Пактове за почтеност в европроектите

Пактове за почтеност в европроектите | StandartNews.com

Те могат да съкратят до 30 на сто разходите на бизнеса

През последните няколко десетилетия политиката на сближаване на ЕС донесе истинска промяна в живота на гражданите на цяла Европа. Тя подкрепи хиляди новосъздадени предприятия и помогна на хората да получат нова квалификация и нови работни места. Увеличи достъпа до широколентов интернет и инвестира в железопътния транспорт и в изграждането на по-добри пътни връзки, по-специално в по-слабо развитите райони на ЕС. Тя насърчава използването на чиста и ефективна енергия и помогна много повече жилища да бъдат свързани към системи за снабдяване с чиста питейна вода и пречиствателни съоръжения за отпадни води. Повече от всякога тя помага на регионите да извършват иновации и да съставят планове за растеж и заетост за бъдещето.

Ето защо е изключително важно лицата, които действително управляват тези инвестиции и контролират по места договорите по съответните проекти, да получават подкрепа. Поради това ЕК и "Трансперънси Интернешънъл" обединиха усилията си, за да обърнат специално внимание на укрепването на институционалния капацитет и доброто управление при използването на тези фондове. Подкрепата за изграждането на висококачествени публични администрации е необходимо условие за осъществяването на ефективни инвестиции в реалната икономика. Носим отговорност да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че с тези ограничени ресурси не се злоупотребява и че техният пълен потенциал се реализира в полза на хората.

Гражданското общество играе особено важна роля като ефективен участник в борбата с корупцията особено в изключително чувствителната област на обществените поръчки. А те са особено важен сектор Ч съставляват около 19% от БВП на ЕС. Смята се, че около 48% от Европейските структурни и инвестиционни фондове преминават през обществени поръчки. Именно тук сме свидетели на най-много проблеми по отношение на използването на тези фондове.
ГД "Регионална и селищна политика" на ЕК работи в тясно сътрудничество с "Трансперънси Интернешънъл" от 2013 г. за подпомагане на борбата с измамите и корупцията в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
С пилотните проекти "Пактове за почтеност" навлизаме в нова, по-интензивна фаза на нашето сътрудничество: да развием натрупания опит и да го приложим към новите програми за периода 2014-2020 г. Един от най-важните резултати трябва да бъде изграждането на доверие в процеса на вземане на решения от публичните институции чрез насърчаване на истинска гражданска и обществена ангажираност.

Идеята за Пакт за почтеност е разработена от "Трансперънси Интернешънъл". Тя представлява правно обвързващо споразумение между възложителя и участващите в процедури за обществени поръчки дружества, че те ще избягват корупционни практики и ще следват почтен, прозрачен и ефективен процес. Процесът ще се наблюдава и от избрана организация на гражданското общество. От голямо значение е, че нарушаването на пакта ще води до редица санкции, включително прекратяване на договора, финансови неустойки и забрана за участие в бъдещи процедури за обществени поръчки.

Ние вярваме, че Пактовете за почтеност повишават икономическата ефективност и насърчават доброто управление. Опитът показва, че ако даден договор е придружен от Пакт за почтеност, това може да доведе до съкращаване на разходите с до 30%, което, разбира се, е изключително важно за бизнеса. Това също така подпомага институционалните промени, като например засиленото използване на системите за електронни обществени поръчки, опростяването на административните процедури и подобряването на регулаторната среда.

Новата инициатива, която се финансира от ЕК, има за цел Пактовете за почтеност да се приложат пилотно по няколко съфинансирани от Евросъюза проекта в редица държави от ЕС.
Ние трябва да поемем тази отговорност. Призоваваме националните и местните органи и бизнеса да направят същото. Дължим това на гражданите, за да могат те наистина да се възползват от тези ценни инвестиции за откриване на нови работни места и постигане на по-голямо благоденствие и по-добро качество на живот.

* До 9 юли заинтересувани организации могат да кандидатстват за участие в пилотните проекти. Поканата е публикувана на интернет страницата на ГД "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай