Пламен Николов: Данъчни облекчения за фирми, които наемат учени

Ще помогнем на бизнеса и науката да си сътрудничат в иновативните сфери

Пламен Николов: Данъчни облекчения за фирми, които наемат учени | StandartNews.com

 

  • Нов модел на финансиране и мандатност на директорите ще променят училищата

Пламен Николов е доктор по философия на правото, политиката и икономиката, един от водещите експерти на "Има такъв народ" в сектор "Образование и наука". Водач е на листата на ИТН в Шумен, кандидат е за народен представител и в 23 МИР София.Д-р Николов е завършил СУ "Св. Климент Охридски", специализирал е в Klagenfurt Alpen-Adria Universitat, Австрия.Преминал е и през Ръсел Уайз Академи в Сан Франциско, САЩ. Има над 20 години опит в бизнес развитието и управлението на проекти, дългогодишен ръководител, мениджър с доказани бизнес постижения.Работил е с големи клиенти като Амазон, Уигъл, Интерспорт, Спортона, ЕМАГ, Плувни федерации, Олимпийски национални комитети.

  • Увеличаваме устните изпитвания, въвеждаме повече писмени упражнения по хуманитарните дисциплини
  • Ще помогнем на бизнеса и науката да си сътрудничат в иновативните сфери
  • Матурата след четвърти клас е излишен стрес за ученици и учители
  • По-високи критерии за акредитация ща намалят броя на университетите и ще вдигнат качеството на висшето образование, казва експертът на ИТН д-р Пламен Николов в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Д-р Николов, "Има такъв народ" предвижда радикална реформа в образованието - край на делегираните бюджети за училищата, при които финансирането на школата зависи от броя на децата в тях. Какви пороци роди моделът "парите следват ученика"?

- Преди всичко, смятаме наистина да изпълним със съдържание термина "делегиран", когато говорим за бюджет на училищата. Това означава, че ще насочим средствата, необходими за издръжката на едно училище, директно към него, без да се налага финансовите потоци да преминават преди това през общините и така да се създава възможност за спекулативно боравене от междинното звено с тези средства, с което и ще елиминираме влиянието, което местната власт и регионалните управления на образованието упражняват върху директорите на училищата.Моделът "Парите следват ученика" е възможен в идеални обществено-икономически пазарни условия, а у нас ние сме далеч от тях и поради тази причина той се изроди. Не е възможно да се преследва конкурентно привличане на ученици на един и същ принцип в цялата страна, когато липсват обективни предпоставки за равнопоставеност на училищата. Например, липсата на елементарна местна инфраструктура, ефективно работещи здравни заведения и недостатъчна заетост в по-малките населени места автоматично декласират училищата в тези региони в надпреварата с техните конкуренти от областните центрове и столицата. Това и подтикна директорите в по-малките населени места на всяка цена да търсят ученици, за да могат да формират прилични бюджети за училищата си, а оттам дойдоха и всички порочни практики, свързани с привличането на деца по всякакви възможни начини, включително и записването им за ученици, дори когато тези деца не са изобщо в страната.По-горният изкривен финансов механизъм роди и училищата "мастодонти" с по над 2 000 ученика в големите градове и столицата, които, в противовес на всички нормативни уредби, "привличаха" по 30 ученика в своите паралелки, за да могат да се радват на рога на финансовото изобилие.

- Какъв трябва да е новият принцип на финансиране?

- Новият принцип на финансиране, който комисията по Образование и наука в ПП "Има такъв народ" предлага, е свързан с финансиране на база категория на училището като преобладаващ елемент, а броят на учениците в едно училище е изведен като най-маловажен компонент за бюджета му. Изработили сме балансирана формула, която ще спомогне за регулиране броя на учениците в училищата и ще подпомогне усилията на програмите за регионално развитие в частта им за равномерно разпределение на населението по територията на страната.

- ИТН планира мандатност на директорите. Защо?

- Всеки от нас, който е работил със сърце и ум, знае колко усилия са необходими, когато човек наистина кипи в онова, с което се е захванал. Работата на училищния директор е изключително напрегната и отговорна и когато човек я върши както трябва, той се изтощава бързо и чисто психологически, а и физически, има нужда от промяна, за да може да бъде полезен на обществото и занапред.Отделно, към настоящия момент, нашите наблюдения показват, че в сферата на училищното и предучилищно образование в качеството на директори се назвачават кадри със съмнителни професионални качества, които често притежават партийна принадлежност като основен критерий за заемане на длъжността. При това, такива назначения траят с десетилетия, от което страда цялата система на родното средно образование.Затова, ние предлагаме мандатност при директорите на училища и детски градини като продължителността за максимално заемане на съответната длъжност да не надхвърля два последователни мандата.

- Каква промяна в учебното съдържание е необходима и трябва ли да има само един учебник по предмет?

- По отношение на учебното съдържание, ще се постараем да го структурираме така, че преподаването на нов материал да бъде следвано от достатъчно учебно време за затвърждаване и усвояване на съответното учебно съдържание, без да се препуска по учебните помагала и да не остава време за упражнения. Имаме намерение да увеличим броя на устните изпитвания и да въведем повече писмени упражнения по хуманитарните дисциплини като средство за борба с функционалната неграмотност и неспособността за правилно изразяване сред учениците.Одобряването на само един учебник по дадена учебна дисциплина в съответния клас считаме като ощетяващо конкурентното начало, а наличието на повече от два - като предпоставка за корупционни практики.

- Предвиждате премахване на матурата в 4-ти клас, но в същото време и повторение на 4-ти клас при неусвоен роден език. Защо това е необходимо и как ще се оценява кои деца владеят достатъчно добре родния език и кои - не?

- Българското средно образование дава възможност учениците да бъдат оценявани по шестобална система. Всяка оценка над "среден" включително се счита като достатъчна за успешно преминаване на ученика в по-горен клас. Ако ученикът не покрива държавните образователни стандарти за оценка "среден" по български език във втори, трети и четвърти клас, той/тя няма да може да премине в по-горен клас. Считаме националното външно оценяване след четвърти клас за излишен стрес при учениците и учителите и поради тази причина имаме намерение да го премахнем.

- Система би трябвало отсега да подготвя децата за професиите на бъдещето, свързани с високите технологии и изкуствения интелект. Но точните науки остават слабо застъпени в средното образование. Какво трябва да се направи?

- По този въпрос можем да поспорим, тъй като природоматематическите паралелки у нас, наред с езиковите, а в това число и хибридните такива между двете, са сред най-разпространените в родните училища. От друга страна, високите технологии и изкуственият интелект могат да бъдат развивани в най-висша степен от хармонично развити личности. Най-успешните учени в сферата на точните науки в световен мащаб исторически, а и в днешно време, са не просто тесни специалисти, а и широкоскроени визионери и хора с ясно изявена гражданска позиция. В този смисъл, целта на родното средно образование би била не просто да произвежда кохорти от специалисти по точни науки, а на всеки ученик да бъде намерено най-подходящото поле за изява. Защото, уверявам ви, няма по-нещастен човек в професионално отношение от този, който по принуда се занимава с онова, което трябва, вместо с това, което иска и в което е най-добър.

- Програмата на Има такъв народ извежда като приоритет възраждането на науката. Какви са стъпките за това?

- Първото, което се надяваме да имаме възможността да направим в полето на науката, е да осигурим на нашите учени възможността за качествен и подходящ международен научен обмен. На второ място, чрез бюджетите на висшите училища, смятаме да осигурим държавна финансова подкрепа на нашите учени за публикации в международни издания с висок импакт фактор (IF). Отделно, имаме намерение да направим промени в Закона за авторското право и сродните му права, с които, при изпълнение на определени условия, да регламентираме отчисления от държавния бюджет към учените във връзка с цитиране на техните публикувани трудове.

- Предвиждате намаляване на университетите у нас. На какъв принцип?

- Това ще се случи чрез значително повишаване на критериите за акредитация на специалности и хабилитирани преподаватели в университетите. По този начин, много от тях няма да отговарят на държавните изисквания и еволюционно ще отпаднат от картата на висшето образование у нас. Онези университети, които загубят статута си на такива, ще получат ранг на висши училища, което неминуемо ще се отрази върху тяхната разпознаваемост и престиж, като в същото време ще повиши наплива от кандидат-студенти (количествено и качествено) към малкото истински университети, които ще останат у нас. А на онези преподаватели, които няма да могат да удовлетворят новите критерии, ще бъде предложена възможността за по-ранно пенсиониране.

- Всички европейски програми, свързани с образованието, стимулират партньорството наука - бизнес с цел иновации. Достатъчно добра ли е комуникацията между компаниите и научните звена у нас?

- За съжаление - не. Голяма част от иновативните учени у нас днес се стремят незабавно да напуснат страната поради няколко причини: липса на ефективна защита на авторството върху създавания от тях продукт, оскъдно финансиране, морално остаряла материална база, която не предразполага към иновативни научни процеси, липса на ефективни критерии за кариерно развитие.Бизнес и наука у нас си сътрудничат най-вече в полето на информационните технологии, защото това не изисква особен материален ресурс и от двете страни. Ако, обаче, искаме бизнесът и науката да си сътрудничат и в полето на останалите иновативни сфери от настоящето и бъдещето, нашата наука трябва да произведе конвертируем продукт с висока добавена стойност, който да бъде и на по-ниска цена от конкурентните международни решения, за да може родният бизнес да поиска това сътрудничество. Така, отново се връщаме към необходимото повишаване на качеството в нашето висше образование, а също и към необходимостта от задържане на нашите изключителни учени у нас, което и ще им позволи да предлагат своя продукт първо на бизнеса в България.

- Освен промяна в заплащането, каква реформа е необходима, за да намират младите учени смисъл да остават и да се развиват в България?

- Освен материалните стимули под формата на повишено заплащане, данъчни облекчения и нисколихвени кредити, които сме предвидили за хората, занимаващи се с наука, много важен компонент при мотивацията на учения е осигуряване на възможността за защита и признание на неговия интелектуален труд, както и повишаване на обществения статут на учените. Предвидили сме ред инициативи в тази насока, например - данъчни облекчения за работодатели, които наемат хора с научни степени и звания, както и увеличаване на специализираните предавания по каналите на националната обществена телевизия с участието на български учени.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай