Кметският вот - съдбовен за партиите

В Со­фия сблъ­съ­кът ще е епи­чен, в Плов­див ко­ло­ри­тен, ин­три­га­та е в мал­ки­те об­щи­ни

Кметският вот - съдбовен за партиите | StandartNews.com
  • Об­нов­ле­ни­е­то в ГЕРБ се ча­ка след 27 ок­том­ври, БСП ата­ку­ва по-мал­ки­те гра­до­ве, го­ле­ми­те из­не­на­ди ид­ват от ДПС
  • В Со­фия сблъ­съ­кът ще е епи­чен, в Плов­див ко­ло­ри­тен, ин­три­га­та е в мал­ки­те об­щи­ни

Бъл­га­рия не е Со­фия, мес­тни­те из­бо­ри не са на жъл­ти­те па­ве­та. Пред­сто­я­щи­ят кмет­ски вот е съд­бо­вен за всич­ки пар­тии, за­що­то ще да­де ре­ал­на­та по­ли­ти­чес­ка кар­ти­на в стра­на­та. То­ва е и при­чи­на­та 40 дни пре­ди из­бо­ри­те за кме­то­ве на 27 ок­том­ври пар­ти­и­те да ба­вят пуб­лич­но­то ог­ла­ся­ва­не на кан­ди­да­ти­те си и до пос­лед­но да ги пре­кар­ват през най-фи­но­то си­то. За­се­га яс­ни са са­мо 120-те ме­рак­лии от БСП, 27-те из­бра­ни от ГЕРБ да вля­зат в бит­ка­та за об­лас­тни­те  гра­до­ве и ня­кол­ко от одоб­ре­ни­те кан­ди­да­ти от ДПС.

ВИЖ ОЩЕ: 5 из­не­на­ди от ДПС в Смо­лян­с­ко

Те­зи име­на оба­че нед­вус­мис­ле­но по­каз­ват как­ва е из­бор­на­та стра­те­гия и на три­те ла­ге­ра:

1. Очак­ва­но­то то­тал­но об­но­вя­ва­не в ГЕРБ и раз­чис­тва­не­то на кме­то­ве­те, вер­ни на Цве­тан Цве­та­нов, не се със­тоя. Бой­ко Бо­ри­сов пред­по­че­те да не си от­ва­ря вът­реш­ни фрон­то­ве в кам­па­ни­я­та. И сме­ни са­мо иг­ра­чи­те в Плов­див, Ру­се и Ям­бол, къ­де­то пар­тий­ни­те бит­ки по мес­та яс­но по­каз­ва­ха, че до­се­гаш­ни­те кме­то­ве ня­мат шанс да прив­ле­кат гла­со­ве­те ни­то от яд­ро­то, ни­то от пе­ри­фе­ри­я­та. Без съм­не­ние, Бо­ри­сов ще хвър­ли си­ли в три­те гра­да, за да на­ло­жи но­ви­те кан­ди­да­ту­ри и да се опи­та да за­па­зи кре­пос­ти­те си.

ВИЖ ОЩЕ: Теж­ка битка за ГЕРБ в Раз­г­рад

В го­ля­ма­та сте­пен то­ва ва­жи и за дру­ги­те два гра­да, в ко­и­то ми­на­ли­те из­бо­ри ГЕРБ по­да­ри по­бе­да­та на то­га­ваш­ни­те ко­а­ли­ци­он­ни пар­тньо­ри от ре­фор­ма­тор­ския блок - Пле­вен и Доб­рич. Кан­ди­да­ту­ра­та на Ми­рос­лав Пет­ров е зна­ко­ва, кон­сен­сус­на и оз­на­ча­ва, че Пле­вен за пър­ви път най-ве­ро­ят­но ще има кмет от ГЕРБ. С по-мал­ка до­за си­гур­ност то­ва ва­жи и за Доб­рич, къ­де­то На­деж­да Пет­ко­ва те­пър­ва ще тряб­ва да до­каз­ва ка­чес­тва на гра­до­на­чал­ник. А по­бе­да­та й се очер­та­ва дос­та по-труд­на от­кол­ко­то в Хас­ко­во, къ­де­то ГЕРБ пре­ди две го­ди­ни се раз­де­ли с пред­ста­ви­тел на кмет­ския стол, но се­га ще си го вър­не с кан­ди­да­ту­ра­та на Ста­нис­лав Де­чев, кой­то ще обе­ре ко­а­ли­ци­о­не­ния вот в ре­ги­о­на. Всич­ки ос­та­на­ли 22-ма кан­ди­дат-кме­то­ве от ГЕРБ, ко­и­то ис­кат нов ман­дат, по­лу­чи­ха зе­ле­на­та свет­ли­на от Бо­ри­сов, но се­га пред­стои да до­каз­ват, че еди­но­душ­но­то гла­су­ва­не за тях на об­щин­ски­те ор­га­ни­за­ции не е са­мо при­я­тел­ски жест, а ще пре­рас­не в под­кре­па и от из­би­ра­те­ли­те.

ВИЖ ОЩЕ: Трудни мачове в Пиринско

Ако ус­пе­ят, по­бе­да­та ще е за пар­ти­я­та и Бо­ри­сов, ако из­гу­бят - ви­на­та ще е са­мо тях­на. И ще им кос­тва как­то мяс­то­то в об­щи­на­та, та­ка и в пар­ти­я­та. От­се­га мо­жем да прог­но­зи­ра­ме, че го­ле­ми­те про­ме­ни и пов­тор­но­то преб­ро­я­ва­не в ГЕРБ ще се слу­чи след во­та. Осо­бе­но ако цел­та - за­паз­ва­не на броя на кме­то­ве и об­щин­ски съ­вет­ни­ци, не бъ­де из­пъл­не­на.

ВИЖ ОЩЕ: Бургас ясен, рокада в Сунгурларе

2. БСП съ­що яс­но об­я­ви це­ли­те си - уд­во­я­ва­не на кме­то­ве­те и об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци. Но от спи­съ­ка с име­на­та е яс­но, че про­би­ви­те се ча­кат пре­дим­но в по-мал­ки­те гра­до­ве, ко­и­то пре­ди 4 го­ди­ни ми­на­ха към пар­ти­я­та на Бо­ри­сов. Лис­та­та от кан­ди­да­ти по­каз­ва, че Кор­не­лия Ни­но­ва за­ла­га пре­дим­но на де­пу­та­ти­те си за го­ле­ми­те гра­до­ве и на хо­ра от мал­кия и сре­ден биз­нес, как­то и от ака­де­мич­ни­те сре­ди, за по-мал­ки­те гра­до­ве­те.

ВИЖ ОЩЕ: БСП и АБВ с коалиция в Търговище и Попово

Ве­че е яс­но, че Сто­лет­ни­ца­та ще хвър­ли уси­ли­я­та си в Со­фия, Ве­ли­ко Тър­но­во, Шу­мен, Ру­се и Ям­бол, с на­деж­да­та да взе­ме по­не два об­лас­тни гра­да. Но про­би­вът тя очак­ва да нап­ра­ви в по-мал­ки­те на­се­ле­ни мес­та и то глав­но с ко­а­ли­ци­и­те по мес­та, в ко­и­то учас­тва. Там е и ней­ни­ят шанс, за­що­то си да­ва смет­ка, че са­мос­то­я­тел­но не мо­же да пре­бо­ри ГЕРБ, но об­ща ко­а­ли­ция сре­щу гра­до­на­чал­ник от уп­рав­ля­ва­щи­те се офор­мя на мно­го мес­та в стра­на­та.

ВИЖ ОЩЕ:Нинова даде Варна без бой

3. Най-го­ле­ми­те из­не­на­ди по мес­та на 27 ок­том­ври се ча­кат от ДПС. С под­бо­ра на кан­ди­да­ти­те си дви­же­ни­е­то ве­че да­де за­яв­ка не са­мо да за­дър­жи 40-те об­щи­ни, в ко­и­то се­га уп­рав­ля­ва, но и да спе­че­ли но­ви. Връ­ща­не­то на Ах­мед До­ган в ре­ал­на­та по­ли­ти­ка чрез пре­пит­ва­не­то на кан­ди­да­ти­те за гра­до­на­чал­ни­ци е по­ве­че от по­ка­за­тел­но - за ДПС то­ва са най-важ­ни­те из­бо­ри. Пар­ти­я­та се гот­ви за тях по­ве­че от го­ди­на, а на фи­на­ла кан­ди­да­ти­те по мес­та се със­те­за­ва­ха с прог­ра­ми.

ВИЖ ОЩЕ: Ка­зак иг­рае за о­бе­да в Шу­мен

До­ри от мал­ко­то из­тек­ли до­се­га име­на мо­же да се нап­ра­ви из­во­дът, че До­ган вкар­ва в бит­ка­та до­ка­за­ни ек­спер­ти, вер­ни на пар­ти­я­та, пе­че­ли­ли мно­го бит­ки до­се­га. Лю­бо­пи­тен факт е, че мно­го от кан­ди­да­ти­те са от пър­ва­та въл­на уче­ни­ци на До­ган, ко­и­то той пра­ти още в мла­деж­ка въз­раст на обу­че­ние в Бъл­га­рия и в чуж­би­на. Се­га те с ле­ко­та ще спе­че­лят над­пре­ва­ра­та и ще уп­рав­ля­ват ре­ги­о­ни­те. При­ме­ри­те са пред­сто­я­щи­те бит­ки в Ар­ди­но, в Шу­мен, в Дже­бел, в По­по­во. По­со­ка­та е яс­на - по­лу­ча­ват под­кре­па до­се­гаш­ни кме­то­ве, ко­и­то имат яс­на ви­зия за бъ­де­ще­то на об­щи­на­та, во­дят ин­вес­ти­то­ри, съз­да­ват ра­бот­ни мес­та и до­ба­ве­на стой­ност за ико­но­ми­ка­та и до­хо­ди­те на хо­ра­та. Но­ви­те ли­ца, до­ка­за­ли се на мес­тно и на­ци­о­нал­но ни­во вли­зат в бит­ка­та за раз­ши­ря­ва­не на ре­ги­о­нал­на­та кар­та на дви­же­ни­е­то, осо­бе­но за об­щи­ни­те, ко­и­то им бя­ха от­не­ти пре­ди 4 го­ди­ни.

ВИЖ ОЩЕ: Неизвестни в Русе

Раз­би­ра се, то­ва не оз­на­ча­ва, че с края на из­бо­ри­те ще ста­не яс­на ця­ла­та ар­мия от гра­до­на­чал­ни­ци на ДПС, тъй ка­то дви­же­ни­е­то ще под­кре­пи и мно­го кан­ди­да­ти, ко­и­то не са пар­тий­на но­ми­на­ция, но от го­ди­ни ра­бо­тят доб­ре с мес­тни­те им струк­ту­ри. Но фак­тът, че ДПС вди­га кан­ди­да­ти за кме­то­ве в гра­до­ве, осо­бе­но в Ро­до­пи­те, Доб­руджа и Пи­рин­ско, къ­де­то до­се­га е учас­тва­ло са­мо с пар­тий­ни лис­ти за об­щин­ски съ­вет­ни­ци, е по­ве­че от по­ка­за­те­лен - пар­ти­я­та из­ли­за от до­се­гаш­но­то си прик­ри­тие. Со­чи още, че До­ган сла­га крак на пе­да­ла на газ­та и ще тър­си мак­си­ма­лен ре­зул­тат. За­що­то мно­го доб­ре си да­ва смет­ка, че бит­ка­та е за кме­то­ве, но за­ло­гът е бъ­де­що­то уп­рав­ле­ние на дър­жа­ва­та, ко­е­то ще тряб­ва да из­пъл­ня­ва на­ци­о­на­лен при­о­ри­тет - прог­ра­ма за ус­ко­ре­но и до­гон­ва­що раз­ви­тие, ко­я­то да се оп­ре на въз­хо­да на ре­ги­о­ни­те.

ВИЖ ОЩЕ:Всич­ки ис­кат Доб­рич

Ед­ва за­поч­на­ла, кмет­ска­та над­пре­ва­ра се очак­ва да е най-епич­на, раз­би­ра се, в Со­фия. Но най-ин­те­рес­ни­те и най-ос­пор­ва­ни бит­ки изоб­що ня­ма да са в сто­ли­ца­та. Ни­то в Плов­див, къ­де­то сблъ­съ­кът ще бъ­де ко­ло­ри­тен, как­то ви­на­ги, но ня­ма да е ГЕРБ - БСП. Ма­кар чер­ве­ни­те да вдиг­на­ха ди­рек­то­ра на ле­ген­дар­на­та ан­глийс­ка гим­на­зия и дъл­го­го­ди­шен об­щин­ски съ­вет­ник Ни­ко­лай Ра­дев, го­ля­мо­то със­те­за­ние си ос­та­ва Здрав­ко Ди­мит­ров - Слав­чо Ата­на­сов. Но под те­пе­та­та са сър­ба­ли по­па­ра­та на Ата­на­сов и чес­та­та смя­на на по­зи­ци­и­те му ра­бо­ти в пол­за на гу­бер­на­то­ра Ди­мит­ров.

ВИЖ ОЩЕ: Лечков играе в дежа вю мач за Сливен

Та­ка в топ 10 на чел­ни­те сблъ­съ­ци в об­лас­тни­те гра­до­ве се на­реж­дат Смо­лян и об­щин­ски­те над­пре­ва­ри в об­лас­тта, Шу­мен, Раз­град, Тър­го­ви­ще и Ям­бол. Но най-ин­те­рес­ни и зна­ко­ви ще са из­бо­ри­те в по-мал­ки­те об­щи­ни.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай