Понеделник,

Висшият съдебен съвет равнис по Брюксел

От: Failed to load user -
A
A
A

София. Още с конституирането си новият Висш съдебен съвет (ВСС) определи приоритетите си, които са изцяло съобразени с препоръките в Доклада за напредъка на България и оценката на Европейската комисия от юли 2012 г. Кадровиците на Темида работят за създаването на модел за регулиране на натовареността на магистратите, тъй като досегашният модел се оценява като не достатъчно обективен.

Взимайки предвид това, от ВСС очертават три стратегически дейности за трайно и устойчиво регулиране на натовареността: изработване и прилагане на модел за анализ и отчитане на натовареността в органите на съдебната власт, оптимизиране структурата на военните съдилища и военните прокуратури и оптимизиране структурата на районните съдилища и реформа на съдебната карта.

Съветът успя да извърши оптимизиране на щатовете за магистрати и съдебни служители на територията на цялата страна. Бяха закрити 157 свободни щата в съдебната система от ненатоварени съдилища, прокуратури и следствени органи и разкрити нови при свръхнатоварените райони. С общо новоназначени 41 съдии и 22 съдебни служители до края на 2013 г. ВСС направи необходимото Софийският районен съд (СГС) да излезе от категорията на свръхнатоварените органи на съдебната власт. С тези текущи мерки по регулиране на работната натовареност се постигна по-справедливо за момента разпределение на работното натоварване.

Още в началото на мандата си настоящият ВСС заяви публично волята си за реформа в атестирането и веднага се зае с реализирането й. Бе променен Единният формуляр за атестиране на магистратите и изготвен проект за изменение и допълнение на Методиката за атестиране. С цел постигане на максимална обективност и прозрачност при оценяване работата на атестирания магистрат. И двата документа бяха изработени след проведено широко обсъждане сред магистратската общност в страната, както и сред професионални и неправителствени организации. ВСС положи усилия и да отговори на обществените критики по отношение на начина, по който в органите на съдебната власт се спазва законовото изискване за случайно разпределение на делата. Така бе приет проект на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата, който подлежи на обществено обсъждане. С окончателното приемане на Единната методика ще бъдат унифицирани правилата, по които се осъществява случайното разпределение във всички органи на съдебната власт и ще бъде преодолян субективния фактор при осъществяването на тази дейност. Освен това делата ще се разпределят централизирано от сървър, разположен във ВСС. От началото на тази година се създаде възможност да се документира направеният случаен избор на докладчик по делата в интернет страницата на ВСС за всички съдилища.

ВСС продължава и работата си по делата с особен обществен интерес, наблюдавани от ЕК. След като бяха проведени два дискусионни форума по проблема. Бе приета идеята, че за да се преодолеят факторите по забавянето на тези дела, а и на наказателните дела изобщо, следва да се обединят усилията на всички институции, имащи отношение по въпроса. Така по инициатива на ВСС бе обсъден проект на План за действие за преодоляване на факторите, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес. В срещата взеха участие представители на Министерство на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура, Национална следствена служба, Инспектората към ВСС, Софийски градски съд. В проекта за План за действие са включени дейности, за изпълнението на които са отговорни различните институции, участвали в създаването му. Предстои проектът да бъде окончателно одобрен.

Освен това ВСС наложи практиката да предлага за обсъждане проектите на всички свои политики и важни документи - както сред магистратската общност, така и на заседанията на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации. Бяха приети Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, Правилата за командироване на съдии, прокурори и следователи, Формулярът за декларация на имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на кандидати за административни ръководители в органите на съдебната власт, проектът на Комуникационна политика на ВСС и на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 - 2018 г. Голяма част от направените предложения от Гражданския съвет са намерили отражение в окончателните варианти на горепосочените актове и документи на ВСС.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички