Понеделник,

Затягат дисциплината на магистратите

От: Failed to load user -
A
A
A

София. По-равномерно разпределение на делата в административните съдилища, за да няма от една страна претрупани от работа магистрати, а от друга техни колеги, които бездействат. Това е един от акцентите в предложенията на Висшият съдебен съвет за допълване на разпоредби в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В подготвените текстове се уточнява, че обжалването на съответните актове може да се прави в района, на който е седалището на жалбоподателя. Това е свързано с изменението на местната подсъдност на административните дела. В момента ДОПК следва един модел на подсъдност, който концентрира този род дела в няколко административни съдилища по местонахожденията на териториалните дирекции на Националната агенция по приходите - София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Така обаче се изключва възможността за равномерно натоварване на магистратите. Отделно така подредена системата не работи ефективно и

не предоставя достатъчно широк достъп до правосъдие

В момента практическото удобство е за звената на данъчните служби, които имат предимство пред удобството на гражданите и фирмите. От ВСС са категорични, че тази промяна в никакъв случай няма да повлияе върху качеството на административното правораздаване по данъчни дела, тъй като в административните съдилища има голям неизползван потенциал от квалифицирани съдии. Освен това Върховният административен съд (ВАС) вече има установена практика през годините с тълкувателна дейност, която да регулира еднаквото прилагане на закона от всичките 28 административни съдилища в страната. Друго интересно предложение на ВСС е за текста в ДОПК, който определя кои са публичните държавни и общински вземания изрично да се дефинира, че във вземанията, по влезли в сила присъди за публични вземания в полза на държавата или общините, се включват и тези за съдебни разноски, направени от органите на съдебната власт. Кадровиците на Темида са категорични, че това е единственият начин да се реши неколкогодишният спор между съдебната власт и НАП, свързани със задължението на данъчните да събират публичните държавни вземания. До развръзката се стигна след многобройни контакти между членове на ВСС и представители на Министерство на финансите. От ВСС са убедени, че спорът дали съдебните разноски, които органите на съдебната власт правят в изпълнение на публичната си функция по разследване и правораздаване са публични,

не може да бъде решен без законодателна намеса

За всички органи на съдебната власт няма съмнение, че тези разноски, които по силата на Закона трябва да бъдат възстановени от осъдените лица, добиват характер на публични държавни вземания. В тази категория не се включват разноските, които органите на съдебната власт правят в хода на производствата, в които те са страна, т.е. действат като частноправни субекти в различни граждански, търговски и административни дела. Но например по всички наказателни производства, те действат в изпълнение на публична функция и това е основанието разноските също да се категоризират като такива. Всъщност точно този критерий се използва и в решенията на Конституционния съд за създаване на разграничението между публичните и частните вземания. От ВСС предлагат и важни промени в частта на Закона за съдебната власт, отнасяща се до дисциплинарната отговорност на магистратите. Кадровиците предлагат "при определяне вида и размера на дисциплинарното наказание да се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за съответния орган на съдебната власт и за гражданите, формата и степента на вината на магистрата, обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното поведение на нарушителя". Тези допълнения към старата редакция усъвършенстват текста и го правят по-дифинитивен и ясен, смятат кадровиците. Предлага се в ЗСВ да се конкретизира, че предложения за дисциплинарно наказание на съдия, прокурор и следовател могат да се правят от една пета от членовете на ВСС, а не както беше формулирано досега от "не по-малко от една пета от членовете". Тази редакция е по-конкретна и предоставя възможността включването на повече членове на ВСС в предложението да правят Съвета предубеден при вземането на окончателни решения. Друга новост е предложението изрично да се уточни, че факти и обстоятелства, които по смисъла на ал. 3 на чл. 313 от ЗСВ не могат да се разгласяват до влизане в сила на дисциплинарното наказание, не представляват "имената и длъжността на издалото заповедта лице, имената и длъжността на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, на вносителите на предложението за налагане на дисциплинарно наказание и на членовете на дисциплинарния състав". Важно предложение също е да се даде възможност заповедите на административните ръководители за налагане на "забележка" и "порицание" да се оспорват по реда на Административно-процесуалния кодекс, без да са потвърдени с решение на ВСС. Влезли в сила съдебни решения пък ще може да се съобщават на кадровия орган на Темида и

да се прилагат към кадровите досиета на съдиите и прокурорите

Всичко това ще се обявява публично на интернет страницата на Съвета. Така се дава възможност на първоинстанционните административни съдилища да разглеждат жалби срещу заповедите за наказание "забележка" и "порицание". ВСС предлага също така в ЗСВ изрично да се запише, че при образуване на дисциплинарно производство ще може чрез жребий да се определя тричленният състав, който ще разглежда дисциплинарката. Членовете на ВСС, които са вносители на предложението за налагане на наказание обаче, също няма да бъдат изключвани от жребия. Предложено е за срока на изтърпяване на дисциплинарните наказания съдиите и прокурорите да не могат да бъдат назначавани на по-висока длъжност и повишавани на място в ранг. ВСС също така набляга и на възможността органът на съдебната власт с решение да обръща внимание на административните ръководители за допуснати от тях нарушения по общоорганизационното и административното ръководство на съответния съд или прокуратура, тъй като до този момент в ЗСВ не е съществувала разпоредба за обръщане на внимание на ръководителите на съдилища и прокуратури, които не изпълняват задълженията си. Независимо че това не е дисциплинарно нарушение, е съществена част от работата им като административни ръководители.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички