ВТУ "Тодор Каблешков" е сред първенците по рейтинг

 ВТУ "Тодор Каблешков" е  сред първенците по рейтинг  | StandartNews.com

Право на отговор

Проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, ректор на

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

По повод статията във в. "Стандарт" "59 специалности в наши вузове не правят наука" с автор Стела Стоянова възразявам, че не може да се твърди, че във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", в направление "Икономика" има несвойствени специалности. "Прави впечатление, че сред тях са предимно специалности, несвойствени за дадените университети, които са били разкривани по-късно с цел привличане на студенти". Нима специалностите "Икономика на транспорта", ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, "Икономика на транспортната фирма" и "Икономика на малките и средни предприятия" в ОКС Магистър са несвойствени за единственото в България транспортно училище?

Във въпросната статия "59 специалности в наши вузове не правят наука" защо се споменава само индексът на цитируемост в Scopus и не се сравнява с другите университети, обучаващи в това направление, а просто така се хвърля в пространството?

Другият индекс на цитируемост по научна област (Web of Knowiedge) е различен от 0, т.е. допринася за едно по-реално отчитане на научните резултати. Участието на студентите в НИД има сериозен резултат (55.24%), в резултат именно на активната работа на преподавателите. Ежегодно се организира Национален студентски форум, както и по-малки научни прояви, където студентите и докторантите могат да представят своите научни разработки. Издаваме и младежко списание "Млад форум", чиято основна цел е именно да популяризира научноизследователската работа на младите хора - студентите и докторантите.

Значителна част от публикациите са публикувани в реферирани и индексирани световни вторични литературни източници, като

- Thompson Reuters-Master Journal List; SKOPUS ;
- DOI (Digital Object Identifier );
- EBSCO;
- CEEOL;
ВТУ "Тодор Каблешков" заема за поредна година високо място в рейтинговата система на висшите училища в България по всички професионални направления.

В направление "Икономика", през 2013 г. от 24 висши училища сме на 4 място, а през 2015 г., сред 25 висши училища заемаме 5 място. При това направление може да се направи и следното допълнително сравнение - сред университетите с държавно финансиране, които са 15 на брой, ВТУ "Тодор Каблешков" е на 3 място, веднага след Софийския университет и УНСС. Така направление "Икономика" ни носи първо място сред техническите университети в България. Това е поредното доказателство за високото ниво на обучение при подготовката на кадри за икономиката на страната.

Висшето транспортно училище доказва на практика престижното място, което заема като образователна институция с авторитет и признание. Университетът е напълно конкурентоспособен в националната образователна палитра, в която той заема своето достойно място.Класацията е доказателство за високото ниво на обучение, което провежда ВТУ "Тодор Каблешков", подготвяйки висококвалифицирани и реализиращи се специалисти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай