Петък,

При­е­ха пра­ви­ла за е-тър­го­ви­я­та с хра­ни

От: Стандарт -
164
При­е­ха пра­ви­ла за е-тър­го­ви­я­та с хра­ни
A
A
A

  • Ме­со и хляб ще се пре­воз­ват са­мо в бу­со­ве с ре­гис­тра­ция
  • Заб­ра­ня­ват рек­ла­ма­та на нез­дра­вос­лов­ни про­дук­ти

 

Как да се из­вър­шва тър­го­ви­я­та по ин­тер­нет с ме­со, мля­ко, зе­лен­чу­-ци, пло­до­ве и хлеб­ни из­де­лия, ко­я­то на­би­ра все по-го­ля­ма по­пу­ляр­ност у нас. За пър­ви път рег­ла­мент за то­ва е раз­пи­сан в но­вия За­кон за хра­ни­те. В тек­сто­ве­те из­рич­но е по­со­че­но, че за бе­зо­пас­нос­тта и ка­чес­тво­то на про­дук­ти­те, про­да­де­ни он­лайн, ще се тър­си от­го­вор­ност от опе­ра­то­ра.

Под кон­тро­ла на Бъл­гар­ска­та аген­ция за бе­зо­пас­ност на хра­ни­те /БАБХ/ по­пад­нат хра­ни и хра­ни­тел­ни до­бав­ки, ко­и­то до­се­га съ­що бя­ха из­вън ре­гу­ла­ци­я­та. Един­стве­но из­вор­ни­те и ми­не­рал­ни во­ди ос­та­ват под кон­тро­ла на Ре­ги­о­нал­ни­те здрав­ни ин­спек­ции.

Те­зи и дру­ги важ­ни пра­ви­ла се уреж­дат в За­ко­на за хра­ни­те, кой­то се ча­ка от го­ди­ни от бран­шо­ви­те ор­га­ни­за­ции. Той бе при­ет окон­ча­тел­но от де­пу­та­ти­те на 27 май - поч­ти три го­ди­ни след ка­то пар­ла­мен­тът одоб­ри про­ек­та на пър­во че­те­не в края на ок­том­ври 2017 г.

За­ко­нът уреж­да це­лия про­из­вод­ствен про­цес от фер­ма­та до тра­пе­за­та, как­то и изис­ква­ни­я­та към бе­зо­пас­нос­тта на хра­ни­те, към биз­нес опе­ра­то­ри­те и ли­ца­та, ра­бо­те­щи в обек­ти за про­из­вод­ство, пре­ра­бот­ка и или дис­три­бу­ция на хра­ни. С нор­ма­тив­ния акт се въ­веж­да ре­гис­тра­ция на пре­воз­ни­те сред­ства за тран­спор­ти­ра­не на хра­ни от жи­во­тин­ски  про­из­ход, как­то и на браш­но, хляб, хлеб­ни и слад­кар­ски из­де­лия, за ко­е­то от­дав­на нас­то­я­ва биз­не­сът. Ре­гис­тра­ци­я­та ще се удос­то­ве­ря­ва със сти­кер.

Но­ви­ят за­кон об­ръ­ща спе­ци­ал­но вни­ма­ние вър­ху ети­ке­ти­ра­не­то на хра­ни­тел­ни­те про­дук­ти. Въ­веж­дат се две но­ви обоз­на­че­ния - "До­бит в Бъл­га­рия" и "Про­дукт от Бъл­га­рия".

Ети­ке­тът "До­бит в Бъл­га­рия" ще се пос­та­вя вър­ху пър­вич­ни про­дук­ти - су­ро­ви­ни от стра­на­та ни. Обоз­на­че­ни­е­то "Про­дукт от Бъл­га­рия" пък се пос­та­вя вър­ху хра­ни, пре­ми­на­ли ня­как­ва сте­пен на пре­ра­бот­ка, на ко­и­то ос­нов­на­та със­тав­ка за про­из­вод­ство­то им е до­би­та на те­ри­то­ри­я­та на Бъл­га­рия. Изис­ква се и всич­ки ета­пи на про­из­вод­стве­ния про­цес да са осъ­щес­тве­ни у нас. Щам­път мо­же да съ­дър­жа ге­ог­раф­ска кар­та или друг сим­вол, по­каз­ващ, че хра­на­та е про­из­ве­де­на в Бъл­га­рия. Ин­фор­ма­ци­я­та на ети­ке­та за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да е на бъл­гар­ски език, а до­пъл­ни­тел­но об­леп­ва­не на ве­че ети­ке­ти­ра­на хра­на не тряб­ва да зак­ри­ва или про­ме­ня пър­во­на­чал­но­то ети­ке­ти­ра­не.

Заб­ра­ня­ва се рек­ла­ма­та на про­дук­ти, чи­и­то със­тав­ки не от­го­ва­рят на изис­ква­ни­я­та за здра­вос­лов­но хра­не­не. Не е раз­ре­ше­но и  учас­ти­е­то на де­ца в рек­ла­ми на про­дук­ти от ге­не­тич­но мо­ди­фи­ци­ра­ни ор­га­низ­ми (ГМО). Гло­ба­та при на­ру­ше­ние на заб­ра­на­та е от 2000 до 3000 ле­ва. Ще бъ­де съз­да­ден пуб­ли­чен на­ци­о­на­лен ре­гис­тър за всич­ки обек­ти за про­из­вод­ство, пре­ра­бот­ка и дис­три­бу­ция на хра­ни, кой­то ще под­дър­жа БАБХ на ин­тер­нет стра­ни­ца­та си.  За из­вър­шва­не на дей­ност без впис­ва­не в ре­гис­тъ­ра ще се на­ла­га гло­ба или иму­щес­тве­на сан­кция от 2 хил. до 4 хил. лв. За биз­нес опе­ра­тор на­ка­за­ни­е­то ще е от 4 хил. до 6 хил. лв. Съ­ща­та сан­кция ще се на­ла­га и при нес­паз­ва­не на оп­ре­де­ле­ни­те хи­ги­ен­ни изис­ква­ния, как­то и при не­до­пус­ка­не на кон­трол­ни­те ор­га­ни на те­ри­то­ри­я­та на обек­та, от­каз за пред­ста­вя­не на до­ку­мен­ти или въз­пре­пят­ства­не на слу­жеб­ни­те им за­дъл­же­ния, вклю­чи­тел­но взи­ма­не­то на про­би. Оп­ре­де­ле­ни са и ус­ло­ви­я­та за из­вър­шва­не на дей­нос­ти по хра­ни­тел­но бан­ки­ра­не и да­ря­ва­не­то на хра­ни­тел­ни про­дук­ти. Въ­веж­дат се про­це­ду­ри­те, ко­и­то от­бе­ляз­ват хра­ни­те при да­ре­ние и са­мия про­цес на да­ря­ва­не­то. То ще се из­вър­шва след ре­гис­тра­ция на ли­ца по ре­да на За­ко­на за юри­ди­чес­ки­те ли­ца с нес­то­пан­ска цел, оп­ре­де­ле­ни за из­вър­шва­не на дей­ност в об­щес­тве­на пол­за. Ще бъ­де съз­да­ден На­ци­о­на­лен съ­вет по хра­ни­те ка­то пос­то­я­нен кон­сул­та­ти­вен ор­ган, кой­то ще ко­ор­ди­ни­ра дър­жав­на­та по­ли­ти­ка в сек­то­ра. В не­го ще има пред­ста­ви­те­ли на всич­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни. За учас­тие в съ­ве­та ще бъ­дат до­пус­ка­ни бран­шо­ви ор­га­ни­за­ции, ко­и­то пред­став­ля­ват не по-мал­ко от 25% от обо­ро­та в съ­от­вет­ния сек­тор. Но­ви­ят За­кон за хра­ни­те ще га­ран­ти­ра на бъл­гар­ския пот­ре­би­тел ка­чес­тво и си­гур­ност. Съз­да­ват се ус­ло­вия за из­свет­ля­ва­не на сек­то­ра при про­из­вод­ство­то, пре­ра­бот­ка­та и дис­три­бу­ци­я­та на хра­ни, ко­мен­ти­ра ми­нис­тър Де­сис­ла­ва Та­не­ва.


Всички новини от категория ДА! На българската храна.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията