Всич­ки ис­кат Доб­рич

В Доб­рич ще е ед­на от най-лю­бо­пит­ни­те над­п­ре­ва­ри в ця­ла­та стра­на.

Всич­ки ис­кат Доб­рич | StandartNews.com

В Доб­рич ще е ед­на от най-лю­бо­пит­ни­те над­п­ре­ва­ри в ця­ла­та стра­на. Ка­дър на ня­ко­гаш­на­та кме­ти­ца от ГЕРБ Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва из­б­ра Бой­ко Бо­ри­сов. На­деж­да Пет­ко­ва е об­щин­с­ки съ­вет­ник и в пе­ри­о­да 2007 - 2015 го­ди­на бе за­мес­т­ник-кмет по ико­но­ми­чес­ки­те въп­ро­си на Ни­ко­ло­ва.

БСП от­го­во­ри с Ге­ор­ги Пет­ков - уп­ра­ви­тел на фир­ма в сел­с­кос­то­пан­с­кия сек­тор, без­пар­ти­ен, но из­диг­нат ор­га­ни­за­ция "Со­ци­а­лист". Своя кан­ди­да­ту­ра из­диг­на ДПС - об­щин­с­ки­ят съ­вет­ник арх. Неж­ля Га­не­ва. Дви­же­ни­е­то ще се бо­ри още за об­щи­на Доб­рич­ка, къ­де­то вди­га д-р Ер­динч Ха­джи­ев - бивш об­лас­тен уп­ра­ви­тел на Доб­рич и бивш де­пу­тат. А съ­що та­ка и за об­щи­на Кру­ша­ри. Там но­ми­ни­ра до­се­гаш­ни­ят пред­се­да­тел на об­щин­с­кия съ­вет в Ил­хан Мюс­те­джеб.

В над­п­ре­ва­ра­та се вклю­чи НФСБ с ам­би­ци­оз­на­та кан­ди­да­ту­ра на ак­тив­ния си на­ро­ден пред­с­та­ви­тел и за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на Пар­ла­мен­тар­на­та ко­ми­сия по зе­ме­де­лие и хра­ни Йор­дан Апос­то­лов.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай