МГУ е добрият пример за работа с бизнеса

МГУ е добрият пример за работа с бизнеса | StandartNews.com

Приемът се определя и от потребностите на компаниите

Единствено тук се подготвят висшисти за енергийно-суровинната индустрия

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" (МГУ) е единственото Висше учебно заведение в България, в което се подготвят кадри с висше образование за енергийно-суровинната индустрия на страната ни. Той е сравнително малък университет според броя на студентите, които обучава, но не и по значимост на подготвените специалисти в утвърдените в него специалности. В 17 бакалавърски и 43 магистърски специалности студентите усвояват знания и умения от изключително значение за цялата добивна индустрия на страната и за нейното устойчиво развитие. Тук са съсредоточени специалностите, свързани с проучването, добива и експлоатацията на всички подземни природни ресурси като течни и твърди горива, минерални суровини, руди, води, скални материали, тяхната преработка и превръщането им в продукти и суровини за индустрията. Не на последно място са знанията, свързани с опазването и възстановяването на природната среда.

На съвместни форуми с фирмите и дружествата от бранша се обсъждат потребностите на бизнеса от кадри, което определя и приема на студенти в МГУ.

Стараем се да не допускаме свръхприем

и свръхпроизводство на кадри, което би влошило качеството на обучение и би довело до безработица сред завършващите младежи, казва ректорът проф. Любен Тотев.

МГУ приема ежегодно относително постоянен брой студенти в бакалавърска степен и според очаквания брой на завършващите бакалаври се определят и бройките за магистри. Така през последните 10 години броят на ежегодно приемните бакалаври варира между 570 и 620 души в редовна и задочна форма на обучение, а броят на приеманите магистри в двете форми на обучение е между 140 и 160 човека. "Можем да се похвалим, че през тези години в ОКС бакалавър винаги сме изпълнявали 100% план-приема", казва проф. Тотев. Успешно завършилите магистри могат да продължат образованието си в една от 27-те акредитирани докторски програми.

Към специалностите в МГУ интерес проявяват не само българските кандидат-студенти, но и чуждестранни граждани. В момента в МГУ се обучават в ОКС бакалавър и магистър и в ОНС доктор студенти и докторанти от Гърция, Русия, Украйна, Сирия, Йордания, Казахстан, Македония, Молдова, Ливан и Черна гора.

В рейтинговата система за 2015 г. в направление "Науки за земята" вузът е на второ място от общо 5 университета. По "Електротехника, електроника и автоматика" е класиран на трето място от общо 10 университета. В направлението "Архитектура, строителство и геодезия" е четвърти от общо 8 университета. В "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" МГУ е единственият университет, който обучава в това професионално направление. В "Общо инженерство" университетът е класиран на трето място от общо 10 университета. Тази добра класация се дължи основно на високите трудови възнаграждения, които получават завършилите, ниската безработица, добрите условия за учене, за спорт и социално-битови условия в университета, както и на удовлетвореността на студентите от учебния процес. Плюс за университета е фактът, че във всяка отделна специалност се обучават малък брой студенти, а при това има голям брой задължителни учебни практики. На студентите се предоставя възможност за научна работа. Освен това, за разлика от много други вузове, учебното съдържание по профилиращите дисциплини е в съответствие с последните достижения на науката и техниката, като за това

особено много помагат фирмите партньори на университета

Всички професионални направления, специалности и докторски програми в МГУ са акредитирани с оценки между 8.41 - 9.60.

Развитието на научната дейност в МГУ е в пряка връзка с Националната стратегия за развитие на научните изследвания, на Република България. Сред целите на университета е въвеждане на "проектна" докторантура, активно участие в нови европейски рамкови научни програми, насърчаване на приложните изследвания - с оглед отговаряне на потребностите на бизнеса. Научните изследвания в МГУ се базират на няколко финансови източника. Голяма част от приходите са от държавния бюджет, друг източник за фонд "Научни изследвания" към МОН.

Фирмите от минерално-суровинния отрасъл са третият финансов източник. Те подпомагат пряко развитието на научните изследвания в университета, като финансират научноизследователски проекти с практическа насоченост, чиито резултати рефлектират пряко върху тях и гарантират тяхното устойчиво развитие. През изминалите няколко години МГУ развива активно контактите си именно с тези фирми, които от своя страна имат значителен принос за икономиката на страната ни: "Асарел-Медет" АД; "Елаците мед" АД; "Минстрой Холдинг" АД; "Мини Марица изток" ЕАД; "Минпроект" ЕАД; "Метрополитен" ЕАД; "Евро Алианс Инженеринг"; "Булгартрансгаз" АД и много др. Като позитивен факт може да се посочи, че за изминалата 2015 година именно с тези дружества са реализирали 41 научни и научно-приложни проекта. Последният изключително значим проект е с "Булгартрансгаз" и е по направление обезпечаване на енергийната сигурност и независимост на страната ни.

Университетът работи в сътрудничество и непрекъснато разширяващото се партньорство с университети и научните организации от ЕС и извън него. През последните няколко години МГУ има работещи договори и съвместни проекти със сходни по област на обучение университети от Балканите - Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Македония; от Русия, Централна и Западна Европа - Германия, Австрия, Полша, Португалия, Испания, Азия - Монголия, Виетнам и Япония и Африка - Судан и др. Преподаватели, студенти и докторанти участват в различни международни събития - конференции, конгреси, семинари в целия свят. През 2012 г. Университетът стана член на "Индустриален клъстър Средногорие мед". През същата година стана член на Асоциация "Природен газ", инициира създаване на Клъстер "Природен газ". Университетът е и член на Българска минно-геоложка камара (БМГК). Ректорът на МГУ проф. д-р Любен Тотев е член на управителните съвети (УС) на двата клъстера като на БМГК е и заместник-председател на УС.

Чрез участието си в клъстерите и БМГК МГУ има пряка връзка с фирмите от минерално-суровинния и газовия отрасли. По този начин достъпът на завършващите университета високо специализирани кадри е улеснен в предприятията от тези индустрии. От друга страна директната комуникация спомага конкретни проблеми на бизнеса да бъдат включени и решени чрез съвместна изследователско-приложната дейност.

Университетът работи успешно и с фирми като Тотал. Това дава възможност на студентите да имат пряка връзка с водещи световни компании.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай