Вторник,

Каримански:Ускорен, устойчив и приобщаващ растеж

От: Светлана Владимирова -
652
Каримански:Ускорен, устойчив и приобщаващ растеж
A
A
A
  • Ускорен, устойчив и приобщаващ растеж, прилагайки принципите на кръговата икономика, казва топ финансовият експерт на ИТН Любомир Каримански в специално интервю за СТАНДАРТ

Любомир Каримански е високо квалифициран банков и финансов професионалист с над 20 годишен опит в развитието на финансовия сектор и успешно приложен лидерски опит. Задълбочена експертиза в управлението на иновативни проекти в банковия и финансов сектор, както и проекти за електронни платежни услуги и системи на международно ниво. Богат опит в управлението на кредитния и операционен риск. Ефективни комуникационни умения, както на ниво среден мениджмънт, така и постоянен контакт с висшия управленски състав, с цел постигане на поставени краткосрочни и дългосрочни стратегически цели. Вещо прилагане на предприемачески умения, придобити по време на стартиране на бизнес начинания, включително проектиране на успешни и всеобхватни бизнес стратегии и мобилизиране на ресурси за постигане на положителни резултати по проекти. Изключителна гъвкавост, последователност и управленски опит при промяна на процеси и преструктурирания. Нестандартно мислене и рационални похвати при прилагане на различни модели за внедряване на новаторски решения.

* Съветник по дигитално банкиране и иновативни разплащания, Асоциация на банките в Люксембург.

* Член на Групата на участниците от банковия сектор (ГУБС) и Координатор на работната група “Payments, Digital, Fintech and Regtech” към ГУБС, Европейски банков орган, Париж, Франция

* Член на Борда за управление на SEPA схеми, Европейски платежен съвет, Брюксел, Белгия

* Хоноруван преподавател в катедра „Финанси“, УНСС. Преподаване по „Основи на финансите" и „Корпоративни финанси“. Използва експертизата си в тази материя, за да създаде стимулираща учебна програма (връзка между знания и практични умения).Образование: Executive Master of Business Administration, HULT International Business School · London, United Kingdom;Магистър - “Финанси” УНСС.

- Г-н Каримански, много от политическите ви опоненти вече представиха програми за постигане на последователно и устойчиво икономическо развитие. Разликата е в начина за реализирането на този ръст. Какво отличава програмата на "Има такъв народ"?

- Необходимо е истинско възстановяване на икономиката от нанесените вреди от пандемията, корупционните схеми на правителствата на Бойко Борисов и за тази цел нашата икономическа програма предвижда – устойчиво, иновативно и зелено възстановяване на стопанската дейност в страната. Смятаме за важно ресурсите на държавата да се използват по максимално ефективен, проследим и прозрачен за гражданите начин. Затова е съществено да се създадат задълбочени клъстерни карти на всички разполагаеми ресурси в страната, да се идентифицира най-краткият път за тяхното използване в производството на стоки и услуги и да се премахнат административните бариери за правене на бизнес от страна на инвеститорите, да се създаде цялостен инструментариум за пълна и ефективна децентрализация за възстановяване на икономиката и генериране на добавена стойност при реализирането на стокооборота. Първоначалната цел е да се сведат до минимум негативните последици от COVID-19 кризата върху икономиката. Загрижеността за здравето, образованието, климата и околната среда, технологичният прогрес и демографските промени са в основата на необходимостта от трансформиране на обществото ни в дълбочина.  Ето защо възстановяването на стопанската дейност в страната е във фокуса на приоритетните ни цели за ускорен, устойчив и приобщаващ растеж, прилагайки принципите на кръговата икономика. Предлагаме следните мерки:

Промяна на Търговския закон с цел правно обезпечаване на различните етапи във финансирането на стартиращите компании.

Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия (МСП), създаващи над определен брой работни места и отговарящи на определени условия.

Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана и съвместима дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка.

Изграждане на икономика на данните и отворените финанси.

Постигане на регионална децентрализация.

Намаляване фрагментацията на пазарите и стимулиране на конкурентоспособността.

Противодействие на изкуствените монополи, картели и нелоялни търговски практики.

Фискални облекчения за стартиращ бизнес.

Изработване на стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите.

Постигане на фискална еквивалентност – местните услуги се самофинансират от всяка местна юрисдикция, с което се осигурява автономия, отчетност и справедливо споделяне на разходите.

Насърчаване развитието на стартиращи предприятия с висок иновативен потенциал (СПВИП).

Изграждане на ефективна и структурирана връзка между академичната общност/образованието и реалния сектор.

Постигане на дългосрочна ефективна икономика въз основа на зелени технологии.

- Демографската криза продължава да бъде един от най-големите бичове на държавата, но от години все се въртим в омагьосан кръг - нямаме инвестиции, но и не знаем какви са ресурсите, с които разполагаме. Възможно ли е да се постигне балансирано развитие на регионите?

- Решаването на демографския проблем в България има отношение към образователната, здравната, стопанската и социална инфраструктури на страната. Това е една от приоритетните ни цели и смятам, че имаме достатъчно мерки, които да бъдат реализирани още от първия ден след сформиране на правителство. Балансираното развитие на регионите в страната е възможно, когато се създадат предпоставки пред бизнеса да няма множество бариери, ясно сме идентифицирали ресурсите, постигната е ефективност в процесите по използване на организации за споделени услуги в публичния сектор и е създадена цялостна пътна (речна, морска, железопътна и автомобилна) инфраструктура, която ускорява придвижването и не поставя един вид транспорт спрямо друг в дискриминационна зависимост. Предоставянето на различни данъчни и социални стимули за изоставащите региони е залегнало в мерките на ПП „ИТН“.

- Развитието на образованието е приоритет за ПП "Има такъв народ". Какво предвиждате?

- В политиките на партията, както по хоризонталата, така и по вертикалата, сме изградили цялостна матрица за трансформация на образованието, преквалификация на кадрите и правилно управление на човешките ресурси, чието място смятаме, че е в министерството на икономиката. Ето и част от мерките на програма Образование:

Въвеждане на мандатност за новоназначените директори в системата на образованието.

Приемане на максимум 2 мандата при сключване на договор с Министерство наобразованието (МОН) и избор от комисия

Атестации, извършени от комисия на всички директори в заварено положение

Промяна на статута на учителите чрез осигуряване на законова защита и наказателно преследване на деяния против тях

Категоризация на училищата за определяне на капацитета спрямо броя ученици

Промяна на начина на финансиране – премахване на делегираните бюджети и въвеждане на нова логична формула

Въвеждане на единен електронен дневник за цялата страна, както и електронно досие за учениците

Намаляване на административната тежест чрез ревизия и оптимизация на наредбата за приобщаващото образование, промяна на формата за провеждане на поправителните изпити и наредбата за оценяване

Финансиране на задължителни извънкласни дейности, изцяло синхронизирани с учебните програми по класове.

Що се отнася до управлението на човешките ресурси в страната, смятаме, че следните мерки са изключително съществени:

Увеличаване на инвестициите и усилията, необходими за подготовка и преквалификация на хората в и извън трудоспособна възраст.

Синхронизация на работата на образователните институции с териториалноторазположение и нужди на икономическите зони.

Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българската икономика.

- Какви данъчни облекчения предвиждате и към кой сегмент са насочени те?

- Данъчните облекчения, които предвиждаме, са насочени към различните сектори на икономиката, както към МСП, така и към сериозни инвеститори, които имат готовност да концентрират ПЧИ в различни региони на страната. В момент на преодоляване на последиците от COVID-19 кризата смятаме за важно да има данъчно облекчение за дете на осигурени родители и намаляване на осигурителната тежест с до 3%. Данъчни стимули за инвестиции в производството - освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи и възможност за ускорена амортизация.

- Липсата на квалифицирани кадри е един от факторите, който снижава ръста на икономиката. Как би трябвало да се улеснят работодателите, за да наемат специалисти от чужбина?

- Съвременната икономика се базира на знанието. Така погледнато, основен фактор за бъдещото развитие на световното стопанство е човешкият капитал – наличността и качеството на работната сила, нейното равномерно териториално разпределение, както и работоспособността й, която е свързана със здравния и статус и мотивацията.Изследвания показват, че населението на България е в процес на отрицателен естествен и механичен прираст: то намалява, застарява, емигрира. В следствие на този факт работната сила в България е рязко намаляла и с ниско образование. Липсват квалифицирани специалисти в ключови сфери за стабилността на страната като здравеопазване и образование, налице е дисбаланс в икономически, социален, регионален и др. аспект. Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българската икономика чрез създаването на адекватна стратегия за идентификация и подбор на човешки потенциал сред представителите на българската диаспора и извън пределите на страната като цяло ще ускори икономическото развитие и ще способства за осигуряване на стабилността на България. Така ще бъде постигнат двоен ефект като се способства за намаляване на емиграционния поток и привличането на този ресурс в редовете на българския бизнес.

Изменение на сегашното положение за разрешение на достъп до пазара на труда на работници и граждани на трети страни:

Създава се регистър на работодателите, които могат да наемат чужденци по трудово правоотношение (тип холандски модел)

Подават се от работодателя документи за: разрешение за достъп до пазара на труда и за виза „Д“ и за разрешение за пребиваване и работа тип Синя карта на ЕС едновременно, на едно място.

Гъвкави форми на заетост, които да покриват изискванията на Директива (ЕС) 2019/1158, както и надграждане на предвидените там мерки с оглед на влошената демографска картина в България.

Синхронизация на работата на образователните институции с териториалното разположение и нужди на икономическите зони.

- Непрекъснато говорим за електронни услуги, но те са разпокъсани. Какви са възможностите за интегриране, които предвижда програмата на ИТН?

- Петият стълб включва насърчаването на иновациите и предприемачеството. Иновативният сектор в момента е с най-висока възвръщаемост.На прага на новата технологична революция, позната още като "четвърта индустриална революция" или „Индустрия 4.0“, иновациите се превръщат в (може би) най-мощния лост, влияещ и управляващ развитието на икономиката. Като общоприет факт се счита, че новите технологии, дефинирани в рамките на концепцията "Индустрия 4.0", имат потенциал да трансформират промишлеността и да окажат значително социално, икономическо и екологично въздействие в глобален мащаб. Още повече новите технологии пряко допринасят за по-бързото и успешно изпълнение на приоритетните за човечеството и глобалната икономика цели, като създаването на зелена икономика, намаляване на бедността и социалното изключване, подобряване на образованието и др. Общо казано, в страната е развита основно ниско-технологична икономика с ниска производителност на труда. Ние предлагаме четири конкретни цели, които биха довели до технологично обновление от последно поколение високи технологии на индустрията във всеки сектор на българската икономика.

Тези цели, са както следва:

Насърчаване развитието на стартиращи предприятия с висок иновативен потенциал (СПВИП)

Изграждане на ефективна и структурирана връзка между академичната общност/образованието и реалния сектор.

Създаване на инструментариум за сигурно, качествено и бързо управление на данни, представляващи актив с висок потенциал в процесите на НИРД.

Постигане на дългосрочна ефективна икономика въз основа на зелени технологии.

- Твърдите, че Министерство на икономиката в този му вид е неефективно. Какви би трябвало да са акцентите на дейността му?

- Главните акценти на Министерството на икономиката са да създава инструментариум за лесно правене на бизнес в България, привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и по възможност да увеличи дела на капиталовите такива, да способства внедряването на иновациите в отделните сектори на икономиката, така че да постигнем високотехнологична стопанска дейност с добавена стойност, опазвайки природата. Министерството на икономиката трябва да гарантира мобилната свързаност на страната, така че регионите да имат основа за балансиран темп на развитие и реални предпоставки за конвергенция спрямо страните от Западна Европа. Фирмите, в които държавата има участие, е необходимо да бъдат поставени изцяло на програмен принцип и с ясно доказан ефект, прилагайки Анализ „Разходи-ползи“. Това ще ни накара да трансформираме самите процеси в министерството, така че да постигнем икономия от мащаба, чрез внедряването на организация за споделени услуги. С цел планиране на човешкия капитал и потенциала му в стопанската дейност на страната, управлението на човешките ресурси и трудовата политика е необходимо да бъдат в обхвата на това министерство.

- Какво ще е бъдещето на държавните предприятия, които в голямата си част се управляват неефективно?

- Едно от нещата е да се установят ефективни процеси на работа в държавните предприятия, да се поставят ясни изисквания за показатели на ефективност, както и основни финансови показатели, например: EBITDA, възвръщаемост на нетни оперативни активи, възвръщаемост на собствения капитал, коефициенти на ликвидност и др. От изключително значение е прозрачността (вкл. проследимостта) на управление на публичните компании и незабавното премахване на корупционни схеми чрез въвеждане на постоянен контрол (в реално време) от страна на всички заинтересовани страни. С една дума, предстои трансформация чрез оптимизиране на процесите и внедряване на иновативни модели на работа.

- Трябва ли да бъде запазен националният приоритет за приемането на еврото и влизането в Еврозоната?

- Мисля, че въпросът ви има нужда от прецизиране. Ще си позволя да изразя няколко макроикономически аргументи защо би било добре да приемем еврото в най-подходящия момент:

По-висок кредитен рейтинг за суверена и множество компании, които следват траекторията на суверенния рейтинг;

Лихвите ще продължат своята низходяща траектория;

Достъп до всички видове инструменти и помощи от ЕЦБ/ЕС;

Спадане на транзакционните разходи с изключително високи размери.Инвеститорският интерес към дадена страна, която скоро ще въвежда еврозоната, е осезаем. Той се увеличава когато се вижда по-отчетливо, че страната получава зелена светлина от европейските лидери, институции и прочее. Конвенгертните доклади идват най-накрая и към този момент нещата са ясни. Повечето инвестиции идват с по-висок рейтинг (както беше споменато по-горе). Бизнесът става по-конкурентен от всички тези позитивни динамики.

- Инфлацията се увеличава, лихвите по депозитите се зануляват, кредитите стават все по-рестриктивни. Адекватни ли са банките в тази кризисна ситуация?

- Не мога да кажа, че кредитите стават все по-рестриктивни. Не знам какво точно влагате в това твърдение? Що се отнася до адекватността на банките смятам, че те трябва да ускорят своите дигитални трансформации и да започнат да предлагат на клиентите си алтернативни доходности, т.е. да търсят определена синергия и взаимодействие с т.нар. финтех компании за разширяване на палитрата в обслужването. Необходимо е да се използва изкуственият интелект в банковия сектор и чрез него да се добави стойност за настоящи и бъдещи клиенти, както и да се повишава сигурността и защитата на предоставените на банките средства. Банките са свръхликвидни и това е една от причините те да нямат нужда да привличат повече средства под формата на депозити. Ето защо клиентите на тези банки не могат да се възползват от предлагането на доходност по депозити и се ориентираха към т. нар. нео банки и различен вид дигитални активи с доста по-висока доходност.На края, но разбира се, съвсем не на последно място, бих искал да благодаря на целия екип „Икономика и финанси“ на ПП „ИТН“. Без тях не бих могъл да споделя всичко това с Вас. Благодаря ви, колеги.


Всички новини от категория Парламентарни избори 2021.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com