Нов закон пази Чудесата. Големи промени

Въвежда се закрила за Стария Несебър

Нов закон пази Чудесата. Големи промени | StandartNews.com

Нов закон пази Чудесата на България. Министърът на културата Крюстю Кръстев предлага нова категория на недвижимите културни ценности (НКЦ).

С поправки в Закона за културното наследство (ЗКН), внесен в Министерския съвет, към сегашните "световно значение", "национално" и "местно" се добавя и нова категория - "регионално значение". С нея ще бъдат НКЦ с висока стойност за културата и историята на даден регион или област от страната или на повече от една община.

На собствениците на сгради и обекти, които получат този статут, ще бъдат разрешени само укрепителни, консервационни и реставрационни работи.

"Не се допуска пристрояване или надстрояване с изключение на възстановяване на изчезнали обеми, както и разделяне на поземления имот, в който е НКЦ", се посочва в проекта за промени на ЗКН за сгради с новата категория.

Промените в закона са наложителни, тъй като действащите текстове не осигуряват закрила на културното наследство на България. "Има редица архаични и неработещи текстове, които са причина за необратими загуби на безценни образци на българското културно наследство", аргументира се министър Кръстев в доклада към закона.

За да се спрат унищожаването на ценни архитектурни сгради-образци чрез разрушаване или нерегламентирани намеси, се задължава нейният собственик, наемател или концесионер да уведоми кмета на общината, ако са налице такива обстоятелства. Сигналът се праща и в Националния институт за недвижимото културно наследство (НИНКН). Всички граждани и организации също имат право да сигнализират за опасност от увреждане на НКЦ, предаде „Дневник”.

Кметът на общината в 14-дневен срок трябва за задължи собственика да обезопаси НКЦ за своя сметка. При неизпълнение това ще се извършва от общината за сметка на задълженото лице.

За спасяване на застрашена сграда със статут на НКЦ кметът на общината ще е задължен да прати комисия с представители на НИНКН и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Тя ще установява какво е нужно да се извърши - укрепване, консервация, реставрация или ремонт, а кметът в 14-дневен срок трябва да издаде заповед, задължаваща собственика за негова сметка да предприеме предписаните действия.

С промените се търси закрила за Стария Несебър. По повод агресивните намеси в архитектурния облик на Старинния град Несебър, които са довели до загуба на автентичност, се въвежда специален текст в закона. Той е продиктуван от изискванията, предявени от Комитета за световно наследство към България за опазване на обекти, включени в Списъка на световното наследство. Всеки инфраструктурен проект или устройствена дейност на територията на такъв обект, ще подлежи на оценка на въздействието. Тя ще се изготвя в сътрудничество с ИКОМОС - Международния комитет за опазване на паметниците на културата и забележителните места. Тази организация работи в тясно сътрудничество с ЮНЕСКО и има филиал, наречен Български национален комитет на ИКОМОС.

Друга промяна в ЗКН е свързана с пълномощията на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) към Министерството на културата. Обхватът му се свива, защото сега съветът успява да излезе със становище за около 100 обекта годишно, а има 18 хиляди. Предлага се този експертен съвет вече да не се занимава с отказите за деклариране на сгради за НКЦ. Това ще става със заповед на министъра на културата.

Процедурата за деклариране на обект за статут на НКЦ също се опростява, а сроковете се намаляват до шест месеца. Резолюцията ще се издава от министъра на културата по предложение на директора на НИНКН.

Експертните съвети по културното наследство към общините ще се закрият и техните функции ще се поемат от регионални структури на НИНКН. Статутът на този институт също ще се актуализира с промените в закона, подчертава министър Кръстев.

За сгради, които имат статут на НКЦ, но нямат изработен режим на опазване, законовите промени предлагат временна превантивна закрила според категорията.

За категория "национално значение" - допуска се само укрепителни, консервационни и реставрационни работи без право на замяна на използваните материали. Забранява се надстрояване и пристрояване.

За категория "регионално значение" - допускат се само укрепителни, консервационни и реставрационни работи. Не се допуска пристрояване или надстрояване с изключение на възстановяване на изчезнали обеми. Забранява се разделянето на поземления имот, в който е НКЦ.

За категория "местно значение" - забранено е надстрояване, както и пристрояване към улица, промяна на фасадите, както и ново основно застрояване на имота.

За категория "ансамблово значение" - допускат се инвестиционни инициативи при запазване на начина и характера на застрояване, както и на пространствените характеристики и архитектурната типоология на груповата ценност.

Процедурата за съгласуване при текущ ремонт и поддръжка на сграда НКЦ се съкращава от 4 на 2 месеца. За тази цел съгласуването с НИНКН отпада, като остава само разрешение от специализирано звено на Министерството на културата.

Докладът с исканите законови промени предстои да се одобри от Министерския съвет и да влезе за обсъждане в Народното събрание. 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай