5 из­не­на­ди от ДПС в Смо­лян­с­ко

За пър­ви път трой­на бит­ка се очер­та­ва и в Че­пе­ла­ре.

5 из­не­на­ди от ДПС в Смо­лян­с­ко | StandartNews.com

Ед­на от най-ин­те­рес­ни­те кмет­ски над­пре­да­ри ще бъ­де в об­ласт Смо­лян. Сре­щу Ни­ко­лай Ме­ле­лов (ГЕРБ) чер­ве­ни­те вдиг­на­ха Сте­фан Саб­ру­тев, ръ­ко­во­ди­тел на гру­па­та съ­вет­ни­ци от БСП и вто­ри ман­дат съ­вет­ник от граж­дан­ска­та кво­та. От­яв­лен кри­тик на Ме­ле­мов со­ци­а­лис­ти­те раз­чи­та­ха на шум­на кам­па­ния, в уни­сон с та­зи на кан­ди­да­та на биз­не­са от ре­ги­о­на, кой­то изоб­що не е за под­це­ня­ва­не. ДПС из­не­на­да всич­ки ка­то се вклю­чи с ек­спер­та по еко­ло­гия инж. Ру­мя­на Фи­да­но­ва. Съп­ру­гът й д-p Пeтъp Фидaнoв e най-из­вecтни­ят opтoпeд oт Cмoлян, той бе oблacтeн yпpaвитeл oт квoтaтa нa ДПC в пepиoдa 2005 - 2009 г. Се­мейс­тво­то се пол­зва с ог­ром­но ува­же­ние.

За пър­ви път трой­на бит­ка се очер­та­ва и в  Че­пе­ла­ре. И до­ка­то БСП раз­чи­та на про­бив, а ГЕРБ за­ло­жи на олим­пий­ски­те ус­пе­хи на Ев­ге­ния Ра­да­но­ва, ДПС се включ­ва с ек­сперт сче­то­во­ди­те­ля Ане­та Па­ше­ли­е­ва. От дви­же­ни­е­то гот­вят сюр­приз и в Зла­тог­рад, къ­де­то съ­що ще иг­ра­ят сре­щу ГЕРБ и кан­ди­да­та за нов ман­дат Ми­рос­лав Ян­чев.

Труд­на за ГЕРБ ще бъ­де над­пре­ва­ра­та в Де­вин. Там БСП и ДПС учас­тват в го­ля­ма­та ко­а­ли­ция, ко­я­то под­кре­пя но­та­ри­у­са Здрав­ко Йор­да­нов сре­щу кан­ди­да­та на ГЕРБ за нов ман­дат Кра­си­мир Дас­ка­лов.

За Бо­ри­но, Ма­дан и Ру­до­зем ДПС из­лъч­ва се­гаш­ни­те кме­то­ве - Мус­та­фа Ка­ра­ах­мед, Фах­ри Мо­лай­се­нов и Ру­мен Пех­ли­ва­нов, ка­то цел­та, ко­я­то си пос­та­вя е по­бе­да на пър­ви тур.

Но най-го­ля­ма­та из­не­на­да дви­же­ни­е­то гот­ви в Дос­пат. В на­ча­ло­то на ме­се­ца ръ­ко­вод­ство­то на мес­тна­та струк­ту­ра бе ос­во­бо­де­но за­ра­ди не­из­пъл­не­ние на за­да­чи­те око­ло но­ми­на­ци­и­те за во­та. И за­ръ­ка­та на До­ган е пъл­на мо­би­ли­за­ция. Ще се вклю­чим с це­лия на­ли­чен ре­сурс на пар­ти­я­та, ще раз­ши­рим ге­ог­ра­фи­я­та си, за­ре­че се пред жур­на­лис­ти об­лас­тни­ят ли­дер на дви­же­ни­е­то в Смо­лян Са­лих Ар­шин­ски.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай