Четвъртък,

Как­во не мо­же да взе­ме ЧСИ-то при прос­ро­чен кре­дит

От: Ад­во­кат Ста­ни­мир Сто­ев, кан­то­ра "Сто­ев и Гу­ци­на" -
728
Как­во не мо­же да взе­ме ЧСИ-то при прос­ро­чен кре­дит
A
A
A
  • Го­ля­ма част от длъж­ни­ци­те не са на­яс­но що е не­сек­вес­ти­ру­е­мост

Го­ля­ма част от длъж­ни­ци­те у нас, най-ве­че по-въз­рас­т­ни­те хо­ра и пен­си­о­не­ри­те, не са на­яс­но с т.нар. не­сек­вес­ти­ру­е­мост, а имен­но - неп­ри­кос­но­ве­ност­та на до­хо­ди и /или ве­щи и имо­ти при ус­та­но­ве­на из­вън­съ­деб­но или по съ­де­бен ред зад­лъж­ня­лост.

До­ри сре­щу оп­ре­де­лен длъж­ник да има из­да­ден из­пъл­ни­те­лен лист и об­ра­зу­ва­но из­пъл­ни­тел­но про­из­вод­с­т­во при час­тен съ­де­бен из­пъл­ни­тел нап­ри­мер за за­дъл­же­ние по кре­дит, към топ­ло­фи­ка­ци­он­но или во­дос­наб­ди­тел­но дру­жес­т­во, вър­ху оп­ре­де­ле­но иму­щес­т­во на съ­щия не мо­же да се из­пъл­ня­ва т.е. със съ­що­то не мо­же да бъ­де удов­лет­во­ря­ва­на пре­тен­ци­я­та на взис­ка­те­ля.

Член 444 от ГПК из­рич­но пос­та­но­вя­ва, че:

"Из­пъл­не­ни­е­то не мо­же да бъ­де на­со­че­но вър­ху след­ни­те ве­щи на длъж­ни­ка фи­зи­чес­ко ли­це:

1. ве­щи за обик­но­ве­но упот­реб­ле­ние на длъж­ни­ка и на не­го­во­то се­мейс­т­во, по­со­че­ни в спи­сък, при­ет от Ми­нис­тер­с­кия съ­вет;

2. не­об­хо­ди­ма­та хра­на на длъж­ни­ка и не­го­во­то се­мейс­т­во за един ме­сец, а

за зе­ме­дел­с­ки­те сто­па­ни - до но­ва ре­кол­та

или рав­нос­той­ност­та й в дру­ги зе­ме­дел­с­ки про­из­ве­де­ния, ако ня­ма та­ка­ва;

3. не­об­хо­ди­ми­те го­ри­ва за отоп­ле­ние, гот­ве­не и ос­вет­ле­ние за три ме­се­ца;

4. ма­ши­ни­те, ин­с­т­ру­мен­ти­те, по­со­би­я­та и кни­ги­те, не­об­хо­ди­ми лич­но на длъж­ни­ка, уп­раж­ня­ващ сво­бод­на про­фе­сия, или на за­на­ят­чия за уп­раж­ня­ва­не на не­го­во­то за­ня­тие;

5. зе­ми­те на длъж­ни­ка зе­ме­дел­с­ки сто­па­нин: гра­ди­ни и ло­зя с площ об­що до 5 дка или ни­ви или ли­ва­ди с площ до 30 дка, и не­об­хо­ди­ми­те за во­де­не­то на сто­пан­с­т­во­то ма­ши­ни и ин­вен­тар, как­то и то­ро­ве­те, сред­с­т­ва­та за рас­ти­тел­на за­щи­та и се­ме­то за по­сев - за ед­на го­ди­на;

6. не­об­хо­ди­ми­те две гла­ви ра­бо­тен до­би­тък, ед­на кра­ва, пет гла­ви дре­бен до­би­тък, де­сет пчел­ни ко­ше­ра и до­маш­ни­те пти­ци, как­то и не­об­хо­ди­ма­та хра­на за из­х­ран­ва­не­то им до но­ва ре­кол­та или до пус­ка­не­то на па­ша;

7. жи­ли­ще­то на длъж­ни­ка, ако той и ни­кой от чле­но­ве­те на се­мейс­т­во­то му, с ко­и­то жи­вее за­ед­но, ня­мат дру­го жи­ли­ще, не­за­ви­си­мо от то­ва, да­ли длъж­ни­кът жи­вее в не­го; ако жи­ли­ще­то над­х­вър­ля жи­лищ­ни­те нуж­ди на длъж­ни­ка и чле­но­ве­те на се­мейс­т­во­то му, оп­ре­де­ле­ни с на­ред­ба на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет, над­ви­ша­ва­ща­та част от не­го се про­да­ва, ако са на­ли­це ус­ло­ви­я­та по чл. 39, ал. 2 от За­ко­на за соб­с­т­ве­ност­та;

8. пред­ви­де­ни­те в друг за­кон ве­щи и взе­ма­ния ка­то не­под­ле­жа­щи на при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние."

Ве­щи­те по т.1 пък съ­от­вет­но са:

1.Ве­щи за лич­но упот­реб­ле­ние:

а) по ед­но гор­но зим­но пал­то, ед­но гор­но есен­но пал­то,

ед­на шап­ка, два кос­тю­ма

(съ­от­вет­но пан­та­ло­ни, ри­зи и жи­лет­ки или пу­ло­ве­ри - за мъ­же­те, и по­ли или пан­та­ло­ни, блу­зи и жи­лет­ки или пу­ло­ве­ри, или че­ти­ри рок­ли - за же­ни­те) и ра­бот­но­то об­лек­ло;

б) упот­ре­бя­ва­ни­те обув­ки и бельо.

2. Всич­ки дет­с­ки хра­ни и при­над­леж­нос­ти.

3. Ве­щи за до­маш­но упот­реб­ле­ние:

а) по един кре­ват, ед­на пос­тел­ка, ед­на зим­на и ед­на лят­на за­вив­ка, как­то и по два ка­та спал­но бельо за все­ки член от се­мейс­т­во­то;

б) един двук­ри­лен гар­де­роб, един кух­нен­с­ки бю­фет, обик­но­ве­ни­те ма­си и сто­ло­ве;

в) обик­но­ве­ни­те до­маш­ни и кух­нен­с­ки при­бо­ри и съ­до­ве и обик­но­ве­ни­те при­бо­ри за хра­не­не;

г) не­об­хо­ди­ми­те уре­ди за отоп­ле­ние и ед­на печ­ка за гот­ве­не;

д) ед­на пе­рал­ня и един хла­дил­ник;

е) един те­ле­фо­нен апа­рат и един ра­ди­о­апа­рат.

4. Из­кус­т­ве­ни­те ор­га­ни, про­те­зи­те, очи­ла­та и дру­ги­те по­мощ­ни прис­по­соб­ле­ния и пред­ме­ти, ко­и­то се упот­ре­бя­ват от длъж­ни­ка или от чле­но­ве­те на не­го­во­то се­мейс­т­во по­ра­ди фи­зи­чес­ки не­дъ­зи или на­ра­ня­ва­ния, как­то и ле­кар­с­т­ва­та и дру­ги­те прис­по­соб­ле­ния,

сред­с­т­ва и ма­те­ри­а­ли за ле­че­ние

5. Учеб­ни­те по­со­бия, вклю­чи­тел­но кни­ги­те и му­зи­кал­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти, из­пол­з­ва­не­то на ко­и­то е не­об­хо­ди­мо при об­що­то и про­фе­си­о­нал­но­то обу­че­ние на длъж­ни­ка и чле­но­ве­те на не­го­во­то се­мейс­т­во.

6. До­маш­ни­те жи­вот­ни (до­маш­ни­те лю­бим­ци), ако не са от­г­леж­да­ни за про­даж­ба.

7. Се­мей­ни­те и лич­ни­те ор­де­ни и от­ли­чия.

От своя стра­на, съг­лас­но чл. 466 от ГПК: "Ако из­пъл­не­ни­е­то е на­со­че­но вър­ху тру­до­во­то въз­наг­раж­де­ние или вър­ху дру­го как­во­то и да е въз­наг­раж­де­ние за труд, как­то и вър­ху пен­сия,

чи­и­то раз­ме­ри са над ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та,

мо­же да се удър­жа са­мо:

- ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер меж­ду ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та и двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та - ед­на тре­та част, ако е без де­ца, и ед­на чет­върт част, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа;

- ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер меж­ду двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та и че­ти­рик­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та - ед­на вто­ра част, ако е без де­ца, и ед­на тре­та част, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа;

- ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер над че­ти­рик­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та - гор­ни­ца­та над двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та, ако е без де­ца, и гор­ни­ца­та над два пъ­ти и по­ло­ви­на раз­ме­ра на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа. (2) (Но­ва - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в си­ла от 01.03.2008 г.)

Ме­сеч­но­то тру­до­во въз­наг­раж­де­ние по ал. 1 се оп­ре­де­ля, след ка­то се прис­пад­нат дъл­жи­ми­те вър­ху не­го да­нъ­ци и за­дъл­жи­тел­ни оси­гу­ри­тел­ни внос­ки."

За­ко­но­да­те­лят не тре­ти­ра раз­лич­но длъж­ни­ци­те, ко­и­то по­лу­ча­ват до­хо­ди от по­ла­га­не­то на труд от те­зи, ко­и­то по­лу­ча­ват до­хо­ди от пен­сия. Не­сек­вес­ти­ру­е­ми­ят ми­ни­мум е оп­ре­де­лен аб­со­лют­но -

в раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та /към мо­мен­та 560 ле­ва/

и то­ва се от­на­ся как­то за вся­ко въз­наг­раж­де­ние за труд, та­ка и за пен­си­я­та, как­то и за обез­ще­те­ни­я­та и по­мо­щи­те за без­ра­бо­ти­ца до то­зи раз­мер. При­е­то­то в за­ко­на и в кон­с­тан­т­на­та съ­деб­на прак­ти­ка е, че ка­къв­то и да е из­точ­ни­кът на до­хо­да, аб­со­лют­но не­сек­вес­ти­ру­е­ма­та част е ед­нак­ва за всич­ки длъж­ни­ци - ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та.

След­ва да се от­бе­ле­жи, че от по­со­че­на­та в нас­то­я­що­то из­ло­же­ние не­сек­вес­ти­ру­е­мост не се пол­з­ват ли­ца­та, уч­ре­ди­ли за­лог или ипо­те­ка вър­ху свое иму­щес­т­во за взе­ма­ни­я­та на оп­ре­де­лен кре­ди­тор, ко­га­то той е пред­п­ри­ел дейс­т­вия по при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние. Не­сек­вес­ти­ру­е­мост­та на един­с­т­ве­но­то жи­ли­ще от­па­да и при за­дъл­же­ния, свър­за­ни с не­поз­во­ле­но ув­реж­да­не или фи­нан­со­ви на­че­ти, как­то и та­ки­ва за из­д­ръж­ка, ка­то  за­дъл­же­ни­е­то за из­д­ръж­ка не се пол­з­ва и със за­щи­та­та за ми­ни­ма­лен не­сек­вес­ти­ру­ем до­ход по чл. 466 от ГПК.

 

Ад­во­кат Ста­ни­мир Сто­ев,
кан­то­ра "Сто­ев и Гу­ци­на"

 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички