- Защо предлагате да се увеличи отсъствието на ученик по уважителни причини от 3 на 10 дни?
- Уважителните причини се застъпват на две места. В единия случай, когато за учениците трите дни са достатъчни и тогава отсъствието е с разрешение на директора. Но през последните години се застъпва силно тенденцията в отделни райони за по-дълго отсъствие на ученици по домашни причини. Те може да са от различно естество, както в малкия град и село, така и в големите населени места. Затова предлагаме втората възможност, при която родителят да подаде заявление до педагогическия съвет и той да одобри по-голямото отсъствие на ученика. Съобразяваме се с интереса на много от учениците в резултат на наблюдението от последните години.
- Каква ще е допълнителната подкрепа за деца в риск?
- Много трудно може да се каже кое дете не е в риск. Когато родителите са в процес на раздяла, или пък няма достатъчно средства за ежедневното му пребиване в училище, както и онова дете, което се намира в някакъв стрес. Затова подкрепата е доста различна. Най-общо може да се представи необходимостта от постоянна консултация с психолога и педагогическия съветник. Когато тя е достатъчна и се извършва качествено, чудесно. Но когато е нужна по-тясна специализация и подкрепа, тогава и родителят трябва да осъществи необходимата консултация с директора и с педагогическия колектив, а директорът трябва да направи необходимите стъпки за осигуряването на още по-тесен специалист. Тук става въпрос и за проблеми с говора, малки проблеми със слуха или зрението, с правилното изписване на думите. Където проблемът е доста сериозен, решението не идва с кратки консултации.
- Как ще се осъществява превенцията срещу насилието в училище?
- В настоящия момент има много психолози и педагогически съветници в училищата - почти 1200 за цялата страна. Въпреки това агресията е проблем от доста сериозно естество в съвременното българско училище. Посочвам психолозите и агресията, защото това е пряката връзка между разрешаването на един съществуващ проблем и човека, който би могъл да го разреши. Големият проблем обаче е, че първо, дейността на психолога трябва да се приеме от всеки един родител като естествена необходимост. Защото и до днес много родители считат, че психологът и педагогическият съветник са специалисти, при които трябва да се отиде с изричното тяхно разрешение. Тяхната дейност остава толкова незабележима в училището и не само че не се налага родителят да дава своето съгласие, а трябва той дори да не се замисля за това. Педагогическият съветник и психологът са първите спирки при разрешаването на всеки проблем, свързан с агресия. Техният труд в едно средно голямо училище е незабележим, но изключително тежък и труден. В рамките на ден те консултират средно 50-80 ученици.
- С какви награди ще се поощряват учениците?
- В действащия правилник за приложение на Закона за народната просвета, който е по стария закон, думите "стимули" и "награди" са записани само на един ред. Докато в новия закон, а и в този стандарт, са силно застъпени. Това поощряване е в пряка връзка с тяхната допълнителна и обща подкрепа за личностното им развитие. В отделните училища има различни добри практики, свързани с раздаване на грамоти при почти всички изходни нива или олимпиади, учредяване на морални и материални награди по даден повод. Например в Софийската математическа гимназия е под наименованието за "тортата на директора". Има баскетболни и футболни турнири за "купата на директора". Ние даваме няколко идеи, които може да се доразвият в училищните правилници.
- За първи път в историята на българското образование учителите също ще получават оценки на всеки четири години от специална комисия, като от резултатите ще зависи заплатата им. Какъв ефект очаквате ?
- Атестирането е една от новите стъпки в следващия 4-годишен период. Оценяването с точки е стъпка, която е необходима, но се приема проблемно и нееднозначно от учителската общност. Много от учителите считат, че това не е добре. А в същото време атестацията е дейност в почти всички сфери в нашата страна. Атестирането за учителите в Европа е практика от много години. Ще дам следния пример: ако един току-що прохождащ млад учител има инициативност, работи много, посещава всички организирани курсове от и извън училището, посещава предложените степени за квалификация, то за 4 г., колкото е атестационният период, той би могъл да премине през 5-та и 4-та квалификационна степен, натрупвайки кредитите, които се дават за училищната квалификация, и да достигне до нивото "старши учител". А това да доведе до повишение на заплатата му средно със 100-150 лв.
- С какво новия Закон за предучилищното и училищното образование ще спомогне за по-качествено образование?
- Бих казал, че целият закон има в своята философия две направления. Едното е да постави ученика на едно качествено различно ниво от досегашното - в центъра на образователната система. И второ - да даде пълна свобода на всяко училище да постигне по-добро качество на образованието. Инициативността на директори и учители, използвайки тази свобода, биха могли да доведат до по-качествено образование.
- Как ще коментирате казуса с обществената поръчка за реклама на образованието за 2 млн. лв. с ключодържатели и запалки, без знанието на образователния министър Меглена Кунева?
- Тази обществена поръчка временно е спряна. Оттук нататък абсолютно всички, които правят обществени поръчки, силно трябва да се замислят за това, което трябва да рекламира образованието ни, за начина, по който се рекламира, и за стимулите, с които достига до своите крайни потребители - ученици, граждани, учители. Винаги трябва да се внимава, че образованието е една много чувствителна сфера, която не търпи такива екстравагантни подходи, каквито имаше застъпени в предложенията за тази обществена поръчка.
- Има ли риск от фалити на ВУЗ-ове в близките години и как трябва да се оптимизират разходите им?
- Има прекалено много висши учебни заведения спрямо броя на учениците, които завършват и стават студенти. Така че това ще се случи по естествен път и не е необходима намеса на държавата.
- Как държавата и бизнесът трябва да си партнират за създаването на кадри за индустрията?
-Това е много важен момент, защото професионалното ни образование е в пряка зависимост от местния бизнес, общината и професионалната гимназия. Когато има работеща комуникация между директора, кмета и бизнес организациите в даден район, само тогава може да се запълни липсата на кадри. В нашата страна има проблем, свързан с това, че е по-добре да се завърши висше образование, отколкото да се продължи в средна професионална гимназия, която е много по-качествена и смислена. Имаме много свободни работни места за средни специалисти с висока заплата, за които няма кандидати, и много безработни висшисти, които чакат да навлязат в дадена сфера.
- Приоритет в бюджета за догодина ще са дългосрочните инвестиции в образованието, обяви финансовият министър Владислав Горанов. От какво финансиране се нуждае образованието ни и колко средства ще му поискате?
- Тук не мога да съм смел в изказа си, защото сега вървят процедурни разговори за следващата бюджетна година. Прекрасно е, че образованието е поставено като приоритет. Съвсем естествено нашите искания биха били насочени в няколко посоки - средства, които да обезпечат по-високо качество на образованието ни, което може да стане с повишаване на заплатите на учителите и със стабилна модернизация на учебния процес чрез кабинети, ремонт на сгради, оборудване със съвременна информационна техника.
- Кога новите учебници за 1 и 5 клас ще влязат в училищата?
- За учебника по история за 5 клас имаме уговорките с издателите, че ще бъдат в училищата до 14 септември. Успоредно с това върви процедурата по оценяването на новите учебници за 1 и 5 клас, които ще влязат в училищата през следващата учебна година.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай