Ка­зак иг­рае за о­бе­да в Шу­мен

БСП има всич­ки шан­со­ве да обър­не Шу­мен

Ка­зак иг­рае за о­бе­да в Шу­мен | StandartNews.com

Мно­зи­на смя­та­ха, че с кан­ди­да­ти­ра­не­то на Вен­цис­лав Вен­ков, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Бъл­га­ро-тур­с­ка­та тър­гов­с­ка ка­ма­ра и об­щин­с­ки съ­вет­ник от ле­ви­ца­та, БСП има всич­ки шан­со­ве да обър­не Шу­мен.

Осо­бе­но след ка­то Бой­ко Бо­ри­сов не сме­ни но­ми­на­ци­я­та на ГЕРБ и ос­та­ви ня­ко­гаш­ния ди­рек­тор на шу­мен­с­ка­та по­ли­ция и чо­век на Цве­та­нов - Лю­бо­мир Хрис­тов, да иг­рае за вто­ри ман­дат. Но из­не­на­да­та дой­де от ДПС. Дви­же­ни­е­то вди­га бив­шия на­ро­ден пред­с­та­ви­тел Че­тин Ка­зак, съ­об­щи са­ми­ят той през сед­ми­ца­та. Юрис­тът има зад гър­ба си 5 де­пу­тат­с­ки ман­да­та, два от ко­и­то от Шу­мен. Той е член на ЦОБ на ДПС, бе­ше и съп­ред­се­да­тел на пар­ти­я­та за крат­ко за­ед­но с Мус­та­фа Ка­ра­да­йъ и Ру­шен Ри­за. Ра­бот­ни­ят де­виз на Ка­зак е "За­ед­но за Шу­мен". Но­ми­на­ци­я­та му е ясен знак, че ДПС иг­рае в Шу­мен за по­бе­да.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай