Сряда,

Чу­мин ден, Нощ­та на “Ос­ка­ри­те”, Све­ти Ва­лен­тин

От: Лю­бен Ди­лов син -
A
A
A
  • От­кло­ня­ва­не­то на вни­ма­ни­е­то е тех­но­ло­гия, ко­я­то се из­пол­зва сре­щу всич­ко

Как­ва сед­ми­ца са­мо, пре­лю­без­ни! Как­то каз­ва Ге­ор­ги Куш­ва­ли­ев за це­ре­мо­ни­я­та на "Ос­ка­ри­те" - Па­ра­зи­тел­на! При то­ва за­поч­на с Чу­мин ден. Сед­ми­ца­та - не "Ос­ка­ри­те", ма­кар и там да има­ше ня­кол­ко чу­ми, ко­и­то тра­ди­ци­он­но хо­дят, за да им сни­мат рок­ли­те....

Чу­мин ден е ве­ли­ко­ле­пен праз­ник, не­зас­лу­же­но из­мес­тен от ли­го­тии ка­то Све­ти Ва­лен­тин. В ми­на­ло­то по тра­ди­ция на края на се­ло­то се ос­та­вя­ли пряс­на пит­ка, на­ма­за­на с мед, гре­бен, чис­та кър­па, са­пун, стом­на с во­да, ог­ле­да­ло и ши­ше ра­кия. Чу­ма­та се за­лис­ва­ла да се ре­ши, мие и ог­леж­да и не вли­за­ла в се­ло­то. След то­ва из­яж­да­ла пи­та­та и из­пи­ва­ла ра­ки­я­та и ве­че съв­сем е заб­ра­ви­ла за как­во е дош­ла. Днес в края на се­ло­то се строи мол - ефек­тът е съ­щи­ят. Съ­що та­ка за раз­сей­ва­не на чу­ма­та мно­го по­ма­гат под­гон­ва­не­то на соб­стве­ни­ци на на­ци­о­нал­ни ло­та­рии, наг­раж­да­ва­не­то с "Ос­кар" на ко­рей­ски фил­ми за со­ци­ал­но­то не­ра­вен­ство и лю­бов­ни­те па­ке­ти на хо­те­ли­те за Све­ти Ва­лен­тин. Оп­ре­де­ля­не­то на сен­за­ци­он­ни га­ран­ции съ­що ра­бо­ти. На­ши­те чу­ми

мър­дат ус­тни над вес­тни­ка и си ви­кат: Ле­ле­е­ее

Ако тряб­ва да им дам ми­ли­он и по­ло­ви­на га­ран­ция, не ви ща сво­бо­да­та".

Каз­ват, че Тум­па­ров из­пра­тил по по­ща­та в съ­да за га­ран­ция два не­из­тър­ка­ни та­ло­на от На­ци­о­нал­на­та ло­та­рия  - еди­ни­я за ми­ли­он, дру­ги­я за по­ло­вин ми­ли­он ле­ва. Под­гот­вен бил. Но и вие сте под­гот­ве­ни! Ето Све­ти Ва­лен­тин е, а ня­ма­те лю­бов. Ид­ва ля­то, а сте де­бе­ли. Ид­ва ев­ро­зо­на­та, а ня­ма­те ев­ро. От­лич­но сте под­гот­ве­ни и ня­ма как­во да ви ра­зо­ча­ро­ва. Всъщ­ност вие сте под­гот­ве­ни за всич­кo! С ед­но из­клю­че­ние - на­у­чен факт е, че меч­ка­та е по-бър­за от чо­ве­ка и във во­да­та, и на су­ша­та. За­то­ва, ако се със­те­за­ва­те с меч­ка на три­ат­лон, не­об­хо­ди­мо е да на­вак­са­те изос­та­ва­не­то в ко­ло­ез­дач­на­та дис­цип­ли­на... Меч­ка на ко­ле­ло съ­що е зре­ли­ще, ко­е­то мно­го ус­пеш­но раз­сей­ва чу­ми­те.

През сед­ми­ца­та има­ше нес­ръ­чен опит да се раз­сей­ват чу­ми­те с "но­ви­на­та", че  Бо­ри­сов би про­дал ав­тор­ски­те пра­ва на хим­на за 25 го­ди­ни сре­щу 7 ми­ли­о­на до­ла­ра.  Всъщ­ност то­ва е опит  да се от­кло­ни вни­ма­не­то на хо­ра­та от то­ва как­во мис­ли Асен Бла­теч­ки за "Жо­ке­ра" чрез при­пом­ня­не на то­ва как­во мис­ли Цве­тан Ра­дос­ла­вов за Бъл­га­рия. Та­зи глу­пост се по­я­ви на тол­ко­ва мно­го мес­та в со­ци­ал­ни­те мре­жи, че по-ин­те­ли­ген­тни­те хо­ра на­ис­ти­на се от­ча­я­ха от съв­ре­мен­ни­ци­те си. Раз­би­ра се, труд­но е да очак­ваш пот­ре­би­те­ли­те на съ­ве­ти от сай­та за ма­ми (къ­де­то глис­ти се ле­ку­ват с пос­та­вя­не на лу­кан­ка вър­ху ду­пе­то на де­те­то) да пра­вят раз­ли­ка меж­ду ав­тор­ско пра­во над кон­крет­но из­пъл­не­ние и ав­тор­ско пра­во вър­ху съ­дър­жа­ние.  Има ис­ти­ни, ко­и­то не мо­гат да бъ­дат под­на­ся­ни на ця­ло. Та­ка, как­то пред­вид­ли­ви­ят съп­руг по­да­ря­ва ля­ва обув­ка за Све­ти Ва­лен­тин, а дяс­на­та - за 8 март...

Оче­вид­но от­кло­ня­ва­не­то на вни­ма­ни­е­то е тех­но­ло­гия, ко­я­то се из­пол­зва не са­мо сре­щу чу­ма­та, а прак­ти­чес­ки сре­щу всич­ко. Ни­как не е слу­чай­но, че фил­мо­ва­та Ака­де­мия връ­чи най-важ­ния "Ос­кар" на ко­рей­ски филм. Ето, в мо­мен­та всич­ки са за­е­ти да об­съж­дат как се из­пис­ва пра­вил­но име­то на Пон Чун-Хо, вмес­то да ко­мен­ти­рат

сък­ру­ши­тел­на­та по­бе­да на Тръмп

над де­мок­ра­ти­те в про­це­ду­ра­та по им­пийч­мънт. До­налд вле­зе в шес­та­та сед­ми­ца на 2020 го­ди­на с 49% одоб­ре­ние от на­ро­да на САЩ, ко­е­то не се е случ­ва­ло май от Вто­ра­та све­тов­на вой­на...

Спо­ред шеф­ка­та на ка­тед­ра "Ко­ре­ис­ти­ка", до­цент док­тор Ири­на Со­ти­ро­ва, име­то на ко­рей­ския ре­жи­сьор се тран­сли­те­ри­ра имен­но ка­то Пон Чун-Хо. Спо­ред  фейс­бук-наб­лю­да­те­ли пък про­це­ду­ра­та по impeachment  на бъл­гар­ски се пре­веж­да ка­то оп­рас­ко­вя­ва­не или нап­ра­во - оп­рас­ква­не! "Да, ама не!", как­то би ка­зал неп­ре­жа­ли­ми­ят бай Пет­ко Бо­ча­ров. Тръмп не са­мо не го оп­рас­ка­ха, ами в мо­мен­та е свеж и обе­ща­ващ ка­то мла­да прас­ко­ва!

В Ру­сия съ­що те­кат мощ­ни про­це­си на от­кло­ня­ва­не на вни­ма­ни­е­то. Неслу­чай­но "меч­ка на ко­ле­ло" е ко­рон­ни­ят но­мер на тра­ди­ци­он­ния рус­ки цирк! Ка­то ка­зах ко­ро­нен но­мер, точ­но в Ру­сия в мо­мен­та съв­сем офи­ци­ал­ни из­точ­ни­ци за­я­вя­ват, че ко­ро­нави­ру­сът е из­ра­бо­тен в аме­ри­кан­ски ла­бо­ра­то­рии ка­то част от тър­гов­ска­та вой­на сре­щу Ки­тай. Но на мен най-мно­го ми ха­ре­са рус­ко­то твър­де­ние от из­ми­на­ла­та сед­ми­ца, че "един Бо­рис раз­ту­рил Съ­вет­ския съ­юз, а друг Бо­рис - Ев­ро­пей­ския!" Тук мо­жем и ние, бъл­га­ри­те, да се на­ре­дим с твър­де­ни­е­то, че тре­ти Бо­рис (при нас се яв­я­ва Пър­ви)

раз­ту­ри ези­чес­ка­та иди­лия

в ко­я­то си жи­ве­ех­ме и въ­ве­де хрис­ти­ян­ство­то по те­зи зе­ми.  Да си бях­ме ос­та­на­ли се­га ед­ни тан­грис­ти, кол­ко по-лес­ни щя­ха да са ня­кои не­ща! По ста­ра тра­ди­ция най-хит­ро­ум­ни­те та­ри­ка­ти щях­ме да ги пра­ща­ме ди­рек­тно при Тан­гра, а не да из­би­ра­ме гла­вен про­ку­рор с кас­кет, кой­то мъ­чи­тел­но да ги прес­лед­ва из Бал­ка­ни­те и Араб­ския по­лу­ос­тров...

Пак се раз­се­ях­ме с по­ли­ти­чес­ки ла­кър­дии и се от­кло­них­ме от най-важ­но­то - лю­бов­та! През сед­ми­ца­та за­вър­ши впе­чат­ля­ва­щи­ят се­ри­ал "Но­ви­ят па­па". Там ге­ро­ят на Па­о­ло Со­рен­ти­но - па­па Йо­ан Па­вел Тре­ти (Джон Мал­ко­вич) при ина­гу­ра­ци­я­та си каз­ва: "Има­ме са­мо един проб­лем. За друг не зная... Проб­ле­мът е Лю­бов­та... Ще дой­де­те при мен и ще ми ка­же­те за всич­ки стра­да­ния на све­та. А аз ще ви ка­жа: "Всич­ки те са ис­те­рии на лю­бов­та. Изо­па­че­ния на спо­соб­нос­тта ни да оби­ча­ме".

Про­ле­мът, бра­тя, е в лю­бов­та

И въп­ро­сът то­га­ва е: "Как тряб­ва  да оби­ча­ме?" Ето моя на­чин - с неж­ност и без страст. Страс­тта е веч­ни­ят враг на сми­ре­ни­е­то. Хрис­ти­ян­ско­то сми­ре­ние, та­ка ос­къд­но, но спра­вед­ли­во и не­об­хо­ди­мо. Лю­бов­та е аб­страк­ция ка­то ра­зу­ма, ка­то щас­ти­е­то..."

Жи­ве­ем в свят, къ­де­то ки­но и дейс­тви­тел­ност от­дав­на са се сле­ли. Свят, раз­тър­сван от ис­те­ри­и­те на лю­бов­та, по­ра­ди ко­е­то е смеш­но да по­чи­та­ме то­ва неп­ри­род­но яв­ле­ние - лю­бов­та - са­мо на един ден в го­ди­на­та.  Да, лю­бов­та е неп­ри­род­но яв­ле­ние - ни­то е нуж­на за про­дъл­жа­ва­не на ро­да, ни­то за оце­ля­ва­не­то на ви­до­ве­те. Тол­ко­ва е неп­ри­род­на, че чес­то я бър­ка­ме с бо­жес­тве­на, ко­е­то е съ­що­то! За­то­ва и ние, бъл­га­ри­те, сме из­мис­ли­ли на то­зи ден да по­чи­та­ме не са­мо лю­бов­та, но и ви­но­то. За­що­то ви­но­то, пре­лю­без­ни, е она­зи ма­ги­чес­ка суб­стан­ция, ко­я­то прев­ръ­ща ин­стин­кта за са­мо­съх­ра­не­ние в на­гон за раз­мно­жа­ва­не!

И още не­що: ако и след Све­ти Ва­лен­тин има­те пе­пе­ру­ди в сто­ма­ха, зна­чи не сте взе­ли мер­ки още до­ка­то са би­ли гъ­се­ни­ци! А мер­ки­те са тра­ди­ци­он­но бъл­гар­ски. На на­у­ка­та са из­вес­тни с име­то lactobacillus bulgaricus.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички