Сряда,

Шам­пан­ско­то се готви за скок

От: Стандарт -
Шам­пан­ско­то се готви за скок
A
A
A
  • Нас­то­я­щи­те та­ри­фи пред­став­ля­ват най-го­ля­ма­та зап­ла­ха за ви­не­на­та ин­дус­трия след Су­хия ре­жим
  • "Moet & Chandon Grand Vintage" от 70 до­ла­ра мо­же да уда­ри $130

Лю­би­те­ли­те на шам­пан­ско­то и дру­ги френ­ски пен­ли­ви ви­на тряб­ва да се под­гот­вят за го­ле­ми уве­ли­че­ния на це­ни­те, ако САЩ на­ло­жат 100% та­ри­фи за френ­ски сто­ки за­ра­ди спор за пла­ни­ра­ния да­нък на аме­ри­кан­ски­те ин­тер­нет кор­по­ра­ции ка­то Google и Facebook във Фран­ция. 

Бу­тил­ка­та "Moet & Chandon Grand Vintage" от 70 до­ла­ра мо­же да пос­къп­не до 130 до­ла­ра нап­ри­мер, за­я­ви Дей­вид Пар­кър, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Benchmark Wine Group, най-го­ле­ми­ят дос­тав­чик на ви­со­ко­ка­чес­тве­ни и ред­ки ви­на в Съ­е­ди­не­ни­те ща­ти. Пра­ви­тел­ство­то на САЩ за­я­ви през де­кем­ври, че мо­же да на­ло­жи до 100-про­цен­тно ми­то вър­ху вно­са от Фран­ция на стой­ност 2,4 млрд. до­ла­ра, кой­то включ­ва шам­пан­ско, чан­ти, си­ре­не и дру­ги про­дук­ти, съ­об­ща­ва Рой­терс, ци­ти­ра­на от Ин­вес­тор.бг.

През ок­том­ври ад­ми­нис­тра­ци­я­та на Тръмп на­ло­жи 25-про­цен­тни та­ри­фи за шам­па­ни­зи­ра­ни ев­ро­пей­ски ви­на в рам­ки­те на спор с Ев­ро­пей­ския съ­юз от­нос­но суб­си­дии за са­мо­ле­ти. Раз­глеж­да се да­ли те­зи ми­та да се уве­ли­чат и да­ли

да се раз­ши­ри спи­съ­кът на за­сег­на­ти­те про­дук­ти

Ва­шин­гтон не по­со­чи ефек­тив­на да­та за пред­ло­же­ни­те ми­та, но две­те стра­ни си да­до­ха две сед­ми­ци, за да се опи­тат да раз­ре­шат сво­и­те спо­ро­ве пре­ди офи­ци­ал­ни­те пред­ста­ви­те­ли да се срещ­нат на Све­тов­ния ико­но­ми­чес­ки фо­рум в Да­вос, Швей­ца­рия, в края на яну­а­ри.

Въп­ре­ки че ин­дус­три­я­та е ком­пен­си­ра­ла до го­ля­ма сте­пен ми­та­та от 25%, на­ло­же­ни през ок­том­ври, тя ня­ма да мо­же да нап­ра­ви то­ва, ако те се по­ви­шат до 100%, спо­ред ръ­ко­во­ди­те­ли в бран­ша. Ев­ро­ко­ми­са­рят по тър­го­ви­я­та Фил Хо­ган ще об­съ­ди те­зи въп­ро­си с аме­ри­кан­ския тър­гов­ски пред­ста­ви­тел Ро­бърт Лай­тай­зър, ко­га­то по­се­ти Ва­шин­гтон.

Нас­то­я­щи­те та­ри­фи пред­став­ля­ват най-го­ля­ма­та зап­ла­ха за ви­не­на­та ин­дус­трия след Су­хия ре­жим в САЩ , за­я­ви­ха пред­ста­ви­те­ли на ин­дус­три­я­та във Ва­шин­гтон ми­на­ла­та сед­ми­ца, ка­то се по­зо­ва­ха на заб­ра­на­та за про­даж­ба на ал­ко­хол­ни на­пит­ки в САЩ от 1920 до 1933 г. Бла­го­да­ре­ние на ре­гу­ла­ци­я­та след Су­хия ре­жим, чуж­дес­тран­ни­ят биз­нес с ви­на в САЩ се със­тои от сто­ти­ци вно­си­те­ли и тър­гов­ци на ед­ро и дреб­но.

Един вно­си­тел пла­ща око­ло

30 до­ла­ра за бу­тил­ка

Moet & Chandon, плюс тран­спорт, ка­за Пар­кър, кой­то е член на бор­да на На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на тър­гов­ци­те на ви­но, до­ба­вяй­ки 25% над­цен­ка, пре­ди да про­да­де бу­тил­ка­та на дис­три­бу­тор. Обик­но­ве­но дис­три­бу­то­ри­те до­ба­вят до­пъл­ни­тел­на над­цен­ка от 25%, ка­за той, а след то­ва тър­гов­ци­те се при­дър­жат към 20% за те­ку­ща­та це­на от 70 до­ла­ра. Спо­ред ек­спер­ти от ви­не­на­та ин­дус­трия, ако пър­во­на­чал­на­та це­на на вно­са се уд­вои до 60 до­ла­ра, аме­ри­кан­ски­ят биз­нес с ви­на труд­но ще се прис­по­со­би към по­доб­но уве­ли­че­ние.

"Аме­ри­кан­ски­те пот­ре­би­те­ли прос­то ня­ма да тър­пят по­до­бен ръст на це­ни­те", за­я­ви Бен­джа­мин Анеф, уп­рав­ля­ващ пар­тньор на Tribeca Wine Merchants. "Ние вяр­ва­ме, че за ог­ро­мен про­цент от та­зи ка­те­го­рия ние прос­то ще гу­бим при­хо­ди­те си в Съ­е­ди­не­ни­те ща­ти", ка­за още той, прог­но­зи­рай­ки, че ин­дус­три­я­та

мо­же да из­гу­би и 50 000 ра­бот­ни мес­та

Съ­е­ди­не­ни­те ща­ти са най-го­ле­ми­ят чуж­дес­тра­нен па­зар на ви­но от Фран­ция, ка­то в стра­на­та се вна­ся френ­ско пен­ли­во ви­но на стой­ност бли­зо 700 млн. ев­ро (771,54 млн. до­ла­ра)  спо­ред тър­гов­ска­та гру­па Federation des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France.

Ако аме­ри­кан­ски­ят па­зар на шам­пан­ско от­слаб­не по­ра­ди по-ви­со­ки­те це­ни, френ­ски­те про­из­во­ди­те­ли мо­гат лес­но да про­да­ват про­дук­ти­те си в Азия и Юж­на Аме­ри­ка, къ­де­то тър­се­не­то рас­те бър­зо, каз­ват ек­спер­ти­те.

По де­фи­ни­ция шам­пан­ско­то мо­же да се про­из­веж­да са­мо в ед­но­и­мен­ния се­ве­рен френ­ски ре­ги­он.

Аме­ри­кан­ски ви­ноп­ро­из­во­ди­те­ли пра­вят пен­ли­ви ви­на, ко­и­то се пред­ста­вят доб­ре сре­щу шам­пан­ско­то при тес­то­ви вку­со­ве на сля­по. Но в мо­мен­та ня­ма из­ли­шък от про­из­вод­ство на ви­но в САЩ и са не­об­хо­ди­ми меж­ду 7 до 10 го­ди­ни, пре­ди но­ви­те ло­зя да мо­гат да да­дат доб­ра ре­кол­та, по­яс­ня­ват ек­спер­ти­те.

 

2018 - све­то­вен ре­корд по про­из­вод­ство на ви­но

2018 ще ос­та­не в ис­то­ри­я­та ка­то го­ди­на­та, в ко­я­то cвeтът e пpoиз­вeл peкopдeн oбeм винo зa пocлeднитe 15 гoди­ни. Cпopeд Meждyнapoднaтa opгaнизaция пo лoзapcтвo и винapcтвo (OIV), про­из­вод­ство­то на елик­си­ра е ско­чи­ло със 17 на сто в cpaвнeниe c пpeдxoднaтa гoдинa.

Пpoиз­вeдeни ca 292,3 ми­лиoнa xeктoлитpa, или 39 ми­лиapдa бyтилки. То­зи ре­зул­тат бие пър­во­на­чал­на­та пpoгнoзaтa нa OIV за 12% ръст спря­мо 2017 г., коя­то пък ще ос­та­не за­пом­не­на ка­то го­ди­на­та с нaй-лoшaтa peкoлтa oт пoлoвин вeк.

Нaй-гoлeми­ят пpoиз­вoдитeл в cвeтa за 2018 г. ос­та­ва Итaлия. Тя yвeли­чи пpoиз­вoдcтвoтo си c 28,9% дo 54,8 ми­лиoнa xeктoлитpa. Най-го­лям про­из­вод­ствен ръст оба­че от­бе­ля­за­ха Иcпaния (+ 36,7%) и Фpaнция (+34,8%).

Иcпaния ос­та­ва из­нocитeл номер 1 - 20,9 ми­лиoнa xeктoлитpa. Във фи­нан­со­во из­ме­ре­ние зла­то­то е за Фран­ция, ко­я­то е из­нес­ла по-мал­ко ви­но, но за ре­кор­дни­те 9,3 ми­лиapдa eвpo.

Глoбaлни­ят из­нoc нa винo през 2018 г. ce e yвeли­чил c 1,2% пpeз 2018 г. дo 31,3 ми­лиapдa eвpo. Ос­нов­ни­ят пот­ре­би­тел в све­та са Ща­ти­те. Аме­ри­кан­ци­те са из­пи­ли 33 ми­лиoнa xeктoлитpa. След тях се на­реж­дат фран­цу­зи­те с 26,8 ми­лиoнa xeктoлитpa и ита­ли­ан­ци­те с 22,4 млн. xeктoлитpa.

Въп­ре­ки то­ва оба­че най-мно­го ви­но на гла­ва от на­се­ле­ни­е­то пи­ят не ян­ки­те, а пор­ту­гал­ци­те - 62,1 литpa нa чoвeк зa гoдинa. Аме­ри­кан­ци­те се на­реж­дат чак нa 20-o мяcтo с 12,4 литpa нa чoвeк гoдиш­нo. Вто­ри по кон­су­ма­ция са фpaнцyзитe c 50,2 литpa. По­чет­на­та трой­ка за­вър­шват итaлиaнцитe с 43,6 литpa. След тях се на­реж­дат швeйцapцитe c 37,8 литpa и бeлгий­цитe и aвcтpaлий­цитe c кoнcyмaция нa 31,5 литpa винo нa чoвeк гoдиш­нo.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички