Понеделник,

Ра­дос­тта на оли­гар­си­те-от Джу­лая до Илин­ден

От: Свет­ла­на Вла­ди­ми­ро­ва -
451
Ра­дос­тта на оли­гар­си­те-от Джу­лая до Илин­ден
A
A
A
  • Прокопиев превъзбуди БОЕЦ за революция, Бобоков се скъпи само за гаранцията си
  • Свин­ски­те чер­ва, оп­ле­ли биз­нес и власт, се ока­за­ха в ор­га­низ­ма на Ра­дев

 

Джу­ла­ят та­зи го­ди­на ни­то ус­пя да до­ка­ра ре­лакс на на­ци­я­та с ки­та­ри и бар­бе­кю­та, ни­то да при­пов­диг­не нас­тро­е­ни­е­то. Ня­ма­ше го Джон Ло­у­тън да вдиг­не ръ­це­те на ро­каджи­и­те от Ка­мен Бряг до Тут­ра­кан. Лип­сва­ха тъл­пи­те мла­до­ци, ко­и­то пос­ре­щат из­гре­ва с по­ред­на­та ча­ша би­ра.  Ка­то ка­пак и ща­бът об­я­ви, че пе­сен­та и ви­ко­ве­те прив­ли­чат ко­ро­на­ви­ру­са по­ве­че от ти­ши­на­та.

Ску­ка­та ще­ше да е пъл­на, ако не бе­ше усе­ща­не­то за съд­бов­ност, нат­рап­чи­во под­клаж­да­но от вся­ка из­я­ва на крес­ли­ва­та опо­зи­ция. Въз­тор­гна­ти от ду­ми­те на Бо­ри­сов "Да ми­не юли, пък...",  из­хвър­ле­ни­те зад бор­да по­ли­ти­ци и нас­тъ­пе­ни­те оли­гар­си за­поч­на­ха да дейс­тват, ся­каш ве­че са дош­ли на власт. И са на крач­ка вку­пом да ни вка­рат в све­та на ил­ю­зи­и­те си, че един­стве­ни при­те­жа­ват

па­тен­та и за ис­ти­на,  и за сво­бо­да

Та­ка, как­то в ил­ю­зия и ро­ман­ти­ка­ дъл­го вре­ме бе об­гър­нат са­мият Джу­лай и при­чи­на­та на чес­тва­не­то му в Бъл­га­рия. От кра­си­ва­та ис­то­рия за два­ма­та влю­бе­ни, из­пус­на­ли меж­ду­сел­ския рейс и ока­за­ли се до сут­рин­та на бре­га за­ра­ди прок­лет ми­ли­ци­о­нер и зло ку­че в ко­ша на мо­то­цик­ле­та му, до зат­во­ре­ния вой­ник, кой­то по­на­ся по­ли­цейс­ка­та гав­ра са­мо за­ра­ди ми­съл­та, че ще гле­да сво­бод­но из­гре­ва.

След бли­зо 40-го­диш­на мис­те­рия се оказ­ва, че на­ча­ло­то на бг Джу­лая е дос­та по-про­за­ич­но - дън­ки, ки­та­ра и ве­се­лие до зо­ри. Но, ако за хи­пи­та­та из­гре­вът е бил краят на праз­ни­ка, то за днеш­ни­те про­тес­тъ­ри опъ­ва­не­то на жи­ци­те и нер­ви­те те­пър­ва за­поч­ва. А пов­тор­но­то на­дя­ва­не на мас­ки­те ид­ва дю­шеш за кук­ло­во­ди­те им, ко­и­то и без то­ва кри­ят ли­ца­та си.  

Ло­ши­ят ми­ли­ци­о­нер от ле­ген­да­та за Джу­лая и зло­то му ку­че днес са из­ва­я­ни от тях в об­ра­зи­те на Бо­ри­сов и Ге­шев. В на­ти­ре­ни­те влю­бе­ни лес­но мо­жем да раз­поз­на­ем пре­зи­ден­тска­та двой­ка. Зат­во­ре­ни­те вой­ни­че­та пък са от­ле­те­ли­те от ка­фе­за вол­ни птич­ки Иво Про­ко­пи­ев и Пла­мен Бо­бо­ков. И раз­би­ра се, Ва­сил Бож­ков. Пър­ви­те два­ма има­ха ра­дос­тни по­во­ди да праз­ну­ват Джу­лая. Еди­ни­ят бе оп­рав­дан на пър­ва ин­стан­ция, вто­ри­ят - пус­нат под со­лид­на га­ран­ция.

Про­по­ки­ев на­пус­на съ­да, вди­гай­ки ви­со­ко ръ­ка­та си в зна­ка на по­бе­да­та. Заб­ра­ви как са­мо дни по-ра­но об­яс­ня­ва­ше, че при­съ­да­та му щя­ла да е по­ли­ти­чес­ка и с хи­пар­ска ус­мив­ка об­я­ви, че де­ло­то би­ло на­ка­за­тел­на опе­ра­ция за­ра­ди ре­дак­ци­он­на­та по­ли­ти­ка на ме­ди­и­те му. Ду­ми­те му свет­ка­вич­но пре­въз­бу­ди­ха всич­ки бол­тче­та и гай­ки от ин­фор­ма­ци­он­на­та му ма­ши­на, енер­ги­зи­ра­ха при­я­те­ли­те му. За­ва­ля­ха ин­тер­вю­та. Или­ян Ва­си­лев се нах­вър­ли вър­ху про­ку­ра­ту­ра­та. Ге­не­ра­лът на Кос­тов Ата­нас Ата­на­сов при­зо­ва Бо­ри­сов и Ге­шев "да бъ­дат из­ме­те­ни". А БО­ЕЦ нап­ра­во ви­дя­ха ре­зо­лю­ци­я­та - об­я­ви­ха на­ци­о­на­лен про­тест на 16 юли, на кой­то ще­ли да сва­лят Бо­ри­сов от власт.

"До­ка­то не пре­къс­нем

за­ви­си­мос­ти­те меж­ду по­ли­ти­ци, оли­гар­си и ме­дии

ня­ма да жи­ве­ем доб­ре", ох­ла­ди ен­ту­си­аз­ма им ня­кол­ко дни по-къс­но глав­ни­ят про­ку­рор Иван Ге­шев.

В съ­що­то вре­ме Бо­бо­ков от­праз­ну­ва шум­но по­бе­да­та ка­то все­ки на­шен­ски оли­гарх - в най-скъ­по­то за­ве­де­ние, с мно­гоб­рой­на­та ох­ра­на и без да брои сто­тин­ки­те си. Той се скъ­пи са­мо за га­ран­ци­я­та на сво­бо­да­та си. Ре­ши да ми­не по тън­ка­та лайс­тна и да об­жал­ва по­ис­ка­на­та су­ма от про­ку­ра­ту­ра­та, но пос­ле, ка­то ви­дя, че не би­ва да се па­за­ри точ­но с Ге­шев, по­ле­жа ден-два и съб­ра на­бър­зо су­ма­та.

Пос­ле се ока­за, че га­ран­ци­я­та от 1 ми­ли­он ле­ва не би­ла тол­ко­ва не­по­сил­на за не­го­вия джоб. Ми­на­ла­та го­ди­на по съ­що­то вре­ме той се из­ръ­сил за съ­ща­та су­ма, за да нап­ра­ви праз­ни­ка на Джу­лая не­заб­ра­вим за се­мейс­тво­то си. За­вел же­на си на ед­на от най-из­вес­тни­те све­тов­ни ях­ти, за да се раз­хо­дят из ня­кол­ко мо­ре­та в ком­па­ни­я­та на Бож­ков и не­го­ва­та по­ло­вин­ка.

Пуб­ли­ку­ва­на­та сним­ка от во­а­я­жа оба­че бе един­стве­ният свеж мор­ски по­лъх в ина­че зло­ве­ща­та са­га с ча­то­ве­те му с пре­зи­ден­ска­та ин­сти­ту­ция.

До­ка­то дър­жав­ният гла­ва на­хъс­ва­ше на­ро­да сре­щу зло­то ку­че и па­за­чи­те му, оре­о­лът на ро­ман­тич­ния ли­дер се раз­би на пар­че­та, ед­но от ко­и­то из­хвър­чя до Ру­мъ­ния, а дру­го - чак до да­леч­на­та Мон­ро­вия.

Бо­га­та­та ко­рес­пон­ден­ция на Бо­бо­ков с пре­зи­ден­тския съ­вет­ник Пла­мен Узу­нов мо­же да се срав­ни по обем са­мо с ко­лек­ци­я­та ар­те­фак­ти на Бож­ков. Из­меж­ду съ­деб­ни ре­ше­ния, раз­ре­ши­тел­ни за ко­ра­би и кон­сул­тан­тски до­го­во­ри, из­плу­ва и опит за ос­во­бож­да­ва­не на зат­вор­ник, осъ­ден от ру­мън­ския съд за Д­ДС из­ма­ми.     

А в ча­то­ве­те със са­мия пре­зи­дент и не­го­ва­та съп­ру­га из­ля­зо­ха на­я­ве не са­мо ло­бис­тки опе­ра­ции за пос­ла­ни­ци, но и

дъл­бо­ки бла­го­дар­нос­ти от Бо­бо­ков към Ра­дев

за... под­кре­па­та. Ко­рес­пон­ден­ци­я­та ста­на из­вес­тна ча­со­ве след клет­ви­те на Бо­бо­ков в ефир, че ни­ко­га не е раз­го­ва­рял с пре­зи­ден­та Ра­дев.

Раз­кри­ти­я­та до­на­сят ис­тин­ска же­га в стра­на­та, а пет­но­то за пре­зи­ден­тска­та ин­сти­ту­ция е ко­ло­сал­но. Ча­то­ве­те не са пус­на­ти ано­ним­но, а са пре­дос­та­ве­ни на ме­ди­и­те от про­ку­ра­ту­ра­та. Те огол­ват фи­гу­ра­та на пре­зи­ден­та, за­що­то "оп­ле­те­ни­те свин­ски чер­ва", с ко­и­то Ра­дев опис­ва­ше от­но­ше­ни­я­та биз­нес - власт, се ока­за­ха в соб­стве­ния му ор­га­ни­зъм. Не­що по­ве­че - той ве­че дъл­жи об­яс­не­ние в как­во се из­ра­зя­ва под­кре­па­та на пре­зи­ден­та към ми­ли­о­не­ри­те у нас.

По съ­щес­тво об­ви­ня­е­ми­ят Бо­бо­ков е приз­нал ед­но не­що: че съ­щес­тву­ва зад­ку­ли­сие и той учас­тва в не­го, че има ня­как­ва па­ра­лел­на дър­жа­ва, ка­за още Ге­шев. И уве­ри: Про­ку­ра­ту­ра­та ис­ка точ­но то­ва да прек­ра­ти.

За­то­ва до­ка­то са на въл­на­та на Джу­лая, учас­тни­ци­те в зад­ку­ли­си­е­то не би­ва да заб­ра­вят, че след пър­вия из­грев на 1 юли, ид­ва и Илин­ден. А то­га­ва мо­ре­то, осо­бе­но ако е пъл­но със соб­стве­ни­те им во­до­рас­ли от фалш, ин­три­ги, ли­це­ме­рие и не­ис­ти­ни, взе­ма жер­тви.

 


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички