Понеделник,

Още една полза от коронавируса

От: Деа Ди­мит­ро­ва -
A
A
A
  • Джин­джи­фи­лът нас­тиг­на по це­на аг­неш­ко­то, на­ба­вя­не­то на мас­ки вър­на съ­сед­ска­та со­ли­дар­ност

Из­чез­ват най­ло­но­ви­те тор­бич­ки!" За то­ва алар­ми­ра чи­та­тел на "Стан­дарт", из­пад­нал в кон­фуз­на си­ту­а­ция при па­за­ру­ва­не в Ка­уф­ланд. "Стиг­нах до ка­са­та с пъл­на ко­лич­ка и бях из­не­на­дан, ко­га­то се ока­за, че там лип­сват оби­чай­ни­те чан­ти за па­за­ру­ва­не - и хар­ти­е­ни, и плат­не­ни, и най­ло­но­ви", раз­ка­за той. Об­яс­не­ни­е­то би­ло, че ве­ри­га­та се снаб­дя­ва­ла с тор­бич­ки от ком­па­ни­я­та май­ка в Гер­ма­ния. Но не мог­ла да по­лу­чи дос­тав­ка­та за­ра­ди  труд­но­то и бав­но прид­виж­ва­не на сто­ки­те, пре­диз­ви­ка­но от из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние в ев­ро­пей­ски­те стра­ни. На след­ва­щия ден има­ло, но... са­мо хла­дил­ни чан­ти.

Та­ка, до­ка­то се­дим на ди­ва­на вкъ­щи и се опит­ва­ме да мис­лим по­зи­тив­но, бро­ей­ки пол­зи­те от пан­де­ми­я­та, мо­же да при­ба­вим и та­зи - из­чез­ва­не­то или по­не на­ма­ля­ва­не­то на най­ло­но­ви­те тор­бич­ки. За бро­е­ни дни ви­ру­сът до­не­се пол­зи за окол­на­та сре­да, как­ви­то и Гре­та Тун­берг не ус­пя - в ка­на­ли­те на Ве­не­ция зап­лу­ва­ха дел­фи­ни, ки­тай­ци­те най-пос­ле се уве­ри­ха, че не­бе­то е си­ньо, а го­ле­ми гра­до­ве ка­то Брюк­сел, Па­риж, Мад­рид, Ми­ла­но и Фран­кфурт ре­гис­три­ра­ха на­ма­ля­ва­не на азот­ния ди­ок­сид във въз­ду­ха. Со­фи­ян­ци, плов­див­ча­ни и дру­ги град­ски жи­те­ли у нас съ­що ди­шат по-ле­ко - ма­кар че из­пол­зва­щи­те град­ския тран­спорт на­ма­ля­ха, а пла­те­но­то пар­ки­ра­не в си­ня и зе­ле­на зо­на е от­ме­не­но, на­дом­на­та ра­бо­та и стро­ги­те мер­ки сре­щу "не­нуж­ни­те" раз­ход­ки си каз­ват ду­ма­та - тра­фи­кът сил­но на­ма­ля. Мо­же би пан­де­ми­я­та и де­фи­ци­ти­те, ко­и­то тя по­раж­да, ще ни на­у­чат да си но­сим ви­на­ги плат­не­ни тор­би за па­за­ру­ва­не, как­то от­дав­на съ­вет­ват еко­ло­зи­те. А пък за биз­не­са, ос­та­нал без ра­бо­та, да се от­крие но­ва па­зар­на ни­ша - про­из­вод­ство­то на оне­зи пле­те­ни мре­жес­ти тор­бич­ки, ко­и­то ви­на­ги мо­жеш да дър­жиш в джо­ба.

Мас­ки­те ка­то ба­на­ни­те при со­ца

Още един плюс е, че снаб­дя­ва­не­то с мас­ки вър­на съ­сед­ска­та со­ли­дар­ност, осо­бе­но след ка­то из­ле­зе за­по­вед­та на здрав­ния ми­нис­тър Ки­рил Ана­ни­ев те да се но­сят за­дъл­жи­тел­но и на от­кри­ти, и на зак­ри­ти об­щес­тве­ни мес­та. "Ако ня­кой на­ме­ри - за­я­вя­вам по­не ед­на брой­ка. За це­на не пи­там, за­що­то да имаш мас­ка е ка­то да ядеш че­ре­ши през май - зна­чи си ми­ли­о­нер", ко­мен­ти­ра­ха в со­ци­ал­ни­те мре­жи. От­мя­на­та на за­по­вед­та на здрав­ния ми­нис­тър след ня­кол­ко ча­са оба­че не на­ма­ли же­ла­ни­е­то на бъл­га­ри­те да се за­па­сят с пред­паз­но­то сред­ство. За­що­то си зна­ят - всич­ко у нас е пред­пос­лед­но. По­я­ва­та на мас­ки в ня­коя ап­те­ка пре­диз­вик­ва съ­що­то въл­не­ние, как­то бе­ше при до­кар­ва­не­то на ба­на­ни и пор­то­ка­ли в по­каз­ни­те ма­га­зи­ни по вре­ме­то на со­ца. Мъл­ва­та се раз­прос­тра­ня­ва от ус­та на ус­та, а де­фи­цит­на­та сто­ка свър­шва за бро­е­но вре­ме, за­що­то все­ки ку­пу­ва и за род­ни­ни, и за съ­се­ди, и за при­я­те­ли. По-спе­ци­ал­ни­те, ко­и­то са с пред­па­зен фил­тър, обик­но­ве­но са по 10 ле­ва. Хо­ра­та оба­че са от­кри­ли ца­ка­та и на на­по­ло­ви­на по-ев­ти­ни­те, ка­то меж­ду два­та слоя пос­та­вят ня­кол­ко плас­та то­а­лет­на хар­тия. Ето ед­на от пол­зи­те от пре­за­па­ся­ва­не­то!

Про­дъл­жа­ва пос­къп­ва­не­то на сто­ки, ко­и­то се смя­тат за па­на­цея сре­щу ко­ро­на­ви­ру­са. Нап­ри­мер ки­ло джин­джи­фил, кой­то пре­ди две сед­ми­ци стру­ва­ше 10-11 ле­ва,  се из­рав­ни по це­на с аг­неш­ко­то ме­со и стиг­на кос­ми­чес­ки­те 16 ле­ва! Те­зи ни­ва го­ни и свин­ско­то. Ли­мо­ни­те съ­що не­от­клон­но вър­вят на­го­ре - це­на­та им ве­че стиг­на 4,50-5 ле­ва. В со­ци­ал­ни­те мре­жи се спо­де­ля ре­цеп­та, ко­я­то ев­ре­и­те из­пол­зва­ли сре­щу за­ра­за­та - ли­мо­нов сок със со­да би­кар­бо­нат. Со­да­та все още не е де­фи­цит­на, но ка­то се има пред­вид как­во се случ­ва със смя­та­ни­те за це­леб­ни про­дук­ти - ни­що чуд­но за­си­ле­но­то й тър­се­не да сва­ри тър­гов­ци­те не­под­гот­ве­ни. У нас те все още не са при­ло­жи­ли стра­те­гия сре­щу пре­за­па­ся­ва­не­то ка­то дат­ски­те си ко­ле­ги. В стра­на­та на Хам­лет ма­га­зин се из­хит­ри да ус­ми­ри ку­пу­ва­чи­те, ка­то сло­жи удар­на це­на за за­ку­пу­ва­не на по­ве­че от един де­фи­ци­тен про­дукт. Нап­ри­мер ед­на опа­ков­ка де­зин­фек­тант стру­ва 40 кро­ни (5,50 ев­ро), а вся­ка след­ва­ща - 1000 кро­ни (134 ев­ро). Но тър­гов­ци­те тряб­ва да вни­ма­ват и с пре­ко­мер­но­то вди­га­не на це­ни­те. И да си сло­жат ка­то обе­ца на ухо­то слу­ча­я в Па­лер­мо, къ­де­то 15 ду­ши се опи­та­ха да из­бя­гат от су­пер­мар­кет с ко­лич­ки, на­пъл­не­ни с про­дук­ти. След дъл­ги пре­го­во­ри с по­ли­ци­я­та те приз­на­ли, че та­ка по­каз­ват не­до­вол­ство­то си от на­ду­ва­не­то на це­ни­те. А съ­що и че ня­мат па­ри да пок­ри­ват раз­хо­ди­те си, за­що­то ка­ран­ти­на­та ги е при­ну­ди­ла да не ра­бо­тят. Ка­ра­би­не­ри­те ги убе­ди­ли да вър­нат сто­ки­те и не ги сан­кци­о­ни­ра­ли.

Ока­зах­ме се ка­ръ­ци при по­ев­ти­ня­ва­не­то на го­ри­ва­та

И до­ка­то хра­ни­те пос­къп­ват, за­що­то яде­не­то вкъ­щи се ока­за един­стве­но­то раз­вле­че­ние при жи­во­та под ка­ран­ти­на, за по­ев­ти­ня­ва­не­то на ня­кои сто­ки се ока­зах­ме ка­ръ­ци.  Без­пре­це­ден­тни­ят ход на­до­лу на це­ни­те на го­ри­ва­та ни сва­ри точ­но в мо­мент, ко­га­то пъ­ту­ва­ни­я­та са ог­ра­ни­че­ни.  За ре­кор­дния срив на пет­ро­ла мо­же да бла­го­да­рим не са­мо на сви­то­то пот­реб­ле­ние за­ра­ди пан­де­ми­я­та, но и на свръхпред­ла­га­не­то, пре­диз­ви­ка­но от це­но­ва­та вой­на - дър­жа­ви­те от ОПЕК и Ру­сия не ус­пя­ха да се до­го­во­рят за удъл­жа­ва­не на сро­ка по спо­ра­зу­ме­ни­е­то за на­ма­ля­ва­не на про­из­вод­ство­то. Са­у­дит­ска Ара­бия уве­ли­чи до­би­ва и на­ма­ли це­ни­те си, за да под­по­мог­не про­даж­би­те в Азия и Ев­ро­па. Та­ка це­на­та на чер­но­то зла­то про­би дъ­на, до ко­и­то не е па­да­ла от де­се­ти­ле­тия. На све­тов­ни­те па­за­ри в на­ча­ло­то на го­ди­на­та су­ро­ви­ят пет­рол се тър­гу­ва­ше на ни­ва от 69,39 до­ла­ра за ба­рел. Се­га е дос­та под 30 до­ла­ра, а са­мо за март по­ев­ти­ня­ва­не­то е 47,4 про­цен­та.

У нас бен­зи­нът А95 по­ев­ти­ня през март сред­но с 31 сто­тин­ки, или бли­зо 14% - от 2,22 лв. на 1-во чис­ло, до 1,91 лв. на 31-во. Най-нис­ка­та му це­на в пос­лед­ния ден от ме­се­ца бе 1,58 ле­ва, а най-ви­со­ка­та - 2,23 лв., по дан­ни на сай­та "Фу­е­ло". Ди­зе­лът пад­на с 33 ст. /14,58%/ - от 2,27 лв. до 1,94 лв. Про­вер­ки­те по­каз­ват, че по-мал­ки­те бен­зи­нос­тан­ции са склон­ни да на­ма­ля­ват це­ни­те по­ве­че.  Но мо­же и още. Ма­кар че тър­гов­ци­те об­яс­ня­ват, как це­ни­те на го­ри­ва­та в мо­мен­та от­го­ва­рят на  дос­та­ве­на­та през фев­ру­а­ри су­ро­ви­на, Вър­хов­на ад­ми­нис­тра­тив­на про­ку­ра­ту­ра се­зи­ра ан­ти­мо­но­пол­на­та ко­ми­сия да нап­ра­ви про­вер­ка на па­за­ра. Тя със си­гур­ност ще на­тис­не це­ни­те още на­до­лу.

Ло­шо­то е, че и биз­не­сът ед­ва ли ще се въз­пол­зва от по-нис­ка­та це­на на ав­то­га­за. За­що­то шо­фьо­ри­те на так­си­та, ко­и­то го пол­зват, за­ряз­ват за­ра­ди лип­са­та на кли­ен­ти жъл­ти­те ко­ли и се на­реж­дат на опаш­ки­те за без­ра­бот­ни в Бю­ра­та по тру­да.

Ще ни връ­щат па­ри за пар­но,  ама друг път

За съ­жа­ле­ние ня­ма да се въз­пол­зва­ме и от драс­тич­но­то на­ма­ля­ва­не на це­ни­те на пар­но­то от 1 ап­рил. За­що­то вре­ме­то се за­топ­ля. Ма­кар че на 3 март бе съ­об­ще­но, че дос­тав­ки­те на рус­ки газ по­ев­ти­ня­ват с над 40% със зад­на да­та от 5 ав­густ 2019 г., то­ва ще се от­ра­зи на си­ньо­то го­ри­во у нас от на­ча­ло­то на чет­вър­тия ме­сец. При­чи­на­та, из­тък­на­та от енер­гий­ния ре­гу­ла­тор, е, че  за­ко­но­да­тел­ство­то не поз­во­ля­ва­ло на КЕВР да оп­ре­де­ли по-нис­ки це­ни със зад­на да­та. Та­ка кли­ен­ти­те на топ­ло­фи­ка­ци­и­те кре­ди­ти­ра­ха дру­жес­тва­та ця­ла зи­ма. И се­га им ос­та­ва на­деж­да­та, че след ка­то "Газ­пром" вър­не на "Бул­гар­газ" над­взе­ти­те 150 млн. ле­ва след пре­из­чис­ле­ни­е­то на це­ни­те, те ще се пре­раз­пре­де­лят меж­ду пол­зва­те­ли­те, ко­и­то ве­че са ги пла­ти­ли. За да се слу­чи то­ва оба­че, са нуж­ни за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни. В мо­мен­та се об­съж­дат про­ме­ни в за­ко­на за енер­ге­ти­ка­та, ко­и­то да рег­ла­мен­ти­рат ка­зу­са, а ра­бо­то­да­тел­ски­те ор­га­ни­за­ции ве­че въз­ра­зи­ха на ня­кои от тек­сто­ве­те, за­що­то те ще за­ба­вят и ще на­ма­лят ком­пен­са­ци­и­те. Ше­фът на КЕВР Иван Ива­нов пък вед­на­га по­бър­за да пре­дуп­ре­ди до­ма­кин­ства­та да не очак­ват, че ня­кой ще им връ­ща па­ри за­ра­ди ко­рек­ци­и­те на смет­ки­те на пар­но и топ­ла во­да. По-ско­ро ще се пра­ви прих­ва­ща­не при фак­ту­ри­ра­не на бъ­де­що­то им пот­реб­ле­ние. "Ком­пен­си­ра­не ще има, но то не е на все­ки пот­ре­би­тел да му се да­де чрез по­щен­ски за­пис съ­от­вет­на­та су­ма", по­со­чи Ива­нов. 

Е, то­ва е - връ­ща­не на па­ри на кал­пак ня­ма, це­ни­те на най-не­об­хо­ди­ми­те сто­ки се вди­гат, а от те­зи, ко­и­то по­ев­ти­ня­ват - не мо­жем да се въз­пол­зва­ме.

Доб­ре, че бъл­га­ри­те не сме ка­то ита­ли­ан­ци­те.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички