Внимание! Бактерии живеят в климатика

Су­хи­я въздух во­ди до по­я­ва­та на сим­пто­ми ка­то ас­тма, алер­гии, бе­лод­роб­ни и рес­пи­ра­тор­ни за­бо­ля­ва­ния

Внимание! Бактерии живеят в климатика | StandartNews.com
Той пре­мах­ва влаж­нос­тта от въз­ду­ха, а су­хи­ят во­ди до по­я­ва­та на сим­пто­ми ка­то ас­тма, алер­гии, бе­лод­роб­ни и рес­пи­ра­тор­ни за­бо­ля­ва­ния

Яв­ле­ни­я­та на жи­во­та убеж­да­ват там, къ­де­то ду­ми­те са без­сил­ни", e ка­зал Аг­ни Йо­га. С те­зи ду­ми се опит­ва­ме да раз­га­да­ем без­брой­ни­те случ­ки в ежед­не­ви­е­то, за ко­и­то лип­сва ло­ги­ка. Ня­ма спор, че все­ки от нас е пре­жи­вя­вал мно­го мо­мен­ти, без да мо­же да си да­де об­яс­не­ние, за­що са му се слу­чи­ли. Та­ка се оказ­ва, че не за всич­ко на то­зи свят съ­щес­тву­ва ло­гич­но об­яс­не­ние. А ние, хо­ра­та, сме свик­на­ли ви­на­ги да го тър­сим, прос­то за­що­то от­със­тви­е­то му по­раж­да не­о­бяс­ни­ми стра­хо­ве.

Пре­ди мно­го го­ди­ни се сблъс­ках с един от най-не­ло­гич­ни­те за мен слу­чаи в ле­кар­ска­та прак­ти­ка. За по­мощ ка­то чо­век и спе­ци­а­лист ме по­тър­си моя па­ци­ен­тка, то­га­ва бре­мен­на в пе­тия ме­сец. Тя бе­ше чо­век, кой­то ви­на­ги е ис­кал да има де­те и за нея то­ва бе сбъд­на­та меч­та. Но тя не ме по­тър­си, за да спо­де­ли оби­чай­но­то съ­път­ства­що въл­не­ние око­ло пред­сто­я­щия най-ва­жен ден в жи­во­та й. Обър­на се към мен с мол­ба да абор­ти­рам пло­да. Доб­ри­те спе­ци­а­лис­ти зна­ят, че по­доб­но дейс­твие, осо­бе­но в тол­ко­ва нап­ред­на­ла бре­мен­ност, се пред­при­е­ма един­стве­но по­ра­ди стро­го спе­ци­фич­ни ме­ди­цин­ски при­чи­ни, зас­траш­ва­щи на 100% жи­во­та на ро­дил­ка­та и пло­да. Но тук слу­ча­ят не бе­ше та­къв. Ге­не­тич­ни­ят ба­ща, кой­то бе аку­шер-ги­не­ко­лог, твър­де­ше, че раз­ви­ти­е­то му мо­же да бъ­де раз­лич­но, след ка­то се по­я­ви на бял свят. Пред­по­ло­же­ние, из­пол­зва­но ка­то пред­тек­ст, кой­то тряб­ва­ше по ня­ка­къв на­чин да оп­рав­дае от­ка­за да бъ­де ро­ди­тел. За жа­лост, в ме­ди­ци­на­та оба­че не съ­щес­тву­ват из­след­ва­ния, ко­и­то да по­со­чат как чо­век из­жи­вя­ва дъл­бо­ко в се­бе си на­не­се­на оби­да. За­що­то си­ту­а­ци­я­та бе­ше точ­но та­ка­ва - ре­ше­ни­е­то за пре­къс­ва­не­то на бре­мен­нос­тта по­ве­че се дъл­же­ше на дъл­бо­ко огор­че­ние, от­кол­ко­то на, под­чер­та­вам, пред­по­ла­га­ем риск за де­те­то.

Въп­ре­ки че съм ле­кар, но пре­ди всич­ко чо­век, от­ка­зах да нап­ра­вя то­ва, за ко­е­то бях по­тър­сен. На пър­во мяс­то ре­ше­ни­е­то дой­де за­ра­ди опас­нос­тта, кри­е­ща ед­на та­ка­ва ма­ни­пу­ла­ция. А на вто­ро - за­ра­ди фак­та, че

всич­ко е поп­ра­ви­мо, сти­га да раз­бе­реш навре­ме за не­го

След дъ­лъг раз­го­вор, в кой­то об­яс­них всич­ки опас­нос­ти, как­то и спо­де­лих от чис­то чо­веш­ка глед­на точ­ка, че не би­ва да се до­пус­ка ня­кой да убие меч­та­та, ко­я­то се е пре­вър­на­ла в ре­ал­ност, пред­ло­жих да бъ­де про­ве­де­но ле­че­ние. То има­ше за цел да ата­ку­ва здра­вос­лов­ни проб­ле­ми при май­ка­та, ко­и­то са в със­то­я­ние да пре­диз­ви­кат пос­трав­ма­тич­ни със­то­я­ния при бе­бе­то след раж­да­не­то му. Тук ис­кам да под­чер­тая, че пре­ди пред­при­е­ма­не­то на по­доб­на крач­ка, ви­на­ги се из­хож­да на ба­за ре­зул­та­ти от про­ве­де­ни из­след­ва­ния. За­пом­не­те, че вся­ко ед­но бо­лес­тно със­то­я­ние, до­ри и да не се е про­я­ви­ло, ня­ма как да не за­сег­не раз­ви­ва­щи­ят се в ут­ро­ба­та ор­га­ни­зъм.

Оби­да­та съ­що спа­да към гру­па­та на бо­лес­ти­те

но, за съ­жа­ле­ние, за нея все още ни­кой не е из­мис­лил таб­лет­ка. Ако го нап­ра­ви, със си­гур­ност ще взе­ме Но­бел. За­ед­но с мо­я­та па­ци­ен­тка по­ех­ме по пъ­тя на ле­че­ни­е­то, ко­е­то тя стрик­тно спаз­ва­ше. Вре­ме­то ми­на не­у­сет­но и един ден, на бял свят се по­я­ви мал­ко­то бле­ну­ва­но чо­ве­че в ця­ла­та си пре­лест.

След ня­кол­ко го­ди­ни от­но­во бях по­тър­сен от сво­я­та до­ве­ре­ни­ца. То­зи път се ка­са­е­ше за ве­че по­от­рас­на­ло­то прек­рас­но де­те, съз­да­ло свой соб­ствен свят, кой­то ме­ди­ци­на­та на­ри­ча ау­ти­зъм. Въп­ре­ки, че след раж­да­не­то бя­ха из­ми­на­ли не мал­ко го­ди­ни и виж­дах де­те­то за пър­ви път, аз раз­брах, че не­го­во­то по­ве­де­ние се дъл­жи на прос­му­ка­ла­та се в ут­ро­ба­та ток­сич­ност на оби­да­та и на ня­кои ме­ди­цин­ски със­то­я­ния. За­то­ва, мно­го важ­но е вся­ка бъ­де­ща май­ка да знае, че

емо­ци­он­лни­те със­то­я­ния се пре­на­сят вър­ху пло­да

чрез клъс­те­ра на око­лоп­лод­ни­те во­ди, ко­и­то пом­нят всич­ко пре­жи­вя­но по вре­ме бре­мен­нос­тта, не­за­ви­си­мо да­ли е доб­ро или ло­шо.

Та, за­поч­нах да се за­ни­ма­вам с то­ва, от ко­е­то раз­би­рах - тър­се­не на при­чи­на и ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ния. За дру­го­то зна­ех, че ще е нуж­но ве­ро­ят­но мно­го дъ­лъг "те­ра­пев­ти­чен" пе­ри­од. В про­це­са на ус­та­но­вя­ва­не на пър­во­из­точ­ни­ка на ди­аг­но­за­та, на­тък­нах се на проб­лем с бе­ли­те дро­бо­ве. Ес­тес­тве­но, към он­зи мо­мент, ни­кой не си е и по­мис­лял, че ед­но­то би мог­ло да има об­що с дру­го­то. Но е та­ка. Към днеш­на да­та ре­ди­ца про­уч­ва­ния до­каз­ват, че ау­тиз­мът е свър­зан с фун­кци­о­ни­ра­не­то на ди­ха­тел­ни­те ор­га­ни. То мо­же да бъ­де на­ру­ше­но по ред при­чи­ни, ос­нов­но ин­фек­ци­оз­ни, на ко­и­то ряд­ко об­ръ­ща­ме вни­ма­ние.

Бе­ли­те дро­бо­ве са ос­нов­ни­ят из­точ­ник на кис­ло­род. Ко­га­то той е ог­ра­ни­чен, тъ­ка­ни­те не се "хра­нят", в то­ва чис­ло и мо­зъ­кът - мяс­то­то, ко­е­то ди­ри­жи­ра та­ка на­ре­че­но­то ло­гич­но по­ве­де­ние на ин­ди­ви­да.

Проб­ле­ми­те с ди­ша­не­то мо­гат да бъ­дат дос­та­тъч­ни, за да при­чи­нят мо­зъч­но ув­реж­да­не

ко­е­то пък на свой ред да пре­диз­ви­ка със­то­я­ние, за ко­е­то чес­то се каз­ва, че тряб­ва да се при­ми­рим с не­го. Ле­че­ни­е­то трая ня­кол­ко ме­се­ца, през ко­и­то за­поч­на да се наб­лю­да­ва въз­връ­ща­не на ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те спо­соб­нос­ти, ха­рак­тер­ни за въз­рас­тта, кон­цен­тра­ция при из­пъл­не­ние на за­да­чи и т.н. Ре­зул­тат, не­съм­не­но да­ващ на­деж­да, че вер­ни­ят път е на­ме­рен.
Уви, в на­ша­та дър­жа­ва все още на те­зи де­ца се гле­да по един друг на­чин, ко­е­то мо­ти­ви­ра май­ка­та да взе­ме ре­ше­ни­е­то, ко­е­то днес мно­зи­на от нас из­би­рат - Тер­ми­нал 2.
Та­ка два­ма­та се озо­ва­ха в ис­тин­ска­та Ев­ро­па, къ­де­то мо­ят ма­лък па­ци­ент за­поч­на да по­се­ща­ва учи­ли­ще ка­то вся­ко дру­го де­те и да во­ди со­ци­а­лен жи­вот. А днес, за не­го­во­то пре­меж­дие зна­ем аз, май­ка­та и близ­ки­те, по­ра­ди прос­та­та прич­ни­на, че по­ве­де­ни­е­то му по ни­ка­къв на­чин не под­сказ­ва, до­ри и не на­веж­да на ми­съл­та за она­зи ди­аг­но­за.

Ес­тес­тве­но, то­ва е прос­то един све­тъл при­мер, кой­то по­каз­ва, че

ни­коя вой­на не е за­гу­бе­на, до­ри да си пад­нал в пър­ва­та бит­ка

Но всич­ко за­ви­си, от то­ва в кой мо­мент от раз­ви­ти­е­то на ор­га­низ­ма раз­би­ра­ме за на­лич­ния проб­лем и как из­би­ра­ме да се бо­рим с не­го. Ка­то пре­ди всич­ко не тряб­ва и да заб­ра­вя­ме мо­мен­та на от­ча­я­ни­е­то, кой­то след­ва ми­га на пос­та­вя­не­то на как­ва­то и да е ди­аг­но­за. Меж­ду дру­го­то той е мно­го ре­ша­ващ, тъй ка­то вли­яе на пси­хи­чес­ко ни­во и чес­то пъ­ти стои в ос­но­ва­та на за­гу­бе­но­то вре­ме, през ко­е­то сме си ску­ба­ли ко­си­те, об­ля­ни в съл­зи.

До то­ва със­то­я­ние мо­же да ни до­ка­ра и

ди­аг­но­за­та, на­ре­че­на хро­нич­на об­струк­тив­на бе­лод­роб­на бо­лест /ХОББ/

Съ­ща­та по­па­да в чел­ни­те по­зи­ции на СЗО ка­то при­чи­на за смърт. А за по­я­ва­та й ви­нов­ни са ин­фек­ци­и­те, ко­и­то ос­вен, че я про­во­ки­рат, доп­ри­на­сят и за ос­три­те й обос­тря­ния. Ос­нов­ни­те сим­пто­ми пър­во­на­чал­но се из­ра­зя­ват в за­дъх­ва­не, каш­ли­ца и от­храч­ва­не. Смя­та се, че пред­шес­тве­ник на ди­аг­но­за­та е хро­нич­ни­ят брон­хит, тъй ка­то по­ве­че­то, стра­да­щи от не­го ра­зи­ват и ХОББ на не­оп­ре­де­лен по-къ­сен етап. Сред най-чес­то сре­ща­ни­те ин­фек­ци­оз­ни при­чи­ни­те­ли при та­зи ди­аг­но­за се за­бе­ляз­ват Haemophilus influenzae, Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniaе.

Сме­се­ни­те ин­фек­ции съ­що се наб­лю­да­ват, но за щас­тие са ряд­ко яв­ле­ние. Прин­ци­път на за­ра­зя­ва­не с го­ре из­бро­е­ни­те па­то­ге­ни е доб­ре из­вес­тни­ят въз­душ­но кап­ков. То­ва оз­на­ча­ва, че те се раз­прос­тра­ня­ват чрез ди­ша­не, го­во­ре­не, каш­ля­не, ки­ха­не, прах или вся­как­ви дей­нос­ти, ко­и­то ге­не­ри­рат ае­ро­зол­ни час­ти­ци или кап­чи­ци. Но съ­щи­те мо­гат да по­пад­нат в ор­га­низ­ма ни и пос­ред­ством ед­но мо­дер­но ус­тройс­тво, ко­е­то из­пол­зва­ме осо­бе­но мно­го през го­ре­щи­те лет­ни дни. Ста­ва ду­ма за кли­ма­ти­ка (в то­ва чис­ло включ­ва­ме и те­зи на ста­ри­те ко­ли, ко­и­то за­ку­пу­ва­ме). Той мо­же да при­чи­ни опас­ни ин­фек­ции и рес­пек­тив­но за­бо­ля­ва­ния. Пос­то­ян­но­то из­ла­га­не е в със­то­я­ние да пре­диз­ви­ка рес­пи­ра­тор­ни ин­фек­ции, осо­бе­но ако кли­ма­тич­ни­те сис­те­ми не се под­дър­жат пра­вил­но. Всъщ­ност те мо­гат да бъ­дат оп­ре­ле­ни ка­то най-го­ле­мия ин­ку­ба­тор на бак­те­рии, гъ­бич­ки, па­ра­зи­ти и ви­ру­си.

Срав­ня­ва­ме го с то­ва по­ра­ди прос­та­та при­чи­на, че

кли­ма­ти­кът ул­а­вя вся­ка бо­лес­тот­вор­на час­ти­ца пос­ред­ством фил­тъ­ра си

след ко­е­то при вся­ко включ­ва­не я раз­пръс­ква във въз­душ­но­то прос­тран­ство. Съ­що­то, от ко­е­то въз­дух чер­пим и ние. Ос­вен то­ва той пре­мах­ва влаж­нос­тта от въз­ду­ха, а су­хи­ят сту­ден та­къв во­ди до по­я­ва­та на сим­пто­ми ка­то ас­тма, алер­гии, каш­ли­ца, хре­ма, бе­лод­роб­ни и рес­пи­ра­тор­ни за­бо­ля­ва­ния. Да не го­во­рим, че хо­ра­та, ко­и­то ни­ко­га не са има­ли ня­кое от го­ре­по­со­че­ни­те, ги раз­ви­ват, прос­то ка­то оби­та­ват пре­дим­но сре­да, в ко­я­то кли­ма­ти­кът е за­дъл­жи­тел­на част от би­та.

По­ра­ди та­зи при­чи­на, кол­ко­то и да ни се ис­ка да се раз­хла­дим в лет­ни­те не­по­но­си­ми же­ги, тряб­ва да съ­об­ра­зим пос­ле­ди­ци­те, ко­и­то раз­би­ра се мо­жем да из­бег­нем, ко­га­то не пре­ка­ля­ва­ме. И пом­не­те: "ня­ма пос­лед­ствия без при­чи­ни и при­чи­ни без пос­лед­ствия!" - Жо­зе Са­ра­ма­гу.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай