Събота,

Важно: Едно дете намалява 450 лева от данъка върху дохода

От: Стандарт -
6067
Важно: Едно дете намалява 450 лева от данъка върху дохода
A
A
A

Семействата с деца ще спестят от данъци тази година повече. За първи път данъчните облекчения за едно дете са в размер на 4500 лева, за две – 9000 лева, а за три и повече – 13 500 лева. Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв., пише "Марица".

Конкретният размер на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основи.Тоест, от данъка ще паднат съответно 450 лева за едно дете и 900 лева за две.  Бонусът е еднократен, само за придобитите през 2021 година доходи. Промяната беше приета в края на миналата година с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г.)

Преди обаче родителите да се зарадват, е важно да знаят, че те няма да могат да се възползват от новата отстъпка, ако имат неплатени задължения към държавата – други данъци и осигуровки.

Кой може да се възползва

Първо, по отношение на родителите. Данъчно облекчение се полага на всеки, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, не е учредено попечителство или настойничество. Ако е учредено настойничество /попечителство – бонусът идва при настойника/попечителя. На отстъпката имат право и приемните семейства или член на семейство на близки или роднини, но само ако детето е било настанено там по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца.

Детето пък към 31 декември 2021 г. не трябва да е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва включително за дете, което е родено през 2021 г., стига обаче да майка му/баща му да не ползват майчинство. И още нещо – детето не бива да е настанено в социален дом.

Каква е процедурата

Има два начина за получаване на данъчните облекчения – чрез работодател или директно с подаване на годишната данъчна декларация за доходите за 2021 г.

В първия случай  работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави пред работодателя няколко документа: декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). За деца с увреждания е необходима декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. Към това се прилага писмена декларация, че към момента на подаването ѝ,  няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. За улеснение на служителя/работника, вместо допълнителна декларация, трябва да отбележи в Част I на ред 6 на декларацята за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация, защото ако това не е така, няма право да ползва облекченията, посочват от НАП.

Оттам нататък всичко е ръцете на шефа - в срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.

Предвид че новите размери са много по-високи, а тези данъчни облекчения се ползват само в годишен размер, в голяма част от случаите ще е налице надвнесен данък, коментират данъчните. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък през годината и съответно е налице надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2022 г. възстановява разликата на работника/служителя. В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения.

Във втория вариант – когато облекченията се ползват през данъчната декларация,  конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ, а на данъчното облекчение за деца с увреждания – в Част VІІ от Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Само единият родител ли

По принцип облекченията се ползват само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е обаче, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

Кой не може да се възползва

Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като не са получавали облагаем доход и съответно не формират годишна данъчна основа, към която да се прилага намалението.

Детските надбавки не са пречка

Получаването на детски надбавки не Ви лишава от правото да ползвате данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания. Необходимо е обаче през годината да сте придобили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Такива са облагаемите доходи от: трудови правоотношения, стопанска дейност, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество и др.

 

 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com