Разлог с 19 проекта за 5 месеца

Разлог с 19 проекта за 5 месеца | StandartNews.com

Ангажират младежи в опазването на културното и спортното наследство

Община Разлог подаде 19 проекти по 9 различни оперативни програми на ЕС, национални програми и фондове от началото на тази година. 3 от тях са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и са свързани с образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, търсещи или получили международна закрила.

Общинска администрация е партньор по 3 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014-2020. Единият е за насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта - културно наследство и спортна валоризация". Целта му е да се привлекат младежи в дейности за запазването и съхраняването на културното и спортното наследство. Община Разлог продължава да работи за опазването и на околната среда. Кандидатства с проект "Иновативни подходи за опазване и мониторинг на биоразнообразието и повишаване на обществената осведоменост в трансгранични защитени територии". Предвижда се изграждането на интегрирана система за наблюдение, ранно откриване на горски пожари, превенция на риска и охрана на големи територии. Третият проект е „Подобряване качеството и достъпа до първична здравна помощ в трансграничния регион за общности, застрашени от социално изключване". Той е насочен към значително увеличаване на достъпа до първична медицинска помощ на хората в трансграничния регион, със специален акцент върху бедните, възрастни и изолирани хора.

Общината е изградила ефективни партньорства с организации и общини от Гърция, Кипър, Албания и Македония, с които участва в 5 проекта по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море" 2014-2020. Един от тях цели да запази културното наследство, както и развитието на специфичен и атрактивен регионален културен продукт на базата на карнавалите. Ще се създаде трайна мрежа от карнавални градове, за да се подобри обменът на знания и опит.

Разлог се възползва и от възможността, която предоставя Национален доверителен екофонд и вече подаде проект за закупуване на едно електрическо превозно средство. Желанието на местната власт е по-интензивно използване на "зелени" автомобили и осигуряването на инфраструктура за зареждането им - 2 станции с възобновяеми слънчеви панели.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай