Че­ши­ти стиг­на­ха до де­пу­тат­с­ки­те бан­ки

Ев­ро­пейс­ки­ят пар­ла­мент е мяс­то, в ко­е­то се съ­би­рат по­ве­че от 700 пред­с­та­ви­те­ли на 28 дър­жа­ви член­ки на Ев­ро­пейс­кия съ­юз.

Че­ши­ти стиг­на­ха до де­пу­тат­с­ки­те бан­ки | StandartNews.com

Ев­ро­пейс­ки­ят пар­ла­мент е мяс­то, в ко­е­то се съ­би­рат по­ве­че от 700 пред­с­та­ви­те­ли на 28 дър­жа­ви член­ки на Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Ло­гич­но до там стиг­на­ха и уни­кал­ни че­ши­ти, чи­е­то по­ли­ти­чес­ко би­тие е съп­ро­во­де­но с куп скан­да­ли. В на­бо­ра от ев­ро­де­пу­та­ти има хо­ра, ко­и­то имат дос­та стран­ни въз­г­ле­ди по ня­кои въп­ро­си, ко­е­то би вгор­чи­ло нас­т­ро­е­ни­е­то и на най-вер­ни­те им при­вър­же­ни­ци, т.е. из­би­ра­те­ли, ко­и­то са ги из­п­ра­ти­ли в Ев­ро­пар­ла­мен­та. Ето и ня­кои от тях:

Спо­ред Януш Кор­вин-Мик­ке
Хит­лер не зна­ел за Хо­ло­кос­та

Во­да­чът на Кон­г­ре­са на но­ва­та дес­ни­ца от Пол­ша Януш Кор­вин-Мик­ке твър­ди, че Хит­лер ня­мал и по­ня­тие, че в Тре­тия райх ма­со­во се из­би­ват ев­реи, а до­ри каз­вал, че оце­ле­ли­те от вой­на­та са пре­вър­на­ли Хо­ло­кос­та в "ин­дус­т­рия".

При­зо­ва­ва съ­що да се пре­мах­нат пра­ва­та на же­ни­те да гла­су­ват. "Сгра­да­та на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия тряб­ва да бъ­де пре­вър­на­та в пуб­ли­чен дом. Бил съм в та­зи сгра­да и е чу­дес­на за цел­та", е дру­го­то шо­ки­ра­що из­каз­ва­не на яв­но по­хот­ли­вия ев­ро­де­пу­тат.

Гил се бо­ри с миг­ра­ци­я­та, но
на­е­ма чуж­ден­ци за фир­ма­та си

Де­пу­та­тът от пар­ти­я­та UKIP (Бри­тан­с­ка­та пар­тия на не­за­ви­си­мост­та) Ней­тън е един от най-го­ле­ми­те при­вър­же­ни­ци на ог­ра­ни­ча­ва­не­то на миг­ра­ци­я­та на Ос­т­ро­ва. Но то­ва не го спи­ра да на­е­ма де­сет­ки имиг­ран­ти, ос­нов­но от Пол­ша и Фи­ли­пи­ни­те, за сво­я­та ком­па­ния в Ан­г­лия. Ес­тес­т­ве­но сре­щу ми­зер­ни зап­ла­ти!

Брю­но Гол­ниш си сва­ля
га­щи­те сре­щу бе­жан­ци­те

Брю­но Гол­ниш, кой­то е осъ­ден ка­то от­ри­ца­тел на Хо­ло­кос­та, дъл­го се бо­ри с Ма­рин Льо Пен за ли­дер­с­т­во­то на край­но­дес­ния На­ци­о­на­лен фронт (по-къс­но пре­и­ме­ну­ван на На­ци­о­на­лен сбор). Иму­ни­те­тът му на де­пу­тат е сва­лен за пре­диз­вик­ва­не на ра­со­ва ом­ра­за, а и за­що­то си сва­лил пан­та­ло­ни­те по вре­ме на реч, с ко­я­то клей­мял миг­ран­ти­те. По-къс­но сту­ден­ти от уни­вер­си­те­ти в Ли­он из­лез­ли по ули­ци­те да про­тес­ти­рат сре­щу връ­ща­не­то му на ра­бо­та ка­то пре­по­да­ва­тел по япон­с­ки.

Мар­тин Зо­не­борн ис­ка да
вдиг­не пак Бер­лин­с­ка­та сте­на

Пре­ди да вле­зе в по­ли­ти­ка­та, Мар­тин Зо­не­борн го­ди­ни на­ред ра­бо­ти ка­то ре­дак­тор на са­ти­рич­но спи­са­ние. Ко­га­то се кан­ди­да­ти­ра за де­пу­тат в Ев­ро­пар­ла­мен­та кам­па­ни­я­та му е пъл­на със сме­хот­вор­ни ло­зун­ги, но все пак го вкар­ва в ЕП. На свой пла­кат Зо­не­борн е изоб­ра­зен ка­то чер­но­кож, има и над­пис: "Аз съм един Оба­ма" (Ich bin ein Obama) по по­до­бие на из­ре­че­но­то от Джон Ке­не­ди: "Аз съм един бер­лин­ча­нин" (Ich bin ein Berliner). По-ин­те­рес­но­то оба­че е, че ед­на от це­ли­те на пар­ти­я­та, ос­но­ва­на от не­го - Ди Пар­тай - е да се из­диг­не на­но­во Бер­лин­с­ка­та сте­на. А ка­то при­чи­на за по­бе­да­та си Зо­не­борн по­соч­ва сло­га­ни ка­то "Мах­не­те си ръ­це­те от гер­ман­с­ки­те пе­ни­си!" (Hands off German willies!) и "Мер­кел е глу­па­ва".

Ан­дже­ло Чи­о­ка е Брад Пит в по­ли­ти­ка­та

Ан­дже­ло Чи­о­ка е ед­на от из­г­ря­ва­щи­те звез­ди на Се­вер­на­та ли­га (на­ри­ча­на още и са­мо Ли­га­та). Ка­то 35-го­ди­шен е на­ре­чен "Брад Пит в по­ли­ти­ка­та" за­ра­ди при­ят­ния си вън­шен вид и ар­тис­тич­ни­те си ма­ни­е­ри. За не­го си спом­нят в ро­ди­на­та му, че на­ел пе­ти­ма имиг­ран­ти да учас­т­ват в рек­лам­ни пос­ла­ния сре­щу миг­ра­ци­я­та. На­е­ти­те "мо­де­ли" - от Ин­дия, Па­кис­тан, Шри Лан­ка, Ан­го­ла и Се­вер­на Аф­ри­ка - съ­вет­ва­ли от ек­ра­на съ­на­род­ни­ци­те си да не оти­ват в Ита­лия, за­що­то ня­ма­ло да по­лу­ча­ват и пук­на­та па­ра.

Ан­ти­се­ми­тът Се­ге­ди ста­на
ор­то­док­са­лен ев­ре­ин

Ча­над Се­ге­ди е един от ос­но­ва­те­ли­те на дви­же­ни­е­то Ун­гар­с­ка гвар­дия - про­на­цис­т­ка по­ли­ти­чес­ка пар­тия, ко­я­то по-къс­но е обя­ве­на из­вън за­ко­на. Пос­ле се при­съ­е­ди­ня­ва към пар­ти­я­та Йо­бик и кам­па­ни­я­та му за­ла­га на от­к­ри­та ан­ти­се­мит­с­ка про­па­ган­да. След­ва оба­че го­ля­ма из­не­на­да!

Мал­ко след то­ва Се­ге­ди от­к­рил, че са­ми­ят той е от ев­рейс­ки про­из­ход. Из­го­нен от пар­ти­я­та си, ос­та­ва в ЕП ка­то не­за­ви­сим де­пу­тат, а меж­дув­ре­мен­но се "под­ла­га" на ра­ди­кал­на тран­с­фор­ма­ция - ста­ва ор­то­док­са­лен ев­ре­ин и поч­ти не из­ли­за от си­на­го­га­та.

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай