Теж­ка битка за ГЕРБ в Раз­г­рад

В Раз­град ни пред­стои де­жа вю бит­ка ГЕРБ - БСП

Теж­ка битка за ГЕРБ в Раз­г­рад | StandartNews.com

В Раз­град ни пред­стои де­жа вю бит­ка ГЕРБ - БСП, ко­я­то и пре­ди 4 го­ди­ни, и се­га ще е дос­та труд­на. В ГЕРБ бя­ха убе­де­ни, че Бо­ри­сов ще сме­ни д-р Ва­лен­тин Ва­си­лев. Но пре­ми­е­рът ре­ши да му да­де но­ва под­кре­па. БСП се въз­пол­зва и вдиг­на от­но­во дъл­го­го­диш­ния свой кмет Ден­чо Бо­яджи­ев с на­деж­да­та се­га да оси­гу­ри ре­ванш за за­гу­ба­та си от Ва­си­лев през 2015 г. ДПС се вклю­чи ско­рос­тно в иг­ра­та. Вдиг­на д-р Ле­вент Ап­ти, съ­об­щи об­лас­тни­ят пред­се­да­тел на пар­ти­я­та Сев­гин Шук­ри. Д-р Ап­ти е ле­кар-анес­те­зи­о­лог в МБАЛ "Св. Иван Рил­ски", ли­дер на дви­же­ни­е­то в об­щи­на­та и ръ­ко­во­ди­тел на гру­па­та об­щин­ски съ­вет­ни­ци.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай