Тежко им на новите пенсионери. Как се доказва стаж преди 1997 г.

Ето колко струпа купуването на стаж

Тежко им на новите пенсионери. Как се доказва стаж преди 1997 г. | StandartNews.com

Малко над 8000 лева струва закупуването на 5 години стаж, който е максимален. Към този вариант прибягват хора, на които не им достига, за да се пенсионират. Точната сума е 8434.80 лева, изчисли „Телеграф“.

Към момента всеки закупен месец струва 140.58 лева, което съставлява 19,8% от минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се, който е в размер на 710 лева.

Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски е уредено в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Съгласно ал. 1 на същата за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски, се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност, както и за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен доктор.

От посочените възможности могат да се възползват лицата, обучавали се във всички форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна и др.), включително и завършилите в чужбина, като изискването е през съответния период от време да нямат положен друг осигурителен стаж или друго основание за зачитане на стаж.

Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 01.01.1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

Времето на обучение, за което са внесени осигурителни вноски по този ред, се зачита за осигурителен стаж от трета категория труд при пенсиониране и участва за определяне както на правото на пенсията за трудова дейност, така и за определяне на размера й.

То се документира и установява с удостоверение по утвърден образец УП-16, издаден от териториалното поделение на НОИ, въз основа на: диплома за завършено висше или полувисше образование или документ за придобита научна и образователна степен доктор; документ, удостоверяващ срока на обучението, и данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ. Удостоверение обр. УП-16 се представя в териториалното поделение на НОИ при подаването на заявление за отпускане на пенсия.

Вноски

Втората законова възможност за закупуване на осигурителен стаж предвижда, че на лицата, навършили общата пенсионна възраст за съответната година, се зачита и времето, което не им достига, като то не може да е повече от 5 години. Това важи, ако за това време са внесени осигурителни вноски в същия размер като горепосочения.

В този случай внасянето на осигурителните вноски се извършва в хода на пенсионното производство по подадено заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст след преценка и уведомяване на лицето за продължителността на недостигащия му осигурителен стаж и за сумата от осигурителни вноски, която следва да се внесе.

Само с документи: Ядем дървото, ако е преди 1997 г.

Как се доказва трудов стаж, ако е придобит преди 1997 г.? Това е времето, в което НОИ нямаше електронна система. От института обясниха, че осигурителният стаж се установява с данни, подавани ежемесечно от работодателите и самооосигуряващите се лица, както и с трудови, служебни, осигурителни книжки и/или с документ по утвърден образец.

Положеният след 31.12.1996 г. се установява с данните от информационната система и регистрите на НОИ. Удостоверяването на стаж преди посочената дата става само въз основа на документи, представяни от лицата – трудови, служебни и осигурителни книжки, както и документи по образци, утвърдени от управителя на института.

В случаите, когато данните липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и доход.

Работодателите са длъжни в 14-дневен срок да издават безплатно документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 01.01.2000 г. по искане на работника. Същото задължение имат и при поискване от страна на длъжностните лица на НОИ, но без ограничение на периода, който се доказва.

По утвърден образец: Фирмите с прекратена дейност предават ведомостите

Фирми, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, предават ведомостите за заплати и друга трудово-правна документация в териториалното поделение на НОИ. Ако възникне необходимост от установяване на осигурителен стаж, положен при такъв осигурител, документите се издават от осигурителния архив на НОИ по утвърден образец (УП-13, УП-14 и др.).

Наборната военна служба се доказва с книжка

Периодът на наборната военна служба на мъжете се зачита на базата на военна книжка или удостоверение за отбита служба, а периодите на майчинство на жените (за неработещите майки) – въз основа на удостоверение за раждане на дете.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай