Събота,

УниБИТ - лидер и университет на бъдещето

От: Стандарт -
4175
УниБИТ - лидер и университет на бъдещето
A
A
A
  • За последните 10 г. се превърна в най-търсеното висше училище в страната
  • Обучава студентите под мотото: "Да! На българското образование"

Образование в България или образование в чужбина? Това е въпрос, който си задават множество завършили гимназия ученици, чийто стремеж е да продължат своето образование. Този избор е свързан с редица сравнения на възможности и ограничения и често взетите решения зависят от чисто субективни фактори. Едно е сигурно - образованието в България предлага също толкова богат набор от възможности, както обучението извън страната.

Съществуват редица добри примери за университети в България, които предоставят симбиоза между разнообразни и перспективни специалности, качество на обучението и възможности за реализация. Един от тях безспорно е Университетът по библиотекознание и информационни технологии. През последните 10 години УниБИТ се превърна в най-търсеното висшеучилище в страната. Само за последния прием в най-предпочитаните специалности в университета са се конкурирали между 14 и 24 кандидата за едно място.

Любопитен факт е, че този университет е предпочетен не само от български граждани, но и от чуждестранни. Към настоящия момент се обучават 112 чуждестранни студенти общо за степените бакалавър и магистър. Изглежда, че докато нашите кандидат-студенти се оглеждат за възможности навън, чуждестранните избират образованието в България.

Но нека да анализираме факторите, които правят УниБИТ предпочитано място за кандидат-бакалаври, магистри и докторанти.

УниБИТ предлага атрактивни специалности

Университетът по библиотекознание и информационни технологии предлага палитра от интересни, разнообразни и перспективни специалности. Висшето училище е разкрило всички степени и форми на обучение. Обучава студенти и докторанти в търсени направления като Информатика и компютърни науки, Обществени комуникации и информационни науки, Национална сигурност и История и археология.

УниБИТ притежава програмна акредитация, дадена от  Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за всичките си професионални направления като през последните няколко години получава най-висока оценка, отразена дори и в Рейтинга на висшите училища в България. Според класацията на МОН за 2021 г., УниБИТ се намира в топ 2 сред държавните висши училища за направленията "Информатика и компютърни науки", "Национална сигурност" и "Обществени комуникации и информационни науки". Класацията ни показва още, че позицията на УниБИТ в челната двойка не е инцидентна, а е затвърдена и трайно установена от повече от 5 години.

Предпочитани от кандидат-студентите бакалавърски специалности са Национална сигурност, Комуникации и информиране, Иновативни комуникации и медийни технологии, Информационни ресурси на туризма, Информационни технологии, Компютърни науки, Информационна сигурност, а в списъка с възможности можем да срещнем и специалности като Обществени политики и практики, Архивистика и документалистика, Културно-историческо наследство, Библиотечен и информационен мениджмънт  и Библиотечно-информационни науки и управление на знанието, Информационни технологии в институционална и корпоративна среда, Национална сигурност и културно-историческо наследство.

Качеството на подготовка в УниБИТ е гарантирано от висококвалифицираните преподаватели, част от които са експерти на национално и международно ниво. Обучението се провежда по традиционни и модерни методи, както в залите на университета, така и на терен.

Постоянно се актуализира и списъкът с предлаганите от УниБИТ магистърски програми. Към момента те са с общ брой 29, тясно ориентирани в четирите акредитирани професионални направления. Привлекателните им заглавия са допълнени от адекватни на търсенето на пазара на труда учебни планове.

Предоставя възможности за реализация

Стажовете и практиките, които получават студентите по време на следването си в УниБИТ са гарант за успешната им реализация на пазара на труда. Голям дял от обучаемите успяват да се реализират по специалността, в която се обучават още по време на следването си.

Интересен факт е, че УниБИТ изгражда и поддържа през годините тясна връзка с бизнес организациите с цел подготовка на кадри, които да задоволяват нарастващите бизнес-потребности. Чрез това взаимодействие студентите на УниБИТ имат възможността да работят по реални задачи, ръководени от експерти в областта. В хода на своето обучение, студентите се срещат с представители на библиотеки, музеи, с кадри на водещи компании като IBM, Oracle, Microsoft, Fadata и т.н. Това от своя страна създава отлични условия за провеждане на качествена образователна и научноизследователска дейност. В допълнение  - по време на своето обучение студентите участват в научни форуми, конференции, семинари и обучения, както на национално, така и на международно ниво. Студентите на УниБИТ имат възможност да участват в програмата за международна студентска мобилност "Еразъм+" с различни университети и организации, с които висшето училище има договорени отношения - за мобилност с цел обучение или с цел практика.

УниБИТ предлага съвременна материално-техническа база и широк набор от образователни ресурси

УниБИТ предоставя съвременна учебно-материална база за провеждане на учебния процес и за самостоятелна подготовка на студентите по всички изучавани дисциплини в отделните специалности. Макар и млад, университетът разполага с богат сграден фонд - два учебни корпуса и Младежки научно-изследователски център в с.Стойките. На разположение на студентите и докторантите са места за отдих, спортна зала, фитнес зала и тенис-кортове.

Университетът предоставя достъп до Библиотечно-информационен център, чиято мисия е да осигурява улеснен и бърз достъп до съхраняваните знания. В рамките на центъра на УниБИТ са достъпни принт-център с модул за незрящи хора, център за дигитализация и електронен архив. Студентите и докторантите имат достъп до съвременна литература, учебници и учебни пособия, възможност да използват международни бази данни, специализирани периодични списания и престижни научни издания.

За осигуряване на авангардна научноизследователска дейност в УниБИТ се закупуват специализирани книги, софтуер и хардуер. Обучението на студентите и докторантите е допълнитлно подпомогнато от осигурния достъп до университетските институти, центрове и лаборатории.

УниБИТ е средище на науката и иновациите

Университетът има 72-годишна история, като през последните години се нареди в класацията на най-престижните висши училища в България. Често наричаният "бутиков университет" е известен с ориентацията си към модерните и иновативни методи на обучение с акцент върху иновациите и внедряването на информационните и комуникационните технологии в учебния процес. Управляван от хора с лидерски качества - този университет се превърна в мост, който свързва традиционното с модерното.

Висшето училище участва активно в международния професионален живот и осъществява международно сътрудничество с институции от цяла Европа. Има натрупан образователен, научен, иновационен и технологичен капацитет и изградени партньорски връзки с множество европейски, научни и образователни центрове и високотехнологични компании. Част е от университетски мрежи, включващи престижни университети от Испания, Италия, Португалия, Холандия, Белгия, Ирландия, Германия, Франция, Швейцария, Русия, Сърбия, Черна гора, Турция, Беларус и др. Университетът членува в IFLA - Международната организация на библиотечните асоциации, в LIBER - асоциацията на европейските научни и академични библиотеки, в ICOM - Международен съвет на музеите и др.

Пазителят на познанието

Образованието е стъпка, която всеки прави, за да усъвършенства себе си, да се ориентира в света. Прави го с отворени очи от любопитство в най-различни посоки, за да знае, да може, да бъде образован, просветен, критичен и осъзнат. Защото образованият човек е човек, който познава себе си и преодолява трудностите пред това познание.

Традиционно университетът е институция, отправила поглед към бъдещето, непрекъснато търсеща нови форми на обучение, които са в унисон с най-добрите съвременни практики в световен мащаб. Възможностите и пътищата за реализация винаги са многобройни и разнообразни.

Оказва се, че обучението в България съвсем не е за пренебрегване. Примери като УниБИТ ни дават основание да вярваме, че има достатъчно поводи да продължим образованието си именно в България. УниБИТ успява да мотивира, да обединава, да предлага нови възможности. УНИБИТ е пазителят на познанието, УниБИТ е университетът на бъдещето!

https://www.unibit.bg/


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com