Защо не са вписани новите шефове на болници

Агенцията по вписвания отговори на здравния министър Стойчо Кацаров

Защо не са вписани новите шефове на болници | StandartNews.com

Агенция по вписванията излезе с уточнения във връзка с отказите за вписване на ново ръководство на МБАЛ Лозенец и МБАЛ Александровска. Институцията отговори и на министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров относно твърдения за превишаване на влияние на ръководството на Агенцията, което пък предизвика проверка в АВ от страна на правосъдното министерство.

Агенцията отбелязва, че е отказала да впише новото ръководство на Александровска болница, защото са им пратили заявление, в което пише две различни неща. Един път новият началник се назначава до провеждане на конкурс, а по-горе пишело, че е проведен конкурс.

По отношение на казуса с болница "Лозенец" от Агенцията по вписванията мотивират решението с влязъл в сила съдебен акт по производството, образувано пред Софийски градски съд по искова молба на бившият директор на болницата, който обжалва заповедта на здравния министър за неговото освобождаване от длъжност.

В позицията си Агенция по вписванията прави следните уточнения:

"Във връзка с направени запитвания относно отказ за вписване на ново ръководство на МБАЛ Лзенец и МБАЛ Александровска, Агенция по вписванията прави следните уточнения:

Агенция по вписванията информира, че по партидата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец"" ЕАД, ЕИК 205967328, АВ няма произнасяне от страна на длъжностно лице по регистрация, тъй като с Определение № 89/07.06.2021 г. по т. д. № 999/2021 г. на Софийски градски съд, регистърното производство е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по производството, образувано пред Софийски градски съд по искова молба с вх. № 3414/07.06.2021 г.

Във връзка с постановен отказ за вписване на промени в обстоятелства по партидата на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА"" ЕАД, ЕИК 831605795, относно състава на съвета на директорите и представляващия дружеството, Агенция по вписванията изразява следната позиция:

Към подаденото заявление е приложен протокол с решения на министъра на здравеопазването с № РД-16-358/04.06.2021 г., съгласно който вписаните понастоящем членове на съвета се освобождават от длъжност и на тяхно място се назначават нови трима членове. В протокола е посочено, че решението е взето на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) - т.е. след провеждане на конкурс, по посочения в закона ред. Същевременно в същия протокол е посочено, че членовете на управителния орган се избират за срок до провеждане на конкурс.

Постановеният отказ е мотивиран с констатираното противоречие, а именно, че в един и същ документ се твърди, че от една страна е налице проведен конкурс (позоваване на нормата на чл. 21 от ЗПП), а от друга страна - че заявените за вписване членове на съвета на директорите се назначават за срок до провеждане на конкурс.

Агенция по вписванията, респективно длъжностните лица по регистрация, няма правомощия да се произнася по отношение на законосъобразността или правилността на решенията на принципала на държавното предприятие - в случая министъра на здравеопазването и не си е позволила подобни действия.

Преценката на длъжностните лице по регистрация е формална и се свежда до установяване на съответствие на исканите за вписване обстоятелства с приложените, в доказателство на това документи. Проверката по конкретния случай е установила противоречие и това е мотивирало отказа на длъжностното лице по регистрация.

За сравнение, по идентично като правна хипотеза заявление, с вх. рег. № 20210608132644, подадено по партидата на "СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП, ЕИК 201616805, което също е публично предприятие по смисъла на ЗПП, са заявени за вписване промени в състава на управителния съвет. Към заявлението е представена Заповед № РД-49-226 от 01.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, в която подобно противоречие не се открива и към настоящия момент заявлението е разгледано и е със статут "вписване".

От изложеното е видно, че длъжностните лица по регистрация извършват формална проверка за наличието на предвидени в закона предпоставки за вписване на заявени обстоятелства.

Следва изрично да се посочи, че съгласно чл.25, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е предвидено, че отказите на длъжностните лица по регистрация подлежат на съдебен контрол. Законът не предвижда възможност за административен контрол от страна на Агенция по вписванията по отношение на произнасянията.

Във връзка с твърдения за превишаване правата на ръководството на Агенция по вписванията, обръщаме внимание, че вписванията на обстоятелства в ТРРЮЛНЦ се извършват по реда на охранителното, а не на административното производство. Действията по регистърното производство - вписвания или откази, подлежат на съдебен, а не на административен контрол. Министърът на правосъдието, други лица с ръководни функции от министерството, както и ръководството на Агенция по вписванията нямат правомощия да влияят върху решенията на длъжностните лица по регистрация.

Обръщаме внимание, че в рамките на законовите си правомощия и с цел еднакво и правилно прилагане на закона, по отношение на регистърното производство, настоящото ръководство на Агенция по вписванията е първото, което въвежда методически указания за работата на длъжностните лица по регистрация, с цел стриктно и в интерес на гражданите и бизнеса правно обслужване", пише в позицията на Агенцията по вписвания.

Министерството на правосъдието проверява дали е имало натиск върху длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписвания, вследствие на който те са отказали да впишат новото ръководство на "Александровска" болница и болница "Лозенец", каза пред медиите ресорният зам-правосъден министър Иван Демерджиев.

Именно тези сигнали са една от причините за проверка. А лицата, върху които се твърди, че имало натиск, имат правомощие да откажат вписване.

Хората, които подават тези сигнали казват, че ясно им е казано какво решение да вземат, обясни Демерджиев, и отказа да отговори дали натискът идва от страна на ръководството на АВ.

Има данни да е правена ненужна проверка на конкретни факти, което е над компетенциите на служителите, обясни Демерджиев и поясни, че има спор по тълкуването на законов текст. Става дума за това може ли без конкурс да се назначи член на борд на директорите или това е възможно само за общински дружества. В някои от случаите разбиранията на длъжностните лица не съответстват на предвиденото в закона, посочи още Демерджиев.

По думите му трябва да се прави разграничение между оттегляне на мандата и сключените договори за управление на контрольор. Първото може да стане по всяко време от принципала ( в случая държавата), а прекратяването на договора за управление и контрол става по друг ред.

Резултатите от проверката по двата казуса ще е готова до дни, пише dir.bg.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай