Първо плащаш за солар на покрива, после взимаш пари от държавата

Плюсове и минуси на инвестицията за поставяне на фотоволтаик

Първо плащаш за солар на покрива, после взимаш пари от държавата | StandartNews.com

Първо инсталираме фотоволтаик или слънчев бойлер на покрива със собствени пари, а след това кандидатстваме за възстановяване на инвестицията. Условието е записано в „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“. От нея могат да се възползват единствено тези, които се отопляват на дърва и въглища и решат да заменят източника на топлинна енергия, пише "Марица".

Процедурата за кандидатстване трябваше да стартира на 1 февруари, но ще се забави за неопределено време, съобщиха от Министерството на енергетиката. Причината е, че новите предложения, направени в рамките на общественото обсъждане, което приключи на 23 януари, трябва да се съгласуват с Европейската комисия. Финансовата рамка и правилата за получаване на безвъзмездни средства по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, по компонент „Нисковъглеродна икономика“, обаче са ясни и одобрени за прилагане.

Целта на схемата е да се стимулира потреблението на екологично чиста енергия и да се намали употребата на твърди горива в сектор "Домакинство". Размерът на инвестицията е с общ бюджет от 240 млн. лв., които ще бъдат разпределени поетапно, като изпълнението по договорите, които ще се сключат, е до края на 2025 г. Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева -  49 870 000 лева от Европейския съюз - NextGenerationEU, и 9 970 000 лева национално финансиране. 

От Министерството на енергетиката са изчислили, че със сумата ще бъдат подкрепени най-малко 10 000 домакинства с неефективни източници на топлинна енергия. Освен за слънчеви инсталации и фотоволтаични системи до 10 kW (киловата) те ще могат да кандидатстват и за системи за съхранение на електрическа енергия, но само по един от двата компонента.

До 15 хил. лв. безвъзмездно финансиране може да получи домакинство, за да си изгради фотоволтаична система до 10 kW, включително със система за съхранение на електрическа енергия. По другия компонент - закупуване на слънчева инсталация, максималният размер на финансирането е не повече от 1960.83 лв.

В условията за кандидатстване е посочено, че всеки бенефициент инвестира собствени средства във ВЕИ на покрива или фасадата, а после прави искане за субсидия, представяйки разходооправдателни документи - фактури, договори или др. В случай, че плащането е извършено в брой, фактурата следва да бъде придружена от касова бележка. Ако плащането е станало по банков път, към фактурата следва да бъде приложено платежно нареждане и банково извлечение от сметката на крайния получател или вносна бележка към доставчика.

Оценителна комисия ще класира участниците. В процеса на оценката ще бъде проверявано дали инвестицията отговаря на всички критерии за административна допустимост и пълнота на приложените документи, както и на минималните технически изисквания за инсталацията. 

В условията за кандидатстване е записано още, че произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на кандидата. Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия няма да бъде допускано, като за тази цел ще бъде прилаган чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), съгласно който краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. Изрично е подчертано, че дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci.

Инвестицията се поддържа минимум три години

След получаване на субсидията за ВЕИ на покрива ползвателите са длъжни да поддържат инвестицията най-малко три години след изпълнението на проекта.  Те ще бъдат проверявани на място, като ще се следи дали системата или бойлерът са доставени, инсталирани и въведени в експлоатация, дали отговарят на техническите изисквания, произвеждат ли енергия само за собствени нужди и дали съхранената енергия също се използва само за лични цели.

От Министерството на енергетиката предупреждават, че не се допуска закупуването на втора употреба слънчеви инсталации, фотоволтаични системи, нито пък системи за съхранение на електрическа енергия.

Според експерти мрежова система с мощност 3-5 kW, или при по-голямо домакинство - 8-10 kW, са достатъчни за енергийни битови нужди. Например 5 kW соларни панели са подходящи за 4-5 членно домакинство. Подобна инсталация може да захрани хладилник, няколко телевизора, осветление с над 20 лампи, пералня, съдомиялна, сушилня, компютри, голям климатик или 2-3 малки, различни електроуреди, които не се използват постоянно, дори и водна помпа.

Нужни са 13 документа за кандидатстване

Кандидатите по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ следва да представят към формуляра за кандидатстване следните документи по електронен път чрез ИСУН 2020:

- Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава - членка  на Европейския съюз, или статут на постоянно пребиваващ в България гражданин на трета държава - сканирано и прикачено копие;

- Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава - членка  на Европейския съюз, или статут на постоянно пребиваващ в България чужденец;

- Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда;

- Декларация за съгласие от съсобственик на имота - подава се в случай на съсобственост на жилището;

- Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието със съответното мнозинство - документът се прилага само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост;

- Декларация при кандидатстване; 

- Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (ако е приложимо);

- Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства, е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност;

- Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца;

- Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията;

- Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията;

- Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията -снимки в жилището, показващи използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.

Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност, оценителната комисия еднократно изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 дни от датата на изпращане на уведомлението чрез ИСМ-ИСУН 2020. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата.

Предимствата и недостатъците са на кантар

Специалистите отчитат редица предимства и недостатъци на соларните инсталации, монтирани на покрива:

Плюсове

- Неизчерпаемост и възобновяемост;

- Екологичност;

- Генериране на чиста енергия, без вредни емисии;

- Независимост от други енергийни източници (в степен, съответстваща на личните предпочитания);

- Икономичност в дългосрочен план, която гарантира възвръщаемост на първоначалната инвестиция;

- В случай на инсталация в производствено предприятие могат да бъдат спестени значителни екологични такси.

Минуси

- Относително високата стойност на първоначална инвестиция и разходи за инсталация;

- Зависимост от външни фактори като метеорологични условия, което може да доведе до променливо количество на доставяната енергия;

- Възможностите за рециклиране на отделните компоненти като панели все още се проучват;

- Изискване за наличие на определено пространство;

- Отговорност за поддържането на изправността и чистотата на компонентите;

- В производството се използват някои вредни елементи като кадмий и арсен;

- Деформация на покрива - парите, които ще се спестят от електроенергия, може да не стигат да се поправи покривът след монтажа на фотоволтаиците. В бранша се шегуват, че някой може да попадне в задругата на коминочистачите и зидарите, където коминочистачът отпушвал комина и чупел керемидите, за да дойде след него зидарят да поправи керемидите и да запуши комина.

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай