Неделя,

Расте броят на чуждестранните студенти в ТУ-Варна

От: Стандарт -
1480
Расте броят на чуждестранните студенти в ТУ-Варна
A
A
A
  • Високият ни имидж и репутация допринасят за почти 100% изпълнение на планирания прием, казва ректорът проф. д-р инж. Венцислав Вълчев в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Уважаеми проф. Вълчев, казват, че най-големият проблем на образованието у нас е качеството му. В същото време български абсолвенти се реализират отлично и в страната, и по света. Къде е истината за качеството на образованието ни?

- Въпросът за качеството на висшето образование е заемал и заема ключова роля в развитието на реформата и в изпълнение на ангажиментите на страната ни, заложени от Европейския съюз. Той е основен приоритет във всички нормативни и стратегически документи на национално ниво. 

Високо качество на висшето образование накратко означава - конкурентоспособност и бърза и сигурна реализация на абсолвентите на пазара на труда. Но то е динамична величина, тъй като се определя от много вътрешни и външни фактори, между които - законова и нормативна база, финансиране, качество на средното образование, подбор на студентите, ефективност на университетския мениджмънт, професионализъм на преподавателите, образователна и научно - изследователска инфраструктура и др. Извършените промени в законовата и нормативната база на национално ниво, засилената конкуренция между университетите в страната и в международен план, катализират този процес. Външното оценяване на университетите от НАОА и рейтинговата им класация,  поставиха нови по-високи изисквания към оценката и контрола на качеството на висшето образование. Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в университетите се превърна във важен индикатор, характеризиращ този процес.  Всичко това съдейства за подобряване нивото на обучението и конкурентоспособността на обучаваните. 

Но за съжаление има и негативни фактори, които забавят процеса - като например - трайната тенденция на демографски срив през последните години у нас, водеща до занижаване на критериите за подбор на студентите на входа, съществуващото все още финансиране на университетите, на база брой обучавани студенти,  ниските заплати в този сектор др.     

- Друга, ако можем да я наречем "отличителна черта" е постоянната липса на достатъчно финансиране. Парите следват ли студента или парите не стигат?

- През последните години бе съществено променен моделът на финансиране на университетите в България. Старият модел, базиран на броя обучавани студенти, не отчиташе качеството на обучението. Новият модел е хибриден, като по - голяма част от финансирането на университетите вече се дължи на качеството на висшето образование. Последното се определя от резултатите от  националната рейтингова оценка на професионалните направления и техните коефициенти. Този модел е определено по - справедлив, но той има и своите недостатъци, свързани с несъвършенства при измерването на качеството. Например някои от критериите в рейтинговата система не дават обективна, точна и вярна оценка на качеството на обучението или даже са дискриминационни и същите се нуждаят от коригиране. Има какво да се желае и по отношение на системата за оценка и класиране на университетите със статут на изследователски, които получават сериозна финансова подкрепа от държавата. Като цяло може да се направи изводът, че българските университети са недостатъчно финансирани, тъй като делът от бюджета, предназначен за сектора висше образование е неколкократно по-нисък от този в страните от ЕС. 

- Лесно ли се влиза в университет? Какво показва вашият опит с приема на студенти? Какво ще кажете за конкуренцията между вузовете?

- През последните години, поради сериозния демографски срив университетите снижиха критериите си при подбор на студенти и въпреки това някои от тях не достигнат дори и 60 - 70 % от планирания си прием. 

В нашия университет, обаче този проблем не стои на дневен ред. Високият имидж и репутация на ТУ - Варна и успешната и модерна рекламна кампания допринасят за почти 100% изпълнение на планирания прием.

Конкуренцията между университетите, която в последните години се изостри много, както на национално, така и на международно ниво, може да се разглежда като фактор, който създава заплаха за бъдещото им успешно развитие, но в по-голяма степен е катализатор за техните позитивни промени. Конкуренцията тласка университетите да създават и предлагат нови, модерни и търсени специалности, да повишават качеството на обучението, да модернизират образователната си инфраструктура, да създават продуктови и технологични иновации за бизнеса и т.н. 

Може с гордост да твърдим, че през 60-те години на своето развитие, от малък институт, подготвящ инженерни кадри с регионално значение, ТУ - Варна се превърна в модерен образователен и научен център, пълноценно интегриран в европейското образователно и изследователско пространство. 

- Какви са най-големите предизвикателства, пред които е изправен Техническият университет във Варна?

- Предизвикателствата пред Технически университет - Варна не се различават съществено от тези, с които се сблъскват университетите в Европа, Америка или Азия. Основното предизвикателство е свързано с необходимостта обучението да осигурява баланс между базови знания и актуални към момента на дипломиране умения, така че абсолвентите да се влеят безпроблемно в съвременната бързо променяща се високотехнологична индустрия. Университетът трябва да осигурява възможности за подпомагане и стимулиране на най-предприемчивите студенти и преподаватели да създадат свой собствен бизнес, като същевременно имат основата върху която да надграждат знания и умения и да разширяват областта си на компетентност. В тази връзка, уменията на инженера да борави с новите технологии и инструменти са ключови за бързата кариерна реализация, но фундаменталните знания и уменията позволяващи извършването на задълбочени анализи, проектиране на нови или усъвършенстване на съществуващи продукти и услуги е от ключово значение за успешна професионална реализация през целия живот. Поради това, конкретните предизвикателствата пред ТУ-Варна са свързани с непрекъснато подобряване на средата в която се развиват преподавателите, докторатите и студентите, с преориентиране на обучението към решаване на практически проблеми, и с привличане на възможно най-широк спектър от високотехнологични фирми при провеждане на практическото обучение, стажовете и практиките на студентите. Доколко добре се справяме с тези предизвикателства, може да се съди по увеличаващия се брой студенти, избрали ТУ-Варна за своята алма матер, в това число и значително увеличения в последната година брой чуждестранни студенти. За качеството на средата за провеждане на научно-изследователска и развойна дейност в ТУ-Варна, може да се съди по значително увеличения брой новоприети докторанти, увеличаващият се брой преподаватели преминали в ТУ-Варна от други ВУЗ и училища. Тези успехи се дължат на успешното справяне с гореспоменатите предизвикателства, които трябва да се подчертае, изискваха и провеждането на реформаторски политики за организационно обновяване на университета. Можем да заявим открито, че настоящото ръководство на ТУ-Варна се справя много добре, което позволи застоят наследен от предишни периоди да бъде преодолян, и да се постигне значителен напредък в класацията на университетите в България. 

- Какво избират най-много кандидатите да учат в ТУ- Варна? Доколко изборът им на специалност е свързан с търсенето на пазара на труда?

- Както българските, така и чуждестранните студенти избират за се запишат в традиционно силните бакалавърски програми “Софтуерни и интернет технологии”, “Компютърни системи и технологии”, “Транспортна техника и технологии“ и свързаните с тях магистърски програми. В същото време, наблюдавайки тенденциите за развитието на пазара на труда, един значителен процент от кандидат-студентите залагат на изцяло новите бакалавърски специалности “Изкуствен интелект”, “Киберсигурност”, Интелигентни транспортни системи”, “Строителен мениджмънт” и свързаните с тях магистърски програми “Системи за изкуствен интелект”, “Киберсигурност” и др. 

Необходимо е да отбележим, че по броя на дипломиращите се инженери,  ТУ-Варна е най-големия производител на инженерни кадри извън столицата и е на второ място в България. В същото време, отчитайки реалностите, търсенето на софтуерни специалисти на пазара на труда и към настоящия момент значително надхвърля капацитета на университетите в България. Например, по данни на БАСКОМ (Българска Асоциация на Софтуерните компании), нарастващия ИТ-бизнес в България в следващите години ще търси да наема над 9000 хил. софтуерни специалисти на година, докато дипломиращите се от ВУЗ-овете в България взети сумарно съставляват по-малко от една трета от тези специалисти.   

- Предлага ли университетът Ви съвсем нови специалности или програми на обучение? Доколко се съобразявате с водещите световни конкуренти?

- Процесът на обновяване на учебните планове и актуализирането на учебните програми по дисциплините заложени тях е непрекъснат, като за много от специалностите периода на допълване и надграждане на учебното съдържание е една-две години. Това се налага поради голямата динамика при развитието на съвременните технологии и особено тези в ИТ сферата в световен мащаб.  Но конкретно на въпросът Ви, през последните 3 години в ТУ-Варна откри 4 изцяло нови бакалавърски специалности - гореспоменатите “Изкуствен интелект”, ”Киберсигурност”, Интелигентни транспортни системи”, “Строителен мениджмънт”; нови 7 магистърски програми,  измежду които “Интелигентни градове”, “Системи с изкуствен интелект”, “Киберсигурност”, “3D технологии за проектиране и производство”, “Съвременни системи в земеделието”,  и др.; и 2 нови докторски програми “Изкуствен интелект” и “Автомобилна техника и транспорт”. 

Както навярно вече се досещате от казаното дотук, ние не само се съобразяваме с текущите нужди на пазара на труда, но предсказваме трендовете и залагаме на обучение, което да позволява на нашите кадри да се реализират успешно в професии които ще се появят към момента на тяхното дипломиране. Това се отнася в най-голяма степен до направленията свързани с развитието на системите с изкуствен интелект и развитието на  интелигентните инфраструктури на бъдещето - интелигентни транспортни системи и интелигентните градове. Мащабите на обновяване, за които говорим отреждат специално място на ТУ-Варна и ни позиционират измежду най-бързо развиващите се университети не само в България, но и в Европа. 

За качеството на обучението, което се предлага от ТУ-Варна, и позиционирането ни спрямо водещите университети можете да съдите по факта, че в рамките на проекта CloudEARTHi, финансиран от Европейския институт по иновации, който е насочен към подпомагане развитието на специалисти работещи в областта на природните науки и дистанционно сондиране на ресурси, ТУ-Варна създаде хъб за обучение по технологии в областта на изкуствения интелект, работа с големи масиви от данни, съвременни езици за програмиране и др. През последните две години, обучения по проекта са преминали стотици студенти, докторанти и преподаватели от водещи университети в Австрия, Испания, Норвегия и Шотландия. 

- Как стои въпросът с практическата работа на обучаващите се в момента? Има ли как и къде да провеждат изследвания? Имат ли възможност за практика?

- Всеки от академичните курсове преподавани в инженерните специалности включва усвояването на базови знания и практически умения, които се затвърждават чрез лабораторни упражнения, изработка на курсови работи, курсови проекти и дипломни работи по специалността. Между впрочем практическите занятия често са водени от преподаватели от реалния сектор. Към момента над 100 фирми се включват в различни форми на взаимодействие с ТУ-Варна, като това обхваща учебния процес, научно-изследователските дейности, кариерната ориентация на студентите. Фирмите осигуряват преподаване в лабораторни упражнения по някой от дисциплините, включват се в провеждането на допълнителни курсове за квалификация, при организиране на състезания за студентите, като това сътрудничество отваря възможности от взаимен интерес за студентите, фирмите и университета. 

Учебните планове на всички бакалавърски специалности задължително включват практики и стажове, които се извършват изцяло в фирми от реалния сектор. За пример, имаме отлично сътрудничество както с фирмите от ИКТ-Клъстер Варна, Морски клъстер България, така и с национални компании и мултинационалните високотехнологични корпорации като SIEMENS, KBC Group, DXC, които подпомагат практическото обучение на студентите и използват механизма на стажовете за да дообучват студентите и да подбират кадри за разширяване на своята дейност. Разбира се тук трябва да споменем, тринадесетте студентски клуба (измежду които “ТУ IT++”, “Creative Code”, “Роботика и Мехатроника”, “Автоклуб”, “Студентски морски клуб” и др.), които са отворени за всички студенти и подпомагат придобиването на знания и умения чрез решаване на практически задачи. Тези клубове се ръководят от преподаватели със значителен практически опит в реалния сектор, а често и от представители на високотехнологичните фирми от ИТ бранша.

Не на последно място, значителен принос за развиване на практическите умения на обучаемите има и успешната проектна дейност на ТУ-Варна, като броя на проектите изпълнени или в ход на изпълнение за последните няколко години надхвърля 100, като в това число са десетки проекти изпълнявани с подкрепата на националните научни и оперативни програми на Р. България или с директно финансиране по Европейските фондове. С гордост можем да заявим че ТУ-Варна е желан партньор в голям брой мащабни научноизследователски и проекти (ILIAD, SMASH, CloudEARTHi, SEEDplus, DERIN, DYNAMIC, CONTEXT и др.), финансирани от Европейските научни фондове, които създават уникални възможности за най-мотивираните студенти и докторанти да се развиват в реална висококонкурентна среда и да усвояват практически умения за работа в мултикултурна среда, получавайки шанса за бърз напредък чрез интердисциплинарно сътрудничество в големи международни консорциуми.   


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията