Социална Европа трябва да е пулсиращото сърце на съюза

Срещата на върха в Гьотеборг ще е ключова в дебата за бъдещето ни

Социална Европа трябва да е пулсиращото сърце на съюза | StandartNews.com

На 17 ноември 2017 г., петък, в Гьотеборг, Швеция, ще се проведе среща на върха за справедливи работни места и растеж. Ние двамата сме домакини на срещата, като отдавна заявяваме, че Европейският съюз следва да постави по-силен акцент върху подобряването на условията на живот и труд на нашите граждани. Това е първата среща на върха по социалните въпроси за период от 20 години и тя е единствена по рода си, тъй като обединява държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, ръководителите на институциите на ЕС, както и социалните партньори и гражданското общество.

През последното десетилетие Европа бе изправена пред много предизвикателства. Финансовата криза засегна тежко икономиките ни и нашите социални структури. Безработицата, бедността и неравенството

достигнаха неприемливо високи равнища

в Европа и бяхме свидетели на засилващи се опасения сред хората и нарастващото недоверие към политическите решения, като това проправяше пътя на ксенофобията и популизма. В същото време цифровизацията и глобализацията, както и новите начини на живот и застаряването на населението водят до промяна на начина, по който живеем и работим.

За да добием представа за нещата, трябва да отчетем факта, че към момента има повече възрастни хора над 65 години, отколкото деца под 14 години. Повечето деца, които започват училище днес, могат накрая да упражняват професии, които все още не съществуват. 40 % от работодателите вече съобщават, че не могат да намерят кадри с необходимите им умения. Това показва, че се създават нови възможности, но се появяват и нови предизвикателства.

Благодарение на предприетите решителни действия сега Европа бавно, но стабилно обръща страницата: растежът отново е налице на равнище от над 2 % средно в ЕС, повече от 8 милиона работни места бяха създадени през последните три години, безработицата намаля до своето най-ниско равнище за последните девет години, заетостта достига рекордни нива.

За да се възстановят още повече доверието и надеждата в бъдещето държавите членки и институциите на ЕС трябва да демонстрират решимост и ангажираност. Трябва да постигнем конкретни резултати и да подобрим ежедневието на хората. Започнахме реален дебат за бъдещето на ЕС, стартиран на срещата на върха в Братислава миналата година и регламентиран от Бялата книга на Европейската комисия по-рано тази година. По време на този дебат ние двамата заявихме пределно ясно, че една по-справедлива и по-социална Европа трябва да стане пулсиращото сърце на нашия Съюз.

Отговорността започва на местно, регионално и национално ниво

и трябва да включва социалните партньори на всички равнища в Европа. За да подпомогне тези усилия, ЕС трябва да играе важна роля. както показва решимостта на настоящата Европейска комисия да постави социалните приоритети и социалната справедливост в центъра на всичко, което прави.

Положителният импулс очевидно е налице. Ние приветстваме факта, че за първи път бе постигнато споразумение за преразглеждане на Директивата относно командироването на работници, което представлява важна стъпка към прилагане на принципа на равно заплащане за равен труд.

И преди няколко седмици Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие относно европейския стълб на социалните права. В рамките на стълба се определят 20 принципа за подобряване на условията на живот и труд на европейските граждани. Това е споделен ангажимент към ценностите и правата, които всички ние отстояваме — от равнопоставеността до социалната защита, от справедливите условия на труд до ученето през целия живот. Провъзгласяването на стълба на срещата на върха в Гьотеборг ще бъде важна стъпка към една по-социална Европа.

Срещата на върха ще бъде ключов момент в дебата относно бъдещето на Европа. Ние ще поставим акцента върху

начините за подобряване на достъпа до пазара на труда

и за осигуряване на работа за повече хора, особено за жените, където напредъкът е твърде бавен. Ние ще обсъдим начините да се гарантират справедливи работни места и достойни условия на труд, също и за новите форми на заетост, на нашия континент. Ще разгледаме начините да се гарантира, че преходът и мобилността са по-добре управлявани в нашия Съюз, включително чрез осигуряването на подходящи умения за хората, така че да имат успех на множество работни места през целия си трудов стаж. В края на срещата на върха лидерите от ЕС ще обсъдят бъдещето на културата и образованието в ЕС.

Ние работим за изграждането на една Европа, която поставя на първо място грижите и интересите на хората. В Гьотеборг нашата цел ще бъде да направим основни ценности и приоритети, като например приобщаващия растеж, справедливите условия на труд и активния социален диалог, неотделими от бъдещото развитие на нашия Европейски съюз. Това е нещото, което гражданите на Европа очакват от нас.

*Заглавията са на редакцията

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай