Понеделник,

Заради еврото! Нов закон за БНБ и светкавични плащания

От: СТАНДАРТ -
12789
Заради еврото! Нов закон за БНБ и светкавични плащания
A
A
A

Нов закон за БНБ е разработила работна група по заповед на управителя на централната банка Димитър Радев. Проектозаконът изпълнява всички изисквания, свързани с въвеждане на еврото в България и присъединяване на БНБ към Евросистемата. Той ще влезе в сила от деня, в който приемем еврото з своя валута. Това съобщи Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банково“, по време на конференция на тема „Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната“, организирана от Икономическия и социален съвет на България.

Стоянова увери, че в областта на платежните и сетълмент системи всички проекти, свързани с присъединяване към еврозоната, ще бъдат завършени до края на 2023 г.

Миграцията на клиентските кредитни преводи в левове към стандартите на Единната зона за плащания в евро вече приключи, в резултат на което клиентските кредитни преводи се изпълняват за по-малко от час, а незабавните кредитни преводи, които вече се предлагат по над 90% от клиентските сметки в страната, се изпълняват в рамките на 10 секунди, съобщи още Нина Стоянова.

До края на 2023 г. се очаква да приключи проектът за присъединяване на оперираната от „БОРИКА“ АД платежна система BISERA7-EUR към услугата на Евросистемата за сетълмент на незабавни преводи в евро TIPS, с което ще се осигури възможност за банките в страната да предлагат и незабавни преводи в евро, заяви подуправителят на БНБ. В началото на дискусията тя направи приветствие от името на централната банка.

Ето цялото изказване на Нина Стоянова:

Уважаема госпожо Русинова,

Уважаеми колеги и гости,

Бих искала да благодаря на организаторите от Икономическия и социален съвет за поканата да взема участие в днешната дискусия.

В настоящия панел се очаква да дискутираме текущия напредък на страната по пътя ѝ към членството в еврозоната, разгледан от перспективата на различни институции, които участват в този процес. Аз бих искала да се спра на три теми – анализ на изискванията към правната рамка в докладите за конвергенция, издавани периодично от EЦБ и Европейската комисия (ЕК), промени в правната рамка и техническа подготовка.

Доклади за конвергенцията на ЕЦБ и ЕК

На основание чл. 140 от Договора за функциониране на ЕС най-малко на две години или при поискване на държава членка с дерогация (държава – членка на ЕС, която все още не е въвела еврото) Европейската централна банка и Европейската комисия изготвят поотделно доклади до Съвета на ЕС, чрез които се оценява прогресът на държавите членки с дерогация за изпълнение на техните задължения по отношение на постиженията на Икономическия и паричен съюз. Последните доклади за конвергенцията на ЕЦБ и ЕК са от юни 2022 г. В тези доклади за конвергенцията от 2022 г. са оценени 7 държави, които все още не са въвели еврото като своя национална парична единица, а имат такова задължение1.

В докладите за конвергенцията на ЕЦБ и ЕК се оценява изпълнението на критериите за икономическа и правна конвергенция. В правната област обект на оценка са теми, свързани с независимостта на националните централни банки в нейните четири аспекта: функционална, институционална, персонална и финансова независимост. Обект на изследване е и съответствието със забраната за парично финансиране и привилегирован достъп на публичния сектор до финансови институции, изискванията за конфиденциалност и др. Тези изисквания подлежат на изпълнение при присъединяване на съответната държава към ЕС. В резултат на извършени промени в Закона за Българската народна банка (БНБ) и други национални правни актове е постигнато необходимото съответствие, като някои последни промени в тези области предстои да бъдат въведени с проекта на нов Закон за БНБ.

Друга част от изискванията, обект на изследване и оценка в докладите, са свързани с правната интеграция на съответните национални централни банки в Евросистемата. В тази част на докладите се изследва съответствието с разпоредби, отнасящи се до паричната политика, събиране на статистически данни, управление на международните валутни резерви, платежни системи, емитиране на банкноти, избор на независими одитори, финансова отчетност, международно сътрудничество и др. Тези изисквания са свързани с въвеждане на еврото като национална валута и предстои да бъдат изпълнени с приемането на нов Закон за БНБ.

Промени в националната правна рамка

По заповед на управителя на БНБ работна група в БНБ разработи проект на нов Закон за БНБ, който да изпълнява всички изисквания, свързани с въвеждане на еврото и присъединяване на БНБ към Евросистемата. Тъй като промените са многобройни и засягат всички сфери на дейност на банката и почти всички разпоредби на закона, беше избран подход за изработване на нов закон, който да замени Закона за БНБ от 1997 г., с който беше въведен режим на паричен съвет. Законопроектът е в процес на консултиране с ЕЦБ.

Съгласно проекта на Закон за БНБ, паричната единица на Република България е еврото, разделено на 100 цента. Законът регламентира участието на БНБ в определянето и осъществяването на паричната политика на Евросистемата в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС, Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ и приложимите актове на ЕЦБ. Законът предвижда, че в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС БНБ предоставя на ЕЦБ чуждестранни резервни активи до размер, определен съгласно член 30 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. Българската народна банка държи и управлява своите резервни активи, които не са свързани с паричната политика на Евросистемата, в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС и Закона за БНБ.

В проекта на нов Закон за БНБ, доколкото е възможно, като е съобразена приложимата европейска правна рамка, са запазени структурата на управление и функциите, изпълнявани досега от централната банка в областта на упражняване на надзор върху дейността на кредитните институции, изпълняване функцията на орган за преструктуриране, съдействие за създаване и функциониране на ефективни платежни системи, регулиране и осъществяване на надзор върху дейността на операторите на платежни системи, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари, осъществяване на статистическа и изследователска дейност и др. Предвижда се новият Закон за БНБ да влезе в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България2.

Техническа подготовка

Подготовката за приемане на еврото от организационна и техническа страна се развива съобразно Националния план за въвеждане на еврото в Република България3. Българската народна банка е водеща институция в работна група „Пари, платежна инфраструктура и кредитни институции“. В рамките на тази група са създадени три подгрупи, всяка от които се ръководи от подуправител на БНБ в рамките на дейностите, попадащи в неговия ресор. Дейността на работните подгрупи се отчита ежемесечно с доклади до Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната и пред Управителния съвет на БНБ.

В областта на адаптация на платежните системи за въвеждане на еврото, които попадат в компетенциите на управление „Банково“, работим по няколко паралелно развиващи се проекта със срок за завършване до края на тази година. На първо място това е проектът за миграция на бюджетните плащания към стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA), който се очаква да завърши през октомври 2023 г. и да доведе до цялостно оптимизиране и ускоряване на процеса на банково обслужване на бюджета. Миграцията на клиентските кредитни преводи в левове към стандартите на Единната зона за плащания в евро вече приключи, в резултат на което клиентските кредитни преводи се изпълняват за по-малко от час, а незабавните кредитни преводи, които вече се предлагат по над 90% от клиентските сметки в страната, се изпълняват в рамките на 10 секунди. До края на 2023 г. се очаква да приключи проектът за присъединяване на оперираната от „БОРИКА“ АД платежна система BISERA7-EUR към услугата на Евросистемата за сетълмент на незабавни преводи в евро TIPS, с което ще се осигури възможност за банките в страната да предлагат и незабавни преводи в евро.

Българската народна банка и „БОРИКА“ АД работят за осигуряване до края на 2023 г. на пълна достижимост при изпълнение на кредитни преводи в евро до над 4800 доставчици на платежни услуги във всички страни от SEPA зоната при прилагане на предплатен модел с непрекъснат сетълмент, с което ще се намали времето за извършване на кредитните преводи в евро. Работим за присъединяване на Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ и на „Централен депозитар“ АД към платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S). Тази платформа е една от основните общоевропейски пазарни инфраструктури, разработени и поддържани от Евросистемата. Към момента 19 депозитари от европейски страни използват T2S, като през тази година се очаква присъединяването и на още няколко депозитари, включително на тези от България. Участието в платформата ще допринесе за по-добра достъпност на българските ценни книжа за инвеститорите от ЕС.

В технически план вече отчитаме благоприятното и катализиращо действие на посочените проекти, които са завършени или в процес на завършване върху оптимизиране на платежния процес и подобряване на условията за банкиране у нас. В областта на платежните и сетълмент системи всички проекти, свързани с присъединяване към еврозоната, ще бъдат завършени до края на 2023 г.

____________

1 България, Чехия, Хърватска, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. От държавите – членки на ЕС, които все още не са въвели еврото, оценка в докладите не се извършва единствено за Дания, която е договорила да не участва във фаза три на Икономическия и паричен съюз и съответно няма задължение да въведе еврото като национална парична единица.

2 В съответствие с чл. 140, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и Регламент на Съвета на ЕС, приет в съответствие с чл. 140, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС.

3 Приет от Министерския съвет през май 2022 г.

Приветствие на г-жа Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банково“, при откриването на конференция на тема „Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната“, организирана от Икономическия и социален съвет на България, 9 май 2023 г.

Уважаема госпожо Русинова,

Уважаеми колеги и гости,

От името на управителя на Българската народна банка и от мое име бих искала да приветствам участниците в днешната дискусия и да благодаря на организаторите от Икономическия и социален съвет за отправената към нас покана. Икономическият и социален съвет с неговата изявена и активна позиция по важни за развитието на страната ни въпроси, както и с широкото представителство на структурите на гражданското общество в него, е особено подходящ домакин на днешното събитие.

Нашето общество има нужда от провеждане на такива дискусии, в които за единната европейска валута се говори професионално и открито, с широкото представителство на националните институции, работодателите, синдикатите, потребителите, както и на гости от държави, които вече са въвели еврото и отчитат реалните резултати от това върху икономиката и финансите си.

Съгласно публично достъпната информация от Европейската централна банка (ЕЦБ), днес еврото е национална валута на 20 държави от общо 27 държави – членки на Европейския съюз (ЕС), и на повече от 346 милиона европейци. Както е известно, последната държава, присъединила се към еврозоната, е Хърватска, считано от 1 януари 2023 г. Опитът на Хърватска, както и на присъединилите се преди нея държави – Естония през 2011 г., Латвия – през 2014 г. и Литва – през 2015 г., представители на които присъстват на днешната дискусия, е особено ценен за нас. Все по-разширяващата се територия, която единната европейска валута обхваща, позволява да се използват пълноценно всички предимства на единния пазар при по-ниски трансакционни разходи, по-интегрирана европейска икономика, подобряване на възможностите за търговия, инвестиции и конкуренция.

Българската народна банка, съвместно с Министерството на финансите и банковата общност в страната, работи активно в рамките на своите компетенции по изпълнение на дейностите, предвидени в Националния план за въвеждане на еврото в Република България1. Банката е водеща институция в Работна група „Пари, платежна инфраструктура и кредитни институции“, създадена към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. В рамките на тази група са организирани три подгрупи, всяка от които се ръководи от подуправител на БНБ в рамките на дейностите, попадащи в неговия ресор.

Нашите специалисти участват при изработването на националната правна рамка, свързана с въвеждане на еврото. Законът за въвеждане на еврото в Република България, който вече е изготвен, представлява основният нормативен акт, който регламентира правилата и процедурите, свързани с въвеждане на еврото в страната при прилагане на принципите на прозрачност, информираност и максимална защита на потребителите. Работна група в Българската народна банка подготви проект на нов Закон за Българската народна банка, който има за цел да въведе всички необходими промени в политиките, дейностите и операциите, изпълнявани от централната банка, в съответствие с изискванията на Договора за функциониране на Европейския съюз, Устава на Европейската централна банка и Европейската система от централни банки и останалите приложими правни актове.

Работим в близко сътрудничество и много добра комуникация с Европейската централна банка по всички технически въпроси, свързани с промени в системите и процесите, изпълнявани от Българската народна банка като бъдещ участник в Евросистемата – системата от централни банки, която обхваща ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки, чиято валута е еврото.

По всички аспекти, свързани с подготовката за въвеждане на еврото в страната, ще имаме възможност да коментираме днес с представители на българските институции и с участници от държави, които вече са въвели еврото като национална валута и могат да споделят техните впечатления от протичането на процеса и ефектите върху техните икономики и институции.

Пожелавам интересна и ползотворна работа на участниците в дискусията!

____________

1 Приет от Министерския съвет през май 2022 г.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com