Неделя,

При източена карта съдете банката да ви върне парите

От: адвокат Станимир Стоев, адвокатско дружество "Стоев и Гуцина" -
1415
При източена карта съдете  банката да ви върне парите
A
A
A

"Стандарт" стартира рубриката "Съветите на юриста". Предлагаме ви консулти по актуални теми от практиката на адвокат Станимир Стоев.

Тя е свързана основно с търговски спорове и правоотношения в сферата на дейност на търговските банки и техните клиенти, предоставяне на консултации по въпроси, свързани с кредитиране, проблемни кредити, процесуално представителство по искови, заповедни и изпълнителни производства.

Адвокат Стоев е готов да отговаря на читателски въпроси. Задавайте ги на електронни пощи analizi_s@abv.bg. и stanimir.stoev@gmail.com.

------------------------------------------

Не са редки случаите на кражба или изгубване на дебитната или кредитната карта, както и на присвояване на данни от нея. Това може да се случи въпреки предприетите обичайни мерки за съхраняване на картата, на ПИН-кода и нейния номер. Когато пострадалият разбере, че от сметката му са изтеглени определени суми или са извършени разплащания с картата чрез ПОС-терминал или в онлайн магазин, той обикновено веднага уведомява съответната банка и тя „блокира” картата, респективно – възможността за извършване на по-нататъшни операции с нея.

Конфликтът, който обикновено се поражда в такива ситуации между клиента и банката, касае следното:

Какво става със сумите, неправомерно усвоени от сметката на клиента преди уведомлението до банката? В над 90% от случаите банката отказва да възстанови тези суми. Мотивите обикновено са свързани с проявена небрежност от страна на картодържателя, чрез която последният едва ли не е „съдействал” на лицето, разпоредило се със собствените му пари.

Каква е обаче законовата рамка и какви са възможностите на клиента да успее да накара банката да му възстанови изгубената сума при отказ от нейна страна?

Важно е да се знае, че съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, клиентът на банката има следните задължения:

1. Да използва платежния инструмент /картата/ в съответствие с условията за неговото издаване и използване;

2. Да уведомява доставчика на платежни услуги /банката/ или упълномощено от него лице за загубване, кражба, присвояване или неразрешена употреба на платежния инструмент незабавно след узнаването;

3. След получаване на платежния инструмент да предприеме всички разумни действия за запазване на неговите персонализирани средства за сигурност, включително да не записва каквато и да е информация за тези средства за сигурност върху платежния инструмент и да не съхранява такава информация заедно с платежния инструмент.

Съгласно същият закон обаче, когато ползвателят на платежна услуга /клиент на банката и картодържател/ твърди, че не е разрешавал платежна операция, регистрираното от доставчика на платежни услуги /банката/ използване на картата не е достатъчно доказателство, че платежната операция е била разрешена от платеца /клиент на банката и картодържател/. Или че платецът е действал чрез измама, или че умишлено или при груба небрежност не е изпълнил някое от задълженията си, цитирани по-горе.

Казано по-просто – ако клиентът твърди, че нито той, нито негов близък, на когото е дал картата и ПИН-кода доброволно, е използвал същата или данни от нея, извършването на действия по теглене или разпореждане със суми чрез картата не означава автоматично, че клиентът ги е извършил или че мами, или че е действал умишлено или небрежно по отношение запазване на картата и нейните данни.

При отказ от страна на банката да възстанови съответаната сума, картодържателят може да подаде иск в съда за тази сума и в голяма степен да се надява на решение в своя полза. Това е така, доколкото при един евентуален съдебен процес, ответникът /банката/ носи доказателствената тежест за установяване на измама, умисъл или груба небрежност от страна на клиента си при боравенето с издадената на негово име карта. Доказването на такова поведение на картодържателя на практика е доста трудно, доколкото банката няма как да е наясно при какви условия и обстоятелства клиентът съхранява картата и ПИН-кода й. Като на практика е почти невъзможно установяване и на субективния елемент на поведението на клиента, а именно – умисъл, груба небрежност или измама.

В този смисъл препоръчвам на всеки, чиято карта е била открадната или изгубена и на когото банката е отказала възстановяване на понесените загуби, да потърси правата си по съдебен ред. Като вероятността от спечелване на такова дело, на основание на посоченото по-горе, както и с оглед практиката при идентични казуси, е значително по-висока от обичайната.

 

 


Всички новини от категория Мнения.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията