Образованието по металургия - предизвикателства и перспективи

Висшето образование по Металургия в България датира от създаването на Висшето техническо училище в София през 1941 година

Образованието по металургия - предизвикателства и перспективи | StandartNews.com

Висшето образование по Металургия в България датира от създаването на Висшето техническо училище в София през 1941 година. По-късно, през 1953г., с Указ № 230/10.04.1953 на Президиума на Народното събрание (в. Известия бр.47/1953 г.), съществуващата дотогава Държавна политехника се разделя на четири самостоятелни висши технически учебни заведения, едното от които е Химикотехнологичен и металургичен институт. В структурата му са обособени два факултета - Инженерно-химичен и Металургичен. Днес Факултетът по металургия и материалознание при Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София е утвърден център с 68 годишна традиция за подготовка на висококвалифицирани инженерни, научни и преподавателски кадри в областта на новите материали и технологии, на добиването, леенето, пластичната деформация и термичното обработване на черни и цветни метали и енергийната и екологична ефективност на промишлените производства.

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
www.uctm.edu

 

 

Обучение по металургия

В нашата страна, единствено във Факултета по металургия и материалознание при ХТМУ, се подготвят инженери по специалностите от професионалното направление Металургия, за нуждите на металургичната промишленост, металолеенето и някои клонове на машиностроенето. За осигуряване на обучението през годините са създадени и развити специализирани лаборатории, които са единствени по рода си в България, а обучението в специалността "Металургия" се реализира по учебен план, включващ дисциплини от общообразователен инженерен фундамент и специализиращи дисциплини, групирани в модулни структури, преподавани единствено във Факултета по металургия и материалознание. Всичко това прави Факултета по металургия и материалознание и обучението по металургия уникални за страната. От 2020г. специалността "Металургия" е защитена специалност и обучаваните студенти са освободени от семестриални такси. През 2021г. Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за пореден път акредитира специалностите от професионално направление 5.9 Металургия, като присъди висока оценка - над 9.3. Въз основа на получената акредитация, Факултетът по металургия и материалознание при ХТМУ може да обучава студенти бакалаври и магистри по специалности в областта на металургията за следващия шестгодишен акредитационен период. През последните години и в настоящия момент в професионално направление Металургия се обучават студенти по две бакалавърски, седем магистърски и шест докторски специалности. Целта на обучението по металургия е да се изградят специалисти с критично мислене, притежаващи способност за анализиране и креативно използване на знания и умения при разработване, приложение и трансфериране на иновативни технологични, енергийно ефективни и екологосъобразни решения в условията на дигиталната икономика.  Обучението на студентите в бакалавърската степен е изградено върху квалификациите, които трябва да притежават бъдещите инженерни кадри с цел тяхната успешна бъдеща реализация и по-нататъшно развитие в по-висока степен или обучение през целия живот.Специализиращото обучение по Металургия има модулна структура, позволяваща на студентите да изучават приоритетно дисциплини от дадено технологично направление, като наред с това се обучават по дисциплини от целия спектър на металургичната подготовка. Разработването на електронни курсове за обучение, в комбинация с наличните такива на достъпните дигитални платформи, предоставя на студентите възможност за по-добро усвояване на преподавания материал в процеса на самоподготовка. Това позволява успешно осъществяване на тяхното обучение в подходящи специализации в зависимост от техните индивидуални качества, мотивация и планове за бъдеща реализация.  В бакалавърската специалност "Металургия" се усвояват знания и практически умения за реализация, организиране, проектиране, контрол и управление на технологиите за получаване на метали и сплави, металолеенето, технологиите за пластичното и термичното обработване на металите, изследването на структурата и свойствата им, оптимално управление на ресурсите и работа със съвременни компютърни системи и приложен инженерен софтуер.  При обучение в бакалавърската специалност "Енергийна и екологична ефективност" студентите придобиват квалификация за оценяване, разработване, развитие и реализиране на технологични, енергийни и екологични задачи, проекти и политики в условията на настоящото и бъдещото европейско законодателство в областта на енергийната ефективност и околната среда.

Реализирането на инвестиционните проекти в металургичната промишленост и дигитализацията изисква изграждане на обучението на студентите, изхождайки от компетентностите, които трябва да притежават бъдещите инженерни кадри с цел тяхната успешна реализация и по-нататъшно развитие чрез продължаващо обучение в условията на цифровата икономика. Това е свързано с динамично обновяване и осъвременяване на съдържанието и подходите на обучение през призмата на дигиталните платформи и ресурси и принципите на цифровизация чрез въвеждане на електронни курсове и форми на обучение и контрол, модернизиращи учебната и технологична среда и позволяващи усвояване на преподавания материал, самооценка на всеки етап от обучението, разучаване на демонстрационни приложения, примери и казуси, осигуряване на връзка с външни ресурси и бази данни,  овладяване на изучаваната материя с гарантирана удовлетвореност от получените знания и умения за бъдещо практическо приложение и решения на казуси.

В обучението по металургия практическите упражнения заемат важно място. Те са свързани с изучаване на технологиите за получаване и обработване на цветни и черни метали и сплави и формиране на техните специфични свойства за съответните по-нататъшни приложения. Студентите добиват практически умения за енергоефективното и екологично реализиране на различните производствени технологии, методите за анализ и характеризиране на металите и сплавите. Практическите упражнения се осъществяват в лаборатории, оборудвани със специализирана апаратура и лабораторни инсталации, разположени на територията на ХТМУ.В ХТМУ и в частност във ФММ се работи активно за адаптирането на приетите студенти към образователните стандарти и мотивирането им за продължаване на тяхното обучение в по-висока степен и по-нататъшно развитие. Налична е практика за създаване на контакти между различните випуски студенти и запознаване с изследователската работа на преподавателите от Факултета с цел по-лесната адаптация на студентите към учебния процес и приобщаването им към изследователска работа.

Дигиталната трансформация налага основно предизвикателство - Обучение на специалисти, които да могат да участват в разработването, трансферирането, оценяването, управлението и поддържането на новите технологии в условията на Индустрия 4.0. Такива специалисти са дипломираните инженер-металурзи на ХТМУ.

  • Химикотехнологичен и металургичен университет и КЦМ 2000 Груп са създали дългогодишни и ползотворни взаимоотношения. Съвместната ни работа е продиктувана от общи цели и еднаква визия за реализирането им. Заедно сме разработили програма с действия за подобряване на общата ни работа по привличане и обучение на кадри за металургията. Убедени сме, че за подготовката на конкурентни кадри е необходимо да се съчетаят теоретичните знанията, които дава университета с практическите - които дава бизнеса. Водени от това, в програмата сме включили  срещи, отворени лекции и дни на отворените врати за представители на всички специалности. Подкрепяме обучението на студентите като предлагаме стаж в модерно и уникално металургично производство, а ежегодно осигуряваме "Стипендия КЦМ", за студенти от различни специалности.За нашата компания партньорството с ХТМУ е сред най-ценните, защото ни дава най-важния капитал, а именно човешкия. Към момента 30 наши сътрудници учат металургия, а двама студенти на университета са носители на "Стипендия КЦМ", от която получават 400 лв. на месец през учебната година. Едни от най-добрите ни инженери са завършили ХТМУ, а някои от тях заемат отговорни мениджърски длъжности в холдинга.

"София Мед има дългогодишно и отлично работещо сътрудничество с университета. Много от кадрите ни са възпитаници именно на ХТМУ. Предлагаме възможност на студенти от различни специалности за провеждане на стажове и различни часове по практика при нас в компанията, и по конкретно в производствените ни отдели и лабораториите. Там те могат да приложат научените знания и придобитите умения, като станат част от реална бизнес среда с международен екип със солиден опит, работещ с най-модерни технологии и автоматизирани процеси. Това е отлична възможност за студентите да започнат, надградят и продължат своя кариерен път в София Мед, успешно интегрирайки се в бизнеса.Вярваме, че тясното сътрудничество между ХТМУ и София Мед допринася за развитието на качествено и модерно професионалното образование сферата на металургията.
"Георги Расолков, Административен Директор, София Мед

  • Ключови за АЛКОМЕТ АД са специалистите завършилите образованието си в ХТМУ София, това са настоящите ръководители на производствените участъци.

ХТМУ е университетът, с който държим много тесни връзки, поради наличието на специалности, от които се нуждаем в "Аурубис България". Обратното също важи в пълна сила - завършилите специалисти получават възможност за кариерно развитие в компанията. Това е само едната страна на нашите взаимоотношения. Съдействаме си и в научно-приложни проекти и подкрепяме студенти от всички курсове. Много от нашите колеги са възпитаници на ХТМУ и често избират университета за повишаване на своята квалификация."
Д-р инж. Милен Кадийски, Секторен ръководител Изследване и развитие, Аурубис България

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай