Регламентират законово договора за стажант

Регламентират законово договора за стажант | StandartNews.com

София. Законово се регламентира договорът за стажуване като особен вид трудов договор. Това бе решено на заседание на правителството днес, предаде пресслужбата на ведомството.

Предлагат се текстове, според които работодателите ще могат да сключват трудов договор с условие за стажуване с младежи на възраст до 29 г., които са завършили средно или висше училище и нямат трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Такъв договор ще може да се сключва само веднъж с едно и също лице. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на тяхната квалификация, за срок от шест до 12 месеца. Целта на стажуването е усвояване на практически умения в процеса на изпълнение на работата под ръководството на наставник. Отношенията между работодателя и наставника ще се уреждат в допълнително споразумение към трудовия му договор.

В 14-дневен срок от прекратяване на трудовия договор с условие за стажуване работодателят ще издава на лицето, което е стажувало, препоръка, с която то ще може да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели.
Третата промяна е свързана с оправомощаване на контролните органи на Главна инспекция по труда (ГИТ) да дава задължителни предписания на работодателите да заличават уведомления за сключени договори, ако установят, че няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение. Това се налага поради факта, че през последните години са констатирани голям брой случаи на злоупотреба с личните данни на работници и служители, които се използват за извършване на регистрация на трудов договор, без такъв да е сключен между страните. Когато работодателят не изпълни в срок даденото му задължително предписание или ако не бъде открит на адреса на управление, ГИТ ще уведомява НАП за служебно заличаване на уведомлението за сключен трудов договор.

Според предложените промени в кодекса на труда в изпълнение на правителствения пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса се предлага промяна на периода, в който работодателите отчитат пред инспекцията по труда положения извънреден труд през календарната година – не всяко полугодие, както е сега, а само веднъж годишно – до 31 януари на следващата календарна година. Предвижда се също да отпадне задължението на работодателите да осигуряват за нуждите на контрола за спазване на трудовото законодателство ревизионни книги в предприятието, неговите поделения, обекти и работни площадки и на други места, на които се полага наемен труд.

Промените, предложени в Кодекса на труда във връзка със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори, защитават правата и гарантират интересите на работниците и служителите. Чрез тях ще бъдат предотвратени последиците от фигуриращ в регистъра на НАП запис за сключен трудов договор, когато фактически и документално не може да се установи възникнало трудово правоотношение между страните.
Законопроектът е приет на вносител.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай