Апар­та­мен­тгейт е вра­та­ за но­ви политически играчи

Част от но­ме­ра на БСП е да бъ­дат пос­ле­до­ва­тел­ни до­ри ко­га­то гре­шат

Апар­та­мен­тгейт е вра­та­ за но­ви политически играчи | StandartNews.com

Част от но­ме­ра на БСП е да бъ­дат пос­ле­до­ва­тел­ни до­ри ко­га­то гре­шат

Бо­ри­сов ми­ни­ма­ли­зи­ра вли­я­ни­е­то на Цве­та­нов, за­я­вя­ва Пър­ван Си­ме­о­нов,
из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Га­лъп Ин­тер­не­шъ­нъл

  • Един­с­т­ве­на­та яр­ка фи­гу­ра в ГЕРБ ос­та­на То­мис­лав Дон­чев, но той не мо­же да ог­рее нав­ся­къ­де
  • Со­ци­а­лис­ти­те се на­дя­ват да обър­нат ма­ча
  • Въп­ро­сът при пат­ри­о­ти­те не е кой ще се ка­чи на вла­ка, а ще сра­бо­ти ли ха­риз­ма­та на Джам­баз­ки

 

- Г-н Си­ме­о­нов, скан­да­лът с ев­ти­ни­те апар­та­мен­ти на власт­та при всич­ки слу­чаи ли е бо­нус за БСП и опо­зи­ци­я­та, или все пак по ня­ка­къв на­чин тряб­ва да го отиг­ра­ят?

- Бо­нус е, раз­би­ра се, и той ве­че е факт, ли­чи яс­но, че са с на­деж­да да обър­нат ма­ча. От ед­на стра­на нас­ти­на е ху­ба­во БСП да стои от­с­т­ра­ни, за да не из­ли­за, че те уд­рят ГЕРБ, а то­ва е вът­реш­на ра­бо­та. Но има ед­на "мал­ка" под­роб­ност - Цве­тан Цве­та­нов все пак ос­та­ва шеф на пре­диз­бор­ния щаб. А, из­вес­т­но е, че той се е пре­вър­нал в на­ри­ца­тел­но, спра­вед­ли­во или не, че умее да пра­ви (и пе­че­ли) из­бо­ри.

- Ус­пя ли Бо­ри­сов да ми­ни­ма­ли­зи­ра ще­ти­те от скан­да­ла със се­ри­я­та ос­тав­ки?

- Спо­ред мен по-ско­ро Бо­ри­сов ус­пя да ми­ни­ма­ли­зи­ра вли­я­ни­е­то на Цве­та­нов, мал­ко да го из­т­лас­ка, за­що­то вто­ри­ят чо­век в ГЕРБ бе­ше ста­нал дос­та влас­тен. Бо­ри­сов си връ­ща мал­ко те­ри­то­рия, та­ка да се ка­же.

- Как ще се от­ра­зи ос­тав­ка­та на Цве­тан Цве­та­нов ка­то де­пу­тат и шеф на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на ГЕРБ вър­ху ра­бо­та­та на са­мо­то На­род­но съб­ра­ние? Ня­кои смя­тат, че ед­ва ли на не­го­во­то ме­ди­а­тор­с­т­во и дип­ло­ма­тич­ност се кре­пи крех­ки­ят кво­рум в пар­ла­мен­та...

- Да, при всич­ки слу­чаи ра­бо­та­та на пар­ла­мен­та ще бук­су­ва, ще бъ­де мал­ко по-труд­но... Цве­та­нов на­ми­ра­ше общ език и с Ва­ле­ри Си­ме­о­нов, и с Ве­се­лин Ма­реш­ки, и с ДПС. Но ми се стру­ва, че и то­ва мо­же да се отиг­рае, ако г-н Цве­та­нов ис­ка, а по всич­ко ли­чи, че той ис­ка. Все пак той ос­та­ва вто­ри­ят чо­век в ГЕРБ.

В ГЕРБ ка­то че ли не ос­та­на­ха кой знае кол­ко яр­ки лич­нос­ти. Един­с­т­ве­на­та яр­ка фи­гу­ра е ви­цеп­ре­ми­е­рът То­мис­лав Дон­чев. В пос­лед­ни­те го­ди­ни ка­то се за­да­дат ня­как­ви важ­ни из­бо­ри, пър­во­то име е не­го­во­то. Но, как­то се каз­ва, той не мо­же да ог­рее нав­ся­къ­де...

- При та­зи но­ва си­ту­а­ция въз­мож­но ли де­пу­та­ти­те на БСП да се вър­нат в пар­ла­мен­та?

- Не съм мно­го си­гу­рен, че ще се вър­нат, за­що­то част от но­ме­ра на БСП е да бъ­дат пос­ле­до­ва­тел­ни до­ри и ко­га­то гре­шат, как­то се каз­ва... За раз­ли­ка от иг­ра­та на ГЕРБ, ко­я­то про­дъл­жа­ва да бъ­де "про­ба-греш­ка".

- С из­к­лю­че­ние на Ва­ле­ри Си­ме­о­нов то­зи скан­дал с ев­ти­ни­те жи­ли­ща на власт­та ка­то че ли бе пос­рещ­нат мно­го спо­кой­но от Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти. Мо­же ли той да изиг­рае дис­цип­ли­ни­ра­ща, обе­ди­ни­тел­на ро­ля за мал­ка­та ко­а­ли­ция на уп­рав­ля­ва­щи­те?

- Ва­ле­ри Си­ме­о­нов на­ис­ти­на дос­та ис­к­ре­но за­щи­ти Цве­та­нов, друг е въп­ро­сът до­кол­ко бе по­ли­ти­чес­ки удач­но, но то­ва все пак опи­ра до ана­лиз. Но до­ри и то­ва не е не­га­тив, ос­вен че зас­та­ва на не­по­пу­ляр­на­та стра­на. Пос­лед­ни­ят влак за об­ща лис­та на пат­ри­о­ти­те за ев­ро­из­бо­ри­те все още не е тръг­нал. Вяр­но, Ка­ра­ка­ча­нов ка­за, "аз под­кар­вам вла­ка, ако ис­ка­те, кач­вай­те се, ако ис­ка­те, стой­те си на пе­ро­на и се ка­рай­те..." И Си­де­ров он­зи ден май ка­за: "Аз се кач­вам на вла­ка, ня­мам пре­тен­ции аз да го ка­рам..." Та­ка чух аз. Си­ме­о­нов още не го е ка­зал, но все още има шанс да го ка­же. Въп­ро­сът тук не е кой с ко­го, кол­ко пар­тии, а ще сра­бо­ти ли лич­на­та ха­риз­ма на Ан­гел Джам­баз­ки. Ако сра­бо­ти, той ще бъ­де ед­на от най-пер­с­пек­тив­ни­те по­ли­ти­чес­ки фи­гу­ри у нас, а ако не ста­не - прос­то ще бъ­де по­хар­чен.

- Въз­мож­но ли е имот­на­та са­га, ко­я­то по-об­що е за де­фи­ци­та на спра­вед­ли­вост в на­ше­то об­щес­т­во, да уда­ри ця­ла­та по­ли­ти­чес­ка кла­са? Ста­на яс­но, че по-ев­ти­ни жи­ли­ща са ку­пу­ва­ли и хо­ра от БСП, и ма­гис­т­ра­ти...

- На­пъл­но въз­мож­но е, за­що­то всич­ки по­до­зи­ра­ме, че та­ка пра­вят не са­мо хо­ра от власт­та, но и пред­с­та­ви­те­ли на ос­та­на­ли­те по­ли­ти­чес­ки си­ли на те­ре­на. И то­ва всъщ­ност е иг­ра­та на ГЕРБ - да каз­ва "ама и вие та­ка пра­ви­те". Ге­не­рал­но та­зи са­га от­во­ря по-ши­ро­ко вра­та­та за но­ви по­ли­ти­чес­ки иг­ра­чи на сце­на­та.

- За­се­га оба­че ос­вен Дви­же­ни­е­то "Ми­ле­ни­ум", ко­е­то как­то ста­на яс­но, ще се явя­ва на ев­ро­из­бо­ри­те с лис­та­та на НДСВ, дру­ги за­яв­ки ня­ма...

- За съв­сем нов по­ли­ти­чес­ки иг­рач на­ис­ти­на ня­ма вре­ме, ос­вен ако не е не­що из­вън­ред­но, гръ­мов­но. А за Ми­ле­ни­ум аз поз­на­вам част от тях и мис­ля, че са ка­чес­т­ве­ни, со­лид­ни ка­то хо­ра. Но ка­то по­ли­ти­чес­ка мощ ми се стру­ва, че им тряб­ва мно­го се­ри­оз­но по­ли­ти­чес­ко ра­мо. НДСВ бе­ше ра­ке­та-но­си­тел ня­ко­га... Те­зи мом­че­та и мо­ми­че­та от Ми­ле­ни­ум оба­че имат сво­е­то бъ­де­ще, ако не по­ли­ти­чес­ко, то лич­но, в дру­ги сфе­ри на жи­во­та.

- Как ще се от­ра­зят скан­да­ли­те с апар­та­мен­ти­те на власт­та вър­ху пре­диз­бор­на­та кам­па­ния за ев­ро­из­бо­ри­те и вър­ху са­ми­те ре­зул­та­ти?

- При всич­ки слу­чаи ГЕРБ ще пре­тър­пи ще­ти, то­ва не е лес­на си­ту­а­ция. Има раз­мес­т­ва­не на плас­то­ве­те и вът­ре в пар­ти­я­та. С прос­то око се виж­да, че има раз­ба­лан­си­ра­не меж­ду вли­я­ни­е­то на ГЕРБ и на са­мия Бо­ри­сов. От та­зи нес­та­бил­на си­ту­а­ция мо­же да се из­ле­зе са­мо по един на­чин - с мно­го кре­а­тив­ни ре­ше­ния, с мно­го яр­ка лис­та на кан­ди­да­ти­те за ев­ро­из­бо­ри­те. На то­зи етап яр­ки­те име­на са ка­то че ли се­гаш­ни ев­ро­де­пу­та­ти, та­ка да се ка­же хо­ра "от­вън", а в Бъл­га­рия се раз­чи­та по­ве­че на яр­ки об­ра­зи, тук при нас, пред очи­те ни.

- Има ли опас­ност в пре­диз­бор­на­та кам­па­ния да во­дим де­ба­ти вмес­то за бъ­де­ще­то на Ев­ро­па, за ко­руп­ция, за спра­вед­ли­вост, за на­шен­с­ки си не­ща?

- Меж­ду дру­го­то, ка­за­но от­к­ро­ве­но, то ви­на­ги та­ка е би­ло. Спо­рим по­ве­че за то­ва, ко­е­то ста­ва при нас, за бъ­де­ще­то на Бъл­га­рия. А и в мо­мен­та то­ва, ко­е­то е у нас, мно­го при­ли­ча на то­ва, ко­е­то се случ­ва в Ев­ро­па - съ­ща­та не­яс­но­та, съ­щи­те миг­ран­т­с­ки стра­хо­ве, съ­щи­те ла­ге­ри, съ­ща­та иде­о­ло­ги­за­ция и т.н. Та­ка че, кол­ко­то и па­ра­док­сал­но да зву­чи, ко­га­то го­во­рим за Бъл­га­рия, го­во­рим и за Ев­ро­па.

- Мо­же ли да има се­ри­оз­но раз­мес­т­ва­не меж­ду пър­ви­те две по­ли­ти­чес­ки си­ли след са­га­та с жи­ли­ща­та на власт­та? Кол­ко са си­гур­ни­те бъл­гар­с­ки пар­тии в Ев­ро­пар­ла­мен­та?

- Пър­во, не­ка да ви­дим да­ли на­ис­ти­на са­га­та е прик­лю­чи­ла... Га­лъп ин­тер­не­шъ­нъл в мо­мен­та пра­ви свое про­уч­ва­не, но не­ща­та са тол­ко­ва хи­по­те­тич­ни, си­ту­а­ци­я­та е тол­ко­ва ди­на­мич­на, го­ре­ща, че сон­да­жи­те ед­ва ли ще да­дат яс­на кар­ти­на. Но и на то­зи етап си­гур­ни­те пар­тии в Ев­ро­пар­ла­мен­та са три "плюс" - ГЕРБ, БСП и ДПС. Плю­сът ос­та­ва за Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти...

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай