Дадоха старт на общински проекти за ремонт на улици и ВиК

Те са за селища с по-малко от 2000 души

Дадоха старт на общински проекти за ремонт на улици и ВиК | StandartNews.com

Късно вчера беше дадено началото на два приема на общински проекти по ПРСР 2014 – 2020 г., свързани с процедури за строителство, ремонт и рехабилитация на пътища и за изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съобщиха от фонд „Земеделие”.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури е 25 ноември 2022 г. Проектите са за населени места с под 2 хиляди жители, а бенефициенти по процедурата са общини на територията на „селските райони“ на страната.

Общият бюджет на двете процедури възлиза на 200 милиона лева, като от тях половината са насочени към реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях. Останалите 100 млн. лева са за реконструкция и/или рехабилитация на водопроводната мрежа.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурите е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, по които допустимите разходи не надхвърлят левовата равностойност на 1 млн. евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, и са в размер над 1 млн. евро, ще се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ).

Максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат по двете процедури, е в размер на 1,5 млн. евро, или 3 млн. лв.

Чрез осигуряването на финансиране на проекти за пътна инфраструктура ще се подобри транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. При финансиране на проекти за водоснабдителни системи и съоръжения ще се подобрени достъпът до качествена и чиста питейна вода в малките населени места в селските райони. Подобрената пътна и водоснабдителна инфраструктура ще предостави възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони, поясняват от фонда.

Важно е да се отбележи, че кандидатстващите общини ще имат възможност да подават по две проектни предложения в рамките на четирите стартирали процедури чрез подбор, като едното от проектните предложения трябва да е насочено към повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради. Това решение беше взето на проведеното на 11 юли заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай