Четвъртък,

"Хан Ас­па­рух" ожи­вя от­но­во в чест на БАН

От: Член-кор. Иван Гра­нит­с­ки -
"Хан Ас­па­рух" ожи­вя от­но­во в чест на БАН
A
A
A
  • Уни­кал­на­та три­ло­гия на акад. Люд­мил Стай­ков бе ди­ги­тал­но рес­тав­ри­ра­на в съв­ре­ме­нен епи­чен филм
  • "Ха­нът и им­пе­ри­я­та" бе пред­с­та­вен в Ака­де­ми­я­та за 150-ия й юби­лей

Един уни­ка­лен бъл­гар­с­ки филм - ис­то­ри­чес­ки­ят епос "Хан Ас­па­рух", пре­ле­тя през вре­ме­то и ожи­вя от­но­во след бли­зо 40 го­ди­ни. "Ха­нът и им­пе­ри­я­та" на ре­жисьо­ра акад. Люд­мил Стай­ков е съз­да­ден от ди­ги­тал­но рес­тав­ри­ра­но изоб­ра­же­ние, а про­ду­цент е "До­ли ме­дия сту­дио". Но­ва­та вер­сия на фил­ма е нап­ра­ве­на из­ця­ло с по­мощ­та на но­ви тех­но­ло­гии. Мон­та­жът и оз­ву­ча­ва­не­то са из­вър­ше­ни на­но­во, ка­то три­те се­рии на епо­са са съб­ра­ни в 2 ча­са и 20 ми­ну­ти.

Та­ка един оби­чан от бъл­га­ри­те филм бе­ше спа­сен от раз­ру­ши­тел­ни­те дейс­т­вия на вре­ме­то и 38 го­ди­ни след пре­ми­е­ра­та си ще жи­вее вто­ри жи­вот, ка­за ав­то­рът, ка­то пред­с­та­ви Доб­ро­мир Чо­чов - чо­ве­кът, дал иде­я­та и под­к­ре­пил фи­нан­со­во об­но­вя­ва­не­то на епо­са.

До­ма­кин на про­жек­ци­я­та в БАН бе­ше пред­се­да­те­лят на Ака­де­ми­я­та акад. Юли­ан Ре­вал­с­ки, кой­то бла­го­да­ри на при­със­т­ва­щи­те и на ав­то­ра на фил­ма акад. Стай­ков за из­бо­ра на за­ла "Проф. Ма­рин Дри­нов" за пър­во­то пуб­лич­но пред­с­та­вя­не на "Ха­нът и им­пе­ри­я­та".

 

Не­ве­ро­ят­ни­ят акад. Люд­мил Стай­ков пред­с­та­ви на 18 но­ем­в­ри в за­ла "Проф. Ма­рин Дри­нов" в сгра­да­та на Бъл­гар­с­ка­та ака­де­мия на на­у­ки­те своя филм "Ха­нът и им­пе­ри­я­та". Пре­ми­е­ра­та е пос­ве­те­на на 150-го­диш­ни­на­та от съз­да­ва­не­то на БАН и увен­ча­ва де­сет­ки ини­ци­а­ти­ви, свър­за­ни с та­зи бе­ле­жи­та го­диш­ни­на - пред­с­та­вя­ния на кни­ги, спек­так­ли, кон­цер­ти, на­уч­ни кон­фе­рен­ции, дис­ку­сии, кръг­ли ма­си и пр.

Как­то е из­вес­т­но, пре­ди поч­ти 40 го­ди­ни про­чу­та­та три­ло­гия "Фа­на­го­рия", "Пре­се­ле­ни­е­то" и "Зе­мя за­ви­на­ги" се рад­ва­ше на ог­ро­мен ус­пех сред то­га­ваш­на­та пуб­ли­ка. Се­га акад. Люд­мил Стай­ков пред­ла­га но­ва вер­сия в ед­на се­рия в про­дъл­же­ние на око­ло два ча­са и по­ло­ви­на, ко­я­то по съ­щес­т­во пред­с­тав­ля­ва нов филм. Ори­ги­нал­ни­ят ма­те­ри­ал е рес­тав­ри­ран и от­но­во мон­ти­ран. На пред­с­та­вя­не­то, на ко­е­то при­със­т­ва­ха ня­кои от глав­ни­те ак­тьо­ри във фил­ма - Аня Пен­че­ва и Стой­ко Пе­ев, акад. Стай­ков скром­но спо­де­ли: "Ори­ги­на­лът на фил­ма бе съз­да­ден точ­но пре­ди 38 го­ди­ни. Един чо­век ре­ши да спа­си от раз­ру­ши­тел­ни­те дейс­т­вия на вре­ме­то то­зи ори­ги­нал - три­ло­ги­я­та "Хан Ас­па­рух", ко­я­то си оти­ва­ше... И то­зи чо­век нап­ра­ви пред­ло­же­ние да се нап­ра­ви един фил­мов фор­мат, кой­то да мо­же да раз­ка­же ис­то­ри­я­та от­но­во на ек­ран. Той се обър­на към мен и аз бях мно­го щас­т­лив, че се да­ва­ше въз­мож­ност за нов жи­вот на един филм и ед­на но­ва въз­мож­ност да се ви­ди из­пъл­не­ни­е­то на бъл­гар­с­ки­те ак­тьо­ри - те­зи, ко­и­то са пред нас и оне­зи, ко­и­то ве­че ги ня­ма, но с то­зи филм ще жи­ве­ят веч­но в бъл­гар­с­ко­то ки­но, в бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра! То­зи чо­век, кой­то ми нап­ра­ви пред­ло­же­ни­е­то, не е бо­гат, но да­де всич­ко, ко­е­то мо­же­ше, за да рес­тав­ри­ра ка­дър по ка­дър ста­рия филм и да ус­пе­ем чрез ед­на слож­на ор­га­ни­за­ция то­ва да се слу­чи. Из­ця­ло зву­кът бе­ше нап­ра­вен на­но­во. Аз ня­мам друг на­чин да му бла­го­да­ря, ос­вен да ка­жа не­го­во­то име - Доб­ро­мир Чо­чов!"

Иде­я­та на акад. Люд­мил Стай­ков е БАН да по­лу­чи фил­ма "Ха­нът и им­пе­ри­я­та" ка­то по­да­рък за сво­я­та зна­ко­ва го­диш­ни­на, за­що­то ака­де­ми­я­та е не са­мо на­у­чен, но и ду­хо­вен цен­тър. Фил­мът по­ра­зя­ва с епич­но­то си изоб­ра­же­ние, с дъл­бо­кия под­текст, кой­то не­нат­рап­чи­во вну­ша­ва на зри­те­ли­те. Пог­ле­дът на ре­жисьо­ра Люд­мил Стай­ков към кон­к­рет­на­та ис­то­ри­чес­ка епо­ха е кон­цеп­ту­ал­но про­мис­лен. Си­гур­но е, че фил­мът ще пре­диз­ви­ка го­лям ин­те­рес сред по-ши­ро­ка­та пуб­ли­ка, за­що­то се из­лъч­ва във вре­ме, ко­га­то съв­ре­мен­но­то бъл­гар­с­ко об­щес­т­во е уси­ле­но ата­ку­ва­но и да­же зом­би­ра­но от не­о­ли­бе­рал­ни­те ман­т­ри, че оте­чес­т­ва­та от­ми­рат и че на­ци­и­те тряб­ва да се от­ка­жат от чув­с­т­во­то за на­ци­о­нал­на иден­тич­ност, дос­тойн­с­т­во и чест и да се раз­т­во­рят в не­бу­ло­за­та на ед­но све­тов­но гло­бал­но се­ло, в ко­е­то тра­ди­ци­он­ни­те нрав­с­т­ве­ни цен­нос­ти, при­съ­щи за хрис­ти­ян­с­ка­та ци­ви­ли­за­ция, са не са­мо раз­ми­ти, но и на­пъл­но от­ре­че­ни.

Но­ва­та твор­ба на акад. Люд­мил Стай­ков има из­к­лю­чи­тел­на си­ла на въз­дейс­т­ви­е­то и зав­ла­дя­ва с дра­ма­тур­гич­на­та плът­ност на из­г­раж­да­не­то на об­ра­зи­те, с впе­чат­ля­ва­щи­те ба­тал­ни сце­ни, с вът­реш­ния ри­тъм на фил­ма, как­то и със сил­но въз­дейс­т­ва­ща­та на емо­ци­и­те и пре­жи­вя­ва­ни­я­та му­зи­ка.

Тряб­ва да се пок­ло­ним на акад. Люд­мил Стай­ков за ог­ром­на­та ра­бо­та и уси­лия, ко­и­то е по­ло­жил в про­дъл­же­ние на по­ве­че от го­ди­на и по­ло­ви­на по рес­тав­ра­ци­я­та на изоб­ра­же­ни­е­то на ори­ги­нал­на­та три­ло­гия и под­на­ся­не­то й на бъл­гар­с­ка­та пуб­ли­ка ка­то нов из­к­лю­чи­те­лен въз­дейс­т­ващ фил­мов епос.

 

Кар­ти­на­та и зву­кът са ка­то в "Иг­ра на тро­но­ве"

  • 100 000 ду­ши учас­т­ват в зас­не­ма­не­то през 1981 г.

Кар­ти­на­та на по­доб­ре­ния "Хан Ас­па­рух" е с ка­чес­т­во­то на "Иг­ра на тро­но­ве", убе­ден е Доб­ро­мир Чо­чов, съз­да­те­лят на про­ду­цен­т­с­ка­та къ­ща "До­ли Ме­дия Сту­дио", три­ло­ги­я­та от 1981 г.

Още за вре­ме­то си той е но­ва­тор­с­ки. Зас­нет е на лен­та "Ко­дак", и е мо­же би пър­ви­ят бъл­гар­с­ки филм, за­пе­ча­тан на та­зи све­тов­на мар­ка. В съз­да­ва­не­то на ори­ги­нал­на­та три­ло­гия учас­т­ват над 100 хи­ля­ди ду­ши - ак­тьо­ри­те, учас­т­ни­ци­те в ба­тал­ни­те сце­ни, хо­ра­та, свър­за­ни с ло­гис­ти­ка­та, с из­ра­бот­ка­та на кос­тю­ми, хра­на, ко­ман­д­ва­не и как­во ли още не. И по оно­ва вре­ме, и днес фил­мът ос­та­ва един от най-епич­ни­те в све­та.

Осо­бе­но ин­те­рес­на е са­ма­та рес­тав­ра­ция. Всич­ко, ко­е­то е за­па­зе­но в На­ци­о­нал­на­та фил­мо­те­ка от "Хан Ас­па­рух" ка­то не­га­тив или по­зи­тив, е ре­ту­ши­ра­но. Из­чис­те­ни са всич­ки драс­ко­ти­ни по фил­ма. Не е из­пол­з­ва­но ко­пие, еки­път на Чо­чов ска­ни­рал от са­мия не­га­тив ка­то е нап­ра­вил но­во цвет­но раз­чи­та­не. Ска­ни­ра­не­то е с най-ви­со­ко ка­чес­т­во - 5К с чис­та ефек­тив­на площ за фил­мо­ва лен­та 4К. По ду­ми­те на Чо­чов, то­ва мо­мен­тал­но пра­ви фил­ма кон­вер­ти­ру­ем ка­то съ­дър­жа­ние за меж­ду­на­род­ния па­зар. За­що­то ви­зи­я­та е аб­со­лют­но съв­ре­мен­на, с на­си­те­ни цве­то­ве, дъл­бо­чи­на на ка­дъ­ра и кон­т­раст. Зву­кът, кой­то нав­ре­ме­то бил мо­но, се­га е съ­ра­унд от най-мо­дер­на­та сис­те­ма Dolby Atmos, с ко­я­то раз­по­ла­гат са­мо три сто­лич­ни ки­на.

Три­ло­ги­я­та "Хан Ас­па­рух" бе­ше и ос­та­ва ог­ро­мен по ма­ща­би­те си филм, кой­то съ­буж­да чув­с­т­во на на­ци­о­нал­на гор­дост и ве­ро­ят­но ще ос­та­не не­над­ми­нат в ис­то­ри­я­та на фил­мо­во­то ни из­кус­т­во.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички