Прокурори ще нищят вила Аглика на Божков

Възможно е сградата да е построена незаконно

Прокурори ще нищят вила Аглика на Божков | StandartNews.com

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила „Аглика“, намираща се в природен парк „Витоша“.

На основание чл.145 от Закона за съдебната власт ВАП възлага на Столична община да упражни контролните си функции и да се реализира административнонаказателна отговорност, предвидена в Закона за устройство на територията ( ЗУТ),  за строежа на вила „Аглика“ при наличие на основание за това.

Действията на ВАП са в резултат на доклад от проверка, направена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), в който се посочва, че са извършени незаконосъобразни преустройства по смисъла на ЗУТ . По време на  проверката на съществуващата сграда, както и за новоизградените части, не са представени строителни книжа. Такива не са налични и в архивите на район „Витоша“– СО и на НАГ – СО.  Проверката на място е установила, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентност на Столична община.

Столична община следва да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място като се изискат и всички относими към гореизложеното данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове. Трябва да бъде проследен целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове.

Докладът от проверката следва да е подробен и да отрази дали са допуснати нарушения, какви са фактическите констатации и реализирана ли е административна и административнонаказателна отговорност. В случай, че при проверките се констатират данни за престъпления от общ характер - да се предприемат и действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай се уведомява и ВАП.

Докладът от проверката трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай