Десетки инвеститори на опашка в индустриалните зони на България

Дълготраен интерес се регистрира към България като конкурентна инвестиционна дестинация

Десетки инвеститори на опашка в индустриалните зони на България | StandartNews.com

Дълготраен интерес се регистрира към България като конкурентна инвестиционна дестинация, обяви в интервю за БТА д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на "Национална компания индустриални зони" (НКИЗ) ЕАД.

"В настоящата сложна геополитическа обстановка за България се откриват нови възможности за релокация на производства и инвестиции в посока на диверсификация на някои производства, засегнати от нарушените вериги на доставки, възникнали в резултат от пандемията от коронавирус и войната в Украйна", посочи тя.

По думите на д-р Барес приоритет на компанията е да продължи усилията си за изграждане на модерна смарт индустриална инфраструктура във всички паркове и зони в страната, за да се преодолеят териториалните дисбаланси в инвестиционната активност на регионално ниво.

През тази година до момента са подписани 4 окончателни договора, на основата на проведени преговори от предходната, за инвестиции на обща стойност над 77 млн. лв. Инвестиционният проект от най-сериозен мащаб е на германска търговска верига, която планира да изгради модерна складова база за готова продукция и пакетирани стоки, административни, технически и офис помещения на територията на "Индустриален парк София - Божурище". Останалите инвеститори са от секторите производство на биохрани, производство на биосертифицирана и натурална козметика, здравеопазване и др. Само в резултат на тези 4 договора ще бъдат разкрити над 160 работни места, съобщи изпълнителният директор на националната компания.

Според д-р Антоанета Барес голяма част от парковете и зоните са се развили през годините, като тя отличи именно "Индустриален парк София - Божурище", където са реализирани и в процес на реализация над 37 инвестиционни проекта в секторите автомобилна индустрия, телекомуникации, електроника и електротехника, складиране и логистика, биотехнологии, хранително-вкусова промишленост. Вложените до момента средства надхвърлят 312 млн. евро, а откритите нови работни места са над 2000.

По думите й в отговор на запитвания от различни компании е разменена кореспонденция с над 40 търговски предприятия, проявили интерес към терени на НКИЗ, като към момента 7 проекта са в напреднала фаза на преговори.

Следва пълният текст на интервюто:

- Стана ясно, че над 200 млн. лева са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост за развитие на индустриалните зони у нас. За какво могат да допринесат тези средства и ще бъдат използвани?

- В последните години все повече се налага виждането, че наличието на добре функциониращи индустриални зони е предпоставка за стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции, за създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и на работни места в дадената държава или регион. Главно условие за развитието на тези зони и паркове е добрата инфраструктура, която е наша основна грижа и задача. Истинска възможност за бързото развитие на държавните индустриални паркове и зони е инвестирането на европейски средства в довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, чието изграждане може да се финансира по Програмата за подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност с цел привличане на инвестиции (AttractlnvestBG), която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Очакванията ни са Програмата да допринесе за постигане на целите, заложени в Закона за индустриалните паркове, който е в сила от 12 март 2021 г., а именно: да се създаде възможност за изграждане на нови и допълване с необходимата инфраструктура на съществуващи съвременни индустриални паркове и зони с цялата необходима за инвеститорите инфраструктура и благоприятни условия за изпълнение на нови проекти в индустрията в подкрепа на икономическия растеж. По този начин предвиденият в Плана за възстановяване и устойчивост финансов ресурс ще бъде използван за привличане на ключови инвестиции и развитие на инвестиционната екосистема в България. Същевременно, за стратегическите/ключовите инвеститори ще продължат да се прилагат административните и финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите. Условията по Програмата са в процес на прецизиране, като се очаква същата да стартира в началото на 2023 г.

- Коя е най-бързо развиващата се индустриална зона към момента? На какво го отдавате? Съответно - към коя има най-малко интерес и защо?

- Като естествен процес, най-бързо се развиват зоните, разположени близо до големите градове, поради по-добрата инфраструктура и наличието на квалифицирана работна ръка. Там в последните години ясно се наблюдава изградена индустриална периферия. Разбира се, има и локации, които са уникални по своето местоположение - парковете и зоните в Бургас и Варна, които са разположени на Черно море, зоната в Русе също е предпочитана, тъй като има излаз на р. Дунав. По-голямо затруднение изпитваме с развитието на парковете в по-малко развитите икономически области на страната.

Считам, че голяма част от парковете и зоните са се развили през годините, като бих могла да отлича "Индустриален парк София - Божурище", където са реализирани и в процес на реализация над 37 инвестиционни проекта в секторите автомобилна индустрия, телекомуникации, електроника и електротехника, складиране и логистика, биотехнологии, хранително-вкусова промишленост. Компаниите инвеститори са български, германски, датски, гръцки, турски, швейцарски. Вложените до момента средства надхвърлят 312 млн. евро, а откритите нови работни места са над 2000.

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" също се развива отлично, благодарение на стратегическата си локация до международния път за Турция, в непосредствена близост до Пристанище Бургас, с директна връзка до международно летище и АМ "Тракия". Това обуславя и големия инвестиционен интерес към парка. Общият размер на инвестициите е над 37 милиона евро. Създадени са около 800 нови работни места. В развитие вече са и първите инвеститорски проекти в т.нар. втора фаза на парка, за която са предвидени допълнителни 600 дка терени.

"Свободна зона Русе" е друг успешен проект на НКИЗ. На територията й са разположени 29 складови и индустриални сгради, претоварна жп гара, депо за светли нефтопродукти и др. В Зоната оперират редица производства като дистрибуторски център за опаковане и етикетиране на текстилни изделия, цех за производство на метални съдове за различни индустрии, производствено предприятие за машини от тежката промишленост и др. Това е и най-добре развитият логистичен и индустриален център в региона.

С бързи темпове се развива и Индустриална зона "Загоре". Към момента са реализирани 90 процента от площите там, като инфраструктурата е изцяло изградена и свои инвестиционни проекти изпълняват вече осем компании. Зоната е съсобственост на Община Стара Загора и НКИЗ. Най-новият инвестиционен проект в нея е изграждането на здравен център на стойност 100 млн. лв., в който ще се прилагат медицински процедури по изцяло нови високотехнологични решения, съобразени с последните тенденции и опит в модерната медицина.

По отношение на "Индустриален парк Видин" НКИЗ планира допълнителна рехабилитация и развитие на парка, към който има сериозен интерес за нови инвестиции от страна на местни и чуждестранни, най-вече германски компании, в областта на автомобилната индустрия, промишлеността и строителството. Основните трудности пред развитието на парка са липсата на работна ръка и недостатъчно развитата инфраструктура. В това отношение и с цел оползотворяване на регионалния потенциал на Северна България, Програмата за развитие на индустриалните зони и паркове би могла да изиграе изключително важна роля, като подкрепи изграждането както на довеждаща инфраструктура, така и на необходимата вътрешна такава. Това неминуемо ще доведе до привличане и задържане на сериозни инвестиции и изграждане на нови производствени мощности, което пък, от своя страна, ще спомогне за ускорено развитие на местната икономическа активност и ще създаде предпоставки за намаляване на силно изразените диспропорции в регионалното икономическо развитие.

- Какъв е като цяло интересът към индустриалните зони от страна на инвеститори тази година спрямо миналата? От кои сектори и страни са те?

- Външните инвестиции са основен източник на капитали за голяма част от регионите в България. От началото на годината се наблюдава засилен интерес от страна на инвеститорите към индустриалните паркове и зони, управлявани от НКИЗ. Проведени са редица работни срещи с представители на компании - потенциални инвеститори, които се запознаха с възможностите на НКИЗ за стартиране на бизнес в индустриалните паркове и зони, които компанията управлява. В отговор на запитвания от различни компании е разменена кореспонденция с над 40 търговски предприятия, проявили интерес към нашите терени, като към момента 7 проекта са в напреднала фаза на преговори.

През тази година до момента са подписани 4 окончателни договора, на основата на проведени преговори от предходната, за инвестиции на обща стойност над 77 млн. лв. Инвестиционният проект от най-сериозен мащаб е на германска търговска верига, която планира да изгради модерна складова база за готова продукция и пакетирани стоки, административни, технически и офис помещения на територията на "Индустриален парк София - Божурище". Останалите инвеститори са от секторите производство на биохрани, производство на биосертифицирана и натурална козметика, здравеопазване и др. Само в резултат на тези 4 договора ще бъдат разкрити над 160 работни места.

- Каква обратна връзка получавате от чуждите компании за страната ни като място за правене на бизнес?

- Показателен за положителната обратна връзка, която получаваме от чуждите компании, които са инвеститори в държавните паркове и зони, е фактът, че много от тези компании избират повторно да работят с нас. Така например, пет от компаниите, които вече имат реализирани проекти в рамките на "Индустриален парк София - Божурище", предпочетоха да локализират производствената си и логистична дейност, свързана с други техни проекти, отново в този парк.

Също така, на 19 септември т.г. в "Индустриален парк София - Божурище" се проведе среща с посланици и дипломати от европейски посолства, в която участваха дипломатическите мисии на Дания, Испания, Нидерландия, Белгия, Швейцария, Гърция, Турция, Сърбия, Румъния, Австрия, Босна и Херцеговина и др. Интересът към България като конкурентна инвестиционна дестинация е дълготраен. Впечатленията от разговорите ни бяха, че страната ни несъмнено има своите предимства като бизнес дестинация - стратегическо местоположение, членство в ЕС, благоприятно данъчно облагане, фиксиран обменен курс, приемане на страната в преддверието на еврозоната и др.

В настоящата сложна геополитическа обстановка за България се откриват нови възможности за релокация на производства и инвестиции в посока на диверсификация на някои производства, засегнати от нарушените вериги на доставки, възникнали в резултат от пандемията от коронавирус и войната в Украйна.

- Какви са приоритетите ви в управлението на индустриалните зони?

- Приоритет на компанията е да продължи усилията си за изграждане на модерна смарт индустриална инфраструктура във всички наши индустриални паркове и зони в цялата страна, с оглед преодоляване на териториалните дисбаланси в инвестиционната активност на регионално ниво. Тук бих искала да обърна внимание на факта, че по своята същност именно индустриалните паркове играят ключова роля за привличането на инвестиции, което е съществена предпоставка за подобряване на бизнес климата.

Основна цел на НКИЗ е създаването на благоприятни условия за инвеститорите и утвърждаване на компанията като водещ партньор при реализирането на индустриални и логистични проекти в България. Постигането на тази цел е тясно свързано с наличието на индустриални паркове и зони от нов тип - екологични, дигитализирани и конкурентни в световен мащаб. Това ще привлича инвестиции, които, както знаем, допринасят за висок БВП и за разкриването на нови работни места.

В още по-глобален план, нашият стремеж е да създадем условия за затваряне на цикъла на съществуващите производства чрез инвестиции в нови взаимосвързани производства, създавайки по този начин естествени синергии. Това би осигурило допълнителни стимули за поддържане на инвестиционен интерес в стратегическите инвеститори. Не на последно място, приоритет на НКИЗ е да управлява индустриалните паркове и зони по такъв начин, че да реализира потенциала на България като дестинация за изнасяне на производства и услуги, насочени към пазарите в Западна Европа, т.нар. концепция за ниършоринг (nearshoring).

- Смятате ли, че към момента индустриалните зони и паркове са привлекателно място за реализиране на инвестиционни проекти и какво още е необходимо да се направи в тази посока?

- Успешното развитие на индустриалните паркове и зони в различни места по света отдавна е доказало, че това е един ефективен механизъм за привличане на инвестиции. Благодарение на активното маркетиране на проектите на компанията през последните няколко години се наблюдава тенденция на засилване на интереса към индустриалните зони в България и това е така, тъй като те по своята същност са благоприятна среда за създаване и развитие на производства и за раждане на бизнес идеи. Една съвременна индустриална зона трябва да предлага комплекс от възможности за развиване на бизнес. Стратегическото позициониране, нивото на професионална подготовка, наличието на квалифицирани кадри и икономическите стимули са също фактори, които улесняват бизнес намеренията на инвеститорите. Разбира се, винаги има възможност за развитие напред.

Като цяло, дигитализацията и изграждането на иновативна инфраструктура за технологичен трансфер в дейността на предприятията е следващата стъпка по отношение подобряване и модернизиране на условията за правене на бизнес в индустриалните паркове. В тази връзка вярвам, че индустриалните паркове и зони могат да се превърнат в притегателен център за инвестиции с висока добавена стойност и да бъдат предпоставка за динамичен интелигентен растеж.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай