Сла­ви не е по­ли­ти­чес­ки дев­с­т­ве­ник

Ма­но­ло­ва от­дав­на во­ди не­дис­к­рет­на кам­па­ния, каз­ва по­ли­ти­чес­ки­ят ана­ли­за­тор Ге­ор­ги Хри­за­нов

Сла­ви не е по­ли­ти­чес­ки дев­с­т­ве­ник | StandartNews.com
  • Ма­но­ло­ва от­дав­на во­ди не­дис­к­рет­на кам­па­ния, каз­ва по­ли­ти­чес­ки­ят ана­ли­за­тор Ге­ор­ги Хри­за­нов

- Мо­же би бе­ше очак­ва­на, но бе­ше ли обек­тив­но обус­ло­ве­на по­я­ва­та на пар­тия "Ня­ма та­ка­ва дър­жа­ва", г-н Ха­ри­за­нов?

- Не виж­дам от как­во би мог­ла да е обек­тив­но обус­ло­ве­на. От ед­на стра­на - все­ки е сво­бо­ден да се сдру­жа­ва око­ло идеи и по­ли­ти­чес­ки прог­ра­ми, от дру­га - пос­лед­ни­те из­бо­ри още вед­нъж по­ка­за­ха, че на по­ли­ти­чес­кия те­рен ня­ма енер­гия за но­ви про­ек­ти. Пот­вър­ж­да­ва­не­то на ро­ля­та и под­к­ре­па­та на во­де­щи­те пар­тии е факт. Но виж­те, все­ки нов иг­рач мо­же да доп­ри­не­се за обо­га­тя­ва­не и по­ви­ша­ва­не на ка­чес­т­во­то на по­ли­ти­чес­кия жи­вот ако, раз­би­ра се, си го пос­та­ви за цел.

- Но­ви­ят по­ли­ти­чес­ки про­ект ще раз­бър­ка ли ко­ло­да­та пар­тий­ни кар­ти и как?

- За мен ня­ма го­ля­мо зна­че­ние да­ли во­тът на не­до­вол­ни­те и ан­ти­сис­тем­ни­те гла­со­по­да­ва­те­ли ще оти­де при Ма­реш­ки, Три­фо­нов или Си­де­ров. Та­ки­ва гла­со­по­да­ва­те­ли има, те не са ни­как мал­ко и да, те ис­кат и тър­сят сво­е­то по­ли­ти­чес­ко пред­с­та­ви­тел­с­т­во. Про­чее не е мно­го труд­но да бъ­дат при­лас­ка­ни - вка­рай­те яр­ки пос­ла­ния сре­щу ста­тук­во­то, сре­щу пар­ти­и­те, сре­щу по­ли­ти­ци­те, сре­щу ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та, сре­щу бю­рок­ра­тич­ния елит, и ре­цеп­та­та е поч­ти го­то­ва. До­пъл­не­на от ня­кол­ко раз­поз­на­ва­е­ми ли­ца, ко­и­то не са очер­не­ни от учас­тие в по­ли­ти­ка­та до мо­мен­та - и хоп, ра­бо­ти бе­зот­каз­но.

- Дъл­гия ли е бъл­гар­с­ки­ят Зе­лен­с­ки или бъл­гар­с­ки­ят Бе­пе Гри­ло?

- Не мис­ля. За раз­ли­ка от ци­ти­ра­ни­те от вас ли­де­ри, г-н Три­фо­нов е близ­ко до по­ли­ти­ка­та, а на мо­мен­ти и пряк учас­т­ник в нея, още от вре­ме­то, по ко­е­то ог­ла­ви про­тес­ти­те сре­щу Жан Ви­де­нов с "Път­ни­ко Ви­ден, път­ни­ко Off". През го­ди­ни­те е под­к­ре­пял и из­ди­гал кан­ди­да­ти за пре­зи­дент, за на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли, за пар­тий­ни ли­де­ри... Ко­е­то ме ка­ра ис­тин­с­ки да не раз­би­рам опи­та му да се пред­с­та­ви ка­то по­ли­ти­чес­ки дев­с­т­ве­ник и ка­то чо­век, кой­то се­га прис­ти­га. То­ва съв­сем, съв­сем не е та­ка.

- Ка­къв спо­ред Вас ще бъ­де про­фи­лът на пар­ти­я­та на Сла­ви и към кой елек­то­рат ще бъ­де ори­ен­ти­ра­на тя?

- Ве­че спо­ме­нах - про­тес­тен, ан­ти­сис­те­мен, ан­ти­бю­рок­ра­ти­чен, ан­ти­по­ли­ти­чес­ки в сми­съ­ла на се­гаш­но­то ста­тук­во. Ни­що кой знае кол­ко ори­ги­нал­но.

- Има ли по­тен­ци­ал Сла­ви да пов­то­ри ус­пе­ха на Ца­ря и на Бо­ри­сов през 2009 г.?

- О, ка­те­го­рич­но не. Ако е има­ло та­къв мо­мент, той бе­ше след въл­на­та, пре­диз­ви­ка­на от ре­фе­рен­ду­ма на Сла­ви, по­мог­нал за по­бе­да­та на Ру­мен Ра­дев на пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри и впос­лед­с­т­вие до­вел до ос­тав­ка­та на Бой­ко Бо­ри­сов и до пред­с­роч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. То­зи мо­мент от­ми­на и она­зи енер­гия е от­дав­на из­гу­бе­на.

- Очак­ва­те ли Дъл­гия да иг­рае още на мес­т­ни­те из­бо­ри? За кои гра­до­ве?

- Не. Да­та­та на обя­вя­ва­не и уч­ре­дя­ва­не на "Ня­ма та­ка­ва дър­жа­ва" (що за шан­та­во име на пар­тия) е 5 ок­том­в­ри - 20 дни след из­ти­ча­не­то на за­ко­но­вия срок за ре­гис­т­ра­ция и учас­тие на мес­т­ни­те из­бо­ри. И то­ва не е слу­чай­но.

- Как ще се от­ра­зят на пре­диз­бор­на­та кам­па­ния на­ма­ле­ни­те пар­тий­ни суб­си­дии? Ще има­ме ли кам­па­ния без рек­лам­ни кли­по­ве?

- Зле. Оряз­ва­не­то на суб­си­ди­и­те за мен е греш­ка, ко­я­то те­пър­ва ще да­де сво­е­то не­га­тив­но из­ра­же­ние вър­ху по­ли­ти­чес­ки­те и пре­диз­бор­ни­те про­це­си. С ин­те­рес ще наб­лю­да­вам как ще се раз­ви­ят мес­т­ни­те из­бо­ри, въп­ре­ки че по­ра­ди спе­ци­фи­ка­та си - мно­го кан­ди­да­ти в мно­го на брой на­се­ле­ни мес­та, фи­нан­си­ра­не­то на та­зи кам­па­ния е сил­но де­цен­т­ра­ли­зи­ра­но и без един­ни мно­го­ми­ли­он­ни ме­дий­ни бю­дже­ти, из­хар­че­ни от пар­тий­ни­те цен­т­ра­ли в го­ле­ми­те на­ци­о­нал­ни ме­дии.

- Пар­ти­и­те ве­че за­поч­на­ха да но­ми­ни­рат кан­ди­да­ти­те си за кме­то­ве. В кои об­лас­т­ни гра­до­ве очак­ва­те най-ожес­то­че­ни бит­ки?

- В Со­фия и в Плов­див. Без да под­це­ня­вам ос­та­на­ли­те об­щи­ни, то­ва са зна­ко­ви­те гра­до­ве, ко­и­то ще ре­шат мно­го, мно­го не­ща.

- Как­ва е прог­но­за­та Ви - ще учас­т­ва ли Мая Ма­но­ло­ва в над­п­ре­ва­ра­та в Со­фия и ка­къв ре­зул­тат би пос­тиг­на­ла?

- Гос­по­жа Ма­но­ло­ва е в не­о­со­бе­но дис­к­рет­на кам­па­ния от мно­го вре­ме на­сам и обя­вя­ва­не­то на кан­ди­да­ту­ра­та й спо­ред мен е прос­то въп­рос на вре­ме. При се­гаш­ни­те нас­т­ро­е­ния я виж­дам ка­то си­гу­рен учас­т­ник в евен­ту­а­лен ба­ло­таж и ка­то опа­сен съ­пер­ник на Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, спо­со­бен да сфор­ми­ра ши­рок ан­ти-ГЕРБ фронт.

- Ще се от­ра­зи ли ха­кер­с­ка­та ата­ка сре­щу НАП на ре­зул­та­ти­те от мес­т­ния вот?

- Не виж­дам връз­ка. Да, ими­джът на дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция пос­т­ра­да и да, пър­ви­те пос­ла­ния след кри­за­та бя­ха то­тал­на ПР ка­тас­т­ро­фа. Но все пак ста­на яс­но, че пър­во ста­ва ду­ма за зло­на­ме­ре­на и це­ле­на­со­че­на краж­ба на дан­ни и вто­ро, че ви­нов­ни­те слу­жи­те­ли от НАП бя­ха увол­не­ни. Раз­го­во­рът за то­ва да­ли дър­жа­ва­та мо­же адек­ват­но да зап­ла­ща на най-доб­ри­те в то­зи биз­нес, за да па­зят дан­ни­те й, е дъ­лъг и сло­жен. И той в мно­го мал­ка сте­пен ка­сае мес­т­на­та власт, за­що­то там фи­нан­со­ви­те ре­сур­си са още по-скром­ни. Но до­кол­ко­то уп­рав­ля­ва­щи­те са ви­нов­ни за всич­ко - не мо­жем да от­ре­чем, че ГЕРБ и "Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти" но­сят не­га­тив и от та­зи кри­за. Да­ли той ще се от­ра­зи на ре­зул­та­ти­те от мес­т­ни­те из­бо­ри, пред­с­тои да раз­бе­рем, но спо­ред мен ня­ма да е в кой знае как­ви ма­ща­би.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай