Петък,

Ди­ги­тал­ни­те обу­че­ния са клю­чо­ви за бизнеса

От: Стандарт -
Ди­ги­тал­ни­те обу­че­ния са клю­чо­ви за бизнеса
A
A
A

  • В 94% от ра­бот­ни­те мес­та в Ев­ро­па се из­пол­з­ва ин­тер­нет, 75% са свър­за­ни с ра­бо­та с ком­пю­тър

  • Не­об­хо­ди­мо е неп­ре­къс­на­то ин­вес­ти­ра­не в раз­ви­ти­е­то на уме­ни­я­та на ра­бот­на­та си­ла, каз­ва Зор­ни­ца Ру­си­но­ва

За­мес­т­ник-ми­нис­тъ­рът на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка Зор­ни­ца Ру­си­но­ва ко­мен­ти­ра клю­чо­во­то зна­че­ние за бъл­гар­с­ки­те фир­ми на ква­ли­фи­ка­ци­я­та и под­го­тов­ка­та на кад­ри. Тя обяс­ни как биз­не­сът мо­гат да се въз­пол­-з­ва от про­це­ду­ра­та "Уме­ния", ко­я­то е от­во­ре­на за кан­ди­дат­с­т­ва­не за по­тен­ци­ал­ни­те бе­не­фи­ци­ен­ти - ра­бо­то­да­те­ли. Фи­нан­си­ра се по Опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си", съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия со­ци­а­лен фонд. Об­щи­ят раз­мер на бю­дже­та е 30 млн. ле­ва. По­ве­че за опе­ра­ци­я­та и Ус­ло­ви­я­та за кан­ди­дат­с­т­ва­не мо­же да на­ме­ри­те на: http://esf.bg/umenia/.

- Гос­по­жо Ру­си­но­ва, без­ра­бо­ти­ца­та под­дър­жа ре­кор­д­но нис­ки ни­ва, а ра­бо­то­да­те­ли­те из­пит­ват не­дос­тиг на под­гот­ве­ни кад­ри. Има ли ак­ту­ал­ни прог­ра­ми за по­ви­ша­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­я­та на ра­бот­на­та ръ­ка?

- В пе­ри­од на ви­со­ка за­е­тост, ква­ли­фи­ка­ци­я­та и под­го­тов­ка­та на кад­ри­те са от клю­чо­во зна­че­ние за всич­ки бъл­гар­с­ки фир­ми. Про­це­ду­ра­та "Уме­ния" на Опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си" се стре­ми да от­го­во­ри на пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та, пред ко­и­то са из­-п­ра­ве­ни ра­бо­то­да­те­ли­те. Тя им да­ва въз­мож­ност да про­веж­дат обу­че­ния на слу­жи­те­ли­те си - за клю­чо­ви ком­пе­тен­т­нос­ти, спе­ци­фич­ни обу­че­ния за ра­бот­но мяс­то, как­то и та­ки­ва за при­до­би­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен.

- Ка­къв тип обу­че­ния се пред­виж­дат?

- Обу­че­ни­я­та по ди­ги­тал­ни ком­пе­тен­т­нос­ти са клю­чо­ви в прог­ра­ми­те на Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка през след­ва­щи­те ня­кол­ко го­ди­ни, за­що­то ди­ги­та­ли­за­ци­я­та е не са­мо бъ­де­ще­то, но ве­че е и част от па­за­ра на тру­да. В мо­мен­та в 94% от ра­бот­ни­те мес­та в Ев­ро­па се из­пол­з­ва ин­тер­нет, 75% са свър­за­ни с ра­бо­та с ком­пю­тър, 22% - с ин­тер­нет плат­фор­ми, а 8% от ра­бо­те­щи­те из­пол­з­ват ав­то­ма­ти­зи­ра­ни ма­ши­ни.

  • До­ри в зе­ме­де­ли­е­то, стро­и­тел­с­т­во­то и тър­го­ви­я­та слу­жи­те­ли­те тряб­ва да имат ос­нов­ни ИТ уме­ния

80% от про­да­ва­чи­те нап­ри­мер тряб­ва да имат ба­зо­ви зна­ния за ра­бо­та с оп­ре­де­лен соф­ту­ер. По­доб­ни изис­к­ва­ния има за 50% от ра­бот­ни­те мес­та в стро­и­тел­с­т­во­то и за 34% в зе­ме­де­ли­е­то. То­ва е нас­то­я­ще­то, а ко­га­то го­во­рим за бъ­де­ще­то, ди­ги­та­ли­за­ци­я­та на па­за­ра на тру­да ще е мно­го по-ин­тен­зив­на.

- Как­ви са изис­к­ва­ни­я­та към фир­ми­те, ко­и­то мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват?

- В прог­ра­ма­та мо­гат да учас­т­ват фи­зи­чес­ки или юри­ди­чес­ки ли­ца, ко­и­то из­вър­ш­ват сто­пан­с­ка дей­ност, не­за­ви­си­мо от соб­с­т­ве­ност­та, прав­на­та и ор­га­ни­за­ци­он­на­та си фор­ма. Ня­ма ог­ра­ни­че­ния от­нос­но раз­ме­ра на фир­ми­те - до­пус­кат се мик­ро-, мал­ки, сред­ни и го­ле­ми пред­-при­я­тия. Пред­вид де­мар­ка­ци­я­та с  Прог­ра­ма­та за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни, под­к­ре­па­та за обу­че­ние в об­ласт­та на хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност, зе­ме­де­ли­е­то и го­ри­те за ли­ца, за­е­ти в сек­то­ра на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и гор­с­ко­то сто­пан­с­т­во, не са до­пус­ти­ми за фи­нан­си­ра­не по нас­то­я­ща­та схе­ма.

- Пред­виж­дат ли се обу­че­ния за без­ра­бот­ни ли­ца?

- В обу­че­ния

  • ще мо­гат да се вклю­чат и без­ра­бот­ни или не­ак­тив­ни ли­ца

Прог­ра­ма­та изис­к­ва ми­ни­мум 50% от всич­ки не­ак­тив­ни или без­ра­бот­ни ли­ца, за­вър­ши­ли ус­пеш­но пред­ви­де­ни­те по про­ек­та обу­че­ния, да бъ­дат вклю­че­ни в не­суб­си­ди­ра­на за­е­тост при ра­бо­то­да­те­ля бе­не­фи­ци­ент по про­ек­та. В те­зи слу­чаи сти­мул за ра­бо­то­да­те­ля е пок­ри­ва­не­то на оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки за на­е­тия слу­жи­тел до 6 ме­се­ца.

- Как­ва част от дей­нос­ти­те се пок­ри­ват от про­це­ду­ра­та?

- Раз­ме­рът на пред­п­ри­я­ти­я­та оп­ре­де­ля раз­ме­ра на съ­фи­нан­си­ра­не­то.

  • При мал­ки и мик­ро-п­ред­п­ри­я­тия про­це­ду­ра­та пок­ри­ва 70% от об­ща­та стой­ност на до­пус­ти­ми­те раз­хо­ди по про­ек­та

и пред­виж­да съ­от­вет­но 30% съ­фи­нан­си­ра­не. За сред­ни­те изис­к­ва­не­то е 40% съ­фи­нан­си­ра­не, а при го­ле­ми­те фир­ми де­лът е ра­вен - 50%. При две от дей­нос­ти­те не се изис­к­ва съ­фи­нан­си­ра­не от кан­ди­да­ти­те. То­ва са раз­хо­ди­те за пер­со­нал при включ­ва­не­то на без­ра­бот­ни или не­ак­тив­ни ли­ца в не­суб­си­ди­ра­на за­е­тост след ус­пеш­но за­вър­ше­но обу­че­ние, как­то и пре­дос­та­вя­не­то на въз­мож­ност за гъв­ка­ви фор­ми на ра­бо­та за слу­жи­те­ли­те в пе­ри­о­да на обу­че­ние. Ми­ни­мал­ни­ят раз­мер на без­въз­мез­д­на­та фи­нан­со­ва по­мощ за един кан­ди­дат е 15 000 ле­ва, а мак­си­мал­ни­ят - 3 911 660 ле­ва.

- Ка­къв е сро­кът за кан­ди­дат­с­т­ва­не?

- Край­ни­ят срок за по­да­ва­не на про­ек­т­ни пред­ло­же­ния е 3 май 2019 г., 17:30 ч. по елек­т­ро­нен път с Ква­ли­фи­ци­ран елек­т­ро­нен под­пис в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Все­ки кан­ди­дат има пра­во да учас­т­ва с ед­но про­ек­т­но пред­ло­же­ние в нас­то­я­ща­та про­це­ду­ра.

 


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички