Неделя,

Смо­ки­ни­те - пло­до­ве­те на бо­го­ве­те

От: Стандарт -
A
A
A
  • То­зи плод впе­чат­ля­ва с не­ве­ро­ят­ни­те си здра­вос­лов­ни свойс­тва. Смо­ки­ни­те имат сил­но де­ток­си­ки­ра­що дейс­твие, бо­га­ти са на ми­не­ра­ли, ка­лий, ман­ган, фос­фор, же­ля­зо и кал­ций. От ви­та­ми­ни­те в със­та­ва на смо­ки­ня­та вли­зат К, B1 и B6. С то­зи вку­сен плод мо­гат да се при­гот­вят не са­мо слад­ка и де­сер­ти, а изис­ка­ни пре­дяс­тия и ос­нов­ни блю­да.

 

Пре­дяс­тие със смо­ки­ни, мо­ца­ре­ла и бе­кон

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

4 сред­но­го­ле­ми смо­ки­ни

16 мал­ки мо­ца­ре­ли

8 тън­ки слай­са бе­кон

1 лайм

бал­са­мов оцет

лис­та от пряс­на мен­та

че­рен пи­пер

смес от про­ван­сал­ски бил­ки (ри­ган, ма­щер­ка, чуб­ри­ца, бо­си­лек, роз­ма­рин, сал­вия, се­ме­на от ко­пър).

На­чин на при­гот­вя­не: Из­мий смо­ки­ни­те, из­су­ши ги и ги раз­ре­жи вни­ма­тел­но на 4 час­ти. Раз­ре­жи слай­со­ве­те бе­кон на две по дъл­жи­на и об­вий с тях чет­вър­тин­ки­те от смо­ки­ни­те. С по­мощ­та на пар­ти клеч­ки за хап­ки прик­ре­пи по ед­но топ­че мо­ца­ре­ла вър­ху бе­ко­на и про­бо­ди през смо­ки­ня­та. По­лей с ня­кол­ко кап­ки сок от лайм. Пос­та­ви при­гот­ве­ни­те хап­ки в съд от йен­ско стък­ло, заг­рей фур­на­та на 200 гра­ду­са и ги сло­жи вът­ре за 5-7 ми­ну­ти, или до­ка­то мо­ца­ре­ла­та за­поч­не ле­ко да се то­пи. Пос­та­ви вся­ко пар­че в от­дел­на лъ­жич­ка, ук­ра­си с лис­то мен­та, по­ръ­си с че­рен пи­пер, про­ван­сал­ски бил­ки и ня­кол­ко кап­ки бал­са­ми­ко и под­не­си вед­на­га.

 

 

Пи­ле със смо­ки­ни и ли­мо­ни

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

1 из­стис­кан ли­мон

1/4 ча­ша ка­фя­ва за­хар

1/4 ча­ша оцет

1/4 ча­ша во­да

11/2 кг су­ше­ни смо­ки­ни

1 на­ря­зан ли­мон

12 пи­леш­ки бут­че­та

сол на вкус

1 с.л. на­ря­зан пре­сен маг­да­ноз

1 с.л. су­шен маг­да­ноз

На­чин на при­гот­вя­не: Заг­рей фур­на­та до 200 гра­ду­са. Сме­си ли­мо­но­вия сок с ка­фя­ва­та за­хар, оце­та и во­да­та в мал­ка ку­па и я за­де­ли нас­тра­на. На дъ­но­то на та­ва­та под­ре­ди смо­ки­ни­те и ре­зе­ни­те ли­мон. Вър­ху тях сло­жи пи­леш­ки­те бут­че­та и из­си­пи смес­та от за­хар, оцет, ли­мон и во­да. Нак­рая по­ръ­си със сол и сух маг­да­ноз на вкус. Пе­чи в про­дъл­же­ние на 50 мин. Пре­по­ръч­ва­ме ти да сер­ви­раш яс­ти­е­то гар­ни­ра­но с пре­сен маг­да­ноз.

 

Пъл­не­ни смо­ки­ни с шо­ко­лад и ба­де­ми

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

6 прес­ни смо­ки­ни

2 с.л. на­чу­пен шо­ко­ла­дов чипс

1/4 ча­ша блан­ши­ра­ни на­ря­за­ни ба­де­ми

2 с.л. пор­то­ка­лов ли­кьор или ви­но (по­же­ла­ние)

На­чин на при­гот­вя­не: Заг­рей фур­на­та на 170 гра­ду­са. На­ре­жи смо­ки­ни­те на по­ло­вин­ки ка­то нап­ра­виш в тях мал­ки от­во­ри  за пъл­не­не, по­доб­ни на джо­бо­ве. В ку­па сме­си шо­ко­ла­до­вия чипс, ба­де­ми­те и ли­кьо­ра. Сло­жи око­ло 2 ч.л. от смес­та във вся­ка смо­ки­ня. Под­ре­ди смо­ки­ни­те вър­ху хар­тия за пе­че­не и ги ос­та­ви във фур­на­та за 10 ми­ну­ти. Мо­же да се сер­ви­рат вър­ху ка­на­пе от ва­ни­лов сла­до­лед.

 

Пай със смо­ки­ни

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

бис­кви­ти - 10 броя ча­е­ни, нат­ро­ше­ни, за плън­ка­та

смо­ки­ни - 6 - 7 броя прес­ни

си­ре­не - 1 па­кет­че кре­ма

слад­ко - 1 мал­ко бур­кан­че от смо­ки­ни

оре­хи - 1/2 ч.ч. на­ря­за­ни

ста­фи­ди - 1/2 ч.ч.

браш­но - 2 ч.ч., за тес­то­то

мас­ло - 100 г

за­хар - 1/4 ч.ч.

яй­ца - 1 брой

ва­ни­лия - 2 па­кет­че­та

бак­пул­вер - 1 па­кет­че

На­чин на при­гот­вя­не: Раз­бър­кай­те за­ед­но на ръ­ка яй­це­то, ме­ко­то мас­ло и за­хар­та. До­ба­ве­те бак­пул­ве­ра с пре­ся­то­то браш­но и ва­ни­ли­я­та. За­ме­се­те ме­ко тес­то, ко­е­то не тряб­ва да леп­не по пръс­ти­те. Раз­сте­ле­те тес­то­то в на­мас­ле­на и зас­тла­на с хар­тия за пе­че­не та­вич­ка (око­ло 25 см), ка­то ху­ба­во при­тис­ка­те по ръ­бо­ве­те и сте­ни­те. Раз­бър­кай­те за­ед­но про­дук­ти­те за плън­ка­та - кре­ма си­ре­не­то, слад­ко­то от смо­ки­ни, нат­ро­ше­ни­те ча­е­ни бис­кви­ти, оре­хи, ста­фи­ди. По­лу­ча­ва се рон­ли­ва смес. Раз­пре­де­ле­те я вър­ху тес­то­то и от­го­ре при­тис­не­те це­ли или раз­по­ло­ве­ни прес­ни смо­ки­ни. Сло­же­те слад­ки­ша да се пе­че в пред­ва­ри­тел­но заг­ря­на уме­ре­на фур­на до го­тов­ност.

 

Слад­ко от зре­ли смо­ки­ни

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

смо­ки­ни - 2 кг зре­ли

за­хар - 4 ча­ши

сол - 2 щип­ки

ли­мо­ни - со­кът на 2 ли­мо­на

ром - 20 мл бял или чер­вен, мо­же и вер­мут, Мар­са­ла, ко­няк

ва­ни­лия - 1 ши­шул­ка

оре­хи - 1 ч.ч. по же­ла­ние

На­чин на при­гот­вя­не: Доб­ре из­мий­те и по­чис­те­те от дръж­ки­те смо­ки­ни­те.  На­ре­же­те ги на чет­вър­тин­ки и ги си­пе­те в пи­ро­ка тен­дже­ра. По­лей­те ги с ро­ма и по­ръ­се­те със за­хар­та. Ос­та­ве­те та­ка да прес­то­ят за 2 ча­са.  След то­ва до­ба­ве­те раз­по­ло­ве­на­та и ос­тър­га­на шу­шул­ка ва­ни­лия за­ед­но с вът­реш­нос­тта й. Сло­же­те тен­дже­ра­та на слаб кот­ло­на, до­ка­то за­хар­та се сто­пи. До­лей­те ча­ша во­да, до­ба­ве­те сол­та и ли­мо­но­ви сок и ос­та­ве­те слад­ко­то от смо­ки­ни да се ва­ри, до­ка­то се по­лу­чи гъст за­ха­рен си­роп. Нак­рая до­ба­ве­те оре­хи­те и из­ва­де­те шу­шул­ка­та ва­ни­лия.  След 2-3 ми­ну­ти сне­ме­те от кот­ло­на и раз­си­пе­те слад­ко­то от смо­ки­ни в за­топ­ле­ни су­хи бур­кан­че­та. Зат­ва­ряй­те ги вед­на­га и ги об­ръ­щай­те с ка­пач­ки­те на­до­лу. Съх­ра­ня­вай­те на хлад­но и тъм­но мяс­то.

 

Пи­я­ни смо­ки­ни

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: 500 г смо­ки­ни - здра­ви, доб­ре уз­ре­ли, 2 ка­рам­фил­че­та, 1 пръ­чи­ца ка­не­ла, 700 мл ко­няк или вод­ка, за­хар по же­ла­ние

На­чин на при­гот­вя­не: Пло­до­ве­те се из­ми­ват доб­ре, под­су­ша­ват се, сла­гат се в го­лям бур­кан (1 л), до­ба­вят се ка­не­ла­та и ка­рам­фи­ла, по же­ла­ние и за­хар, до­ли­ват се с ал­ко­хо­ла и тряб­ва да прес­то­ят по­не 1 ме­сец. Пре­цеж­да се ли­кьо­рът и се съх­ра­ня­ва в бу­тил­ка.

Пло­до­ве­те (пи­я­ни смо­ки­ни) се прех­вър­лят в бур­кан­че­та с винт, за­ли­ват се с врящ за­ха­рен си­роп 2:1 (за­хар:во­да) зат­ва­рят се и се об­ръ­щат да из­сти­нат. Пол­зват се за тор­ти, кре­мо­ве и т.н.

 

Гръц­ки слад­киш

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

смо­ки­ни - 6 бр., мед - 3 с.л., мас­ло - 200 г, за­хар - 175 г, ли­мо­но­ва ко­ра - от 1 бр., пор­то­ка­ло­ва кроа - от 1 бр., яй­ца - 4 бр., браш­но - 225 г, бак­пул­вер - 1 ч.л., со­да би­кар­бо­нат - 1 ч.л., ки­се­ло мля­ко - 250 мл

На­чин на при­гот­вя­не: Заг­рей­те фур­на­та на 180 гра­ду­са. На­маз­не­те фор­ма за пе­че­не. На­ре­де­те на­ря­за­ни­те смо­ки­ни на дъ­но­то и ги за­лей­те с мед.  В ку­па раз­бий­те за­ед­но мас­ло­то и за­хар­та, до­ба­ве­те два­та ви­да ко­ри.  При­ба­ве­те пос­те­пен­но жъл­тъ­ци­те. Пре­сей­те за­ед­но браш­но­то, бак­пул­ве­ра и со­да­та.  До­ба­ве­те към мок­ри­те със­тав­ки и пос­те­пен­но до­ба­ве­те ки­се­ло­то мля­ко. Раз­бий­те бел­тъ­ци­те и вни­ма­тел­но ги при­ба­ве­те към тес­то­то.  Из­си­пе­те вър­ху смо­ки­ни­те и за­пе­че­те за 85 ми­ну­ти. Обър­не­те кей­ка, за­лей­те с още мал­ко мед и сер­ви­рай­те.

 

 

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички