Онлайн обучението ни показа проблемите в образованието

Тревожно много са учениците с ниска мотивация, коментира началникът на РУО- София Ваня Кастрева

Онлайн обучението ни показа проблемите в образованието | StandartNews.com
  • Децата се расейват лесно, натоварени са с повече домашни от преди
  • Тревожно много са учениците с ниска мотивация, коментира началникът на РУО- София Ваня Кастрева в специално интервю за в. "Стандарт"

Рисковете за подрастващите в киберпространството не са по-малки от тези в реалния свят

Тази година ще има матури и по латински, китайски, иврит

 

-Г-жо Кастрева, как започна вторият срок в столичните училища, след като миналата седмица беше взето решение всички ученици да се върнат присъствено в класните стаи?

-Няма постъпила информация за проблеми с възстановяването на присъствения учебния процес в столичните училища. По данни на директорите на 14 февруари 2022 г. след тестване или със "зелен сертификат" присъствено се обучаваха 121 001 ученици от  I до ХII  клас. За радост само 59 ученици, 13 педагогически и 8 непедагогически специалисти са имали положителни тестове. За всички ученици са подсигурени тестове до края на м. февруари, а и предстои получаването на следващи такива.

-Има ли отново карантинирани паралелки и болни учители?

Трябва да направя уговорката, че цялата информация, свързана с епидемичната обстановка е изключително динамична. Ние разполагаме с данни от платформи на министерството на здравеопазването и министерство на образованието и науката, както и с такива от директорите на училищата. В същото време те се променят ежедневно, бих казала ежечасно. Въпреки това определено общата епидемична картина се подобрява. На 16 февруари бяха карантинирани общо 97 паралелки, което е 1,5%. Под карантина бяха 1,48% учители и 0,95% ученици. Диагностицирани или болни бяха 1,02 % от учителите и 0,38 % от учениците.

-Каква част от преподавателите и учениците са ваксинирани?

По данни на министерство на здравеопазването 53% от учителите в столичната образователна система са ваксинирани. Според информация от директорите на училищата 26349 ученици от I до ХII  клас са с валиден документ за преболедуване /ваксинация/ антитела, което е 18,9%.

-Как се отрази онлайн обучението на учебния процес?

За втора поредна година Институтът за изследвания в образованието (ИИО) проведе по задание на Министерството на образованието и науката (МОН) специализирано изследване на влиянието на ОРЕС върху учебния процес, учениците и учителите. Изводите и препоръките в анализа се основават на информация от 3750 учители, преподаващи на ученици от I до XII клас и 16 480 ученици от V до XII клас от 200 училища в цялата страна, определени по извадка с представителност на ниво училищна система. Изследването е проведено през месец юни 2021 г.

  • Анализът показва, че ОРЕС направи по-видими и в известна степен задълбочи някои  устойчиви структурни проблеми, характерни за училищното образование, без значение по какъв начин се осъществява образователният процес, а именно:

Значителни образователни неравенства, изразяващи се в голяма разлика в достъпа до качествено образование и образователните резултати на учениците в зависимост от техния социално-икономически и културен произход;

Липса на добре развити умения за учене на учениците в различните възрастови групи и за постигане на задълбочено разбиране на учебното съдържание;

Недостатъчна квалификация на учителите за прилагане на ефективни стратегии и подходи за управление на класната стая и на адаптивни методи за преподаване и оценяване, които отразяват индивидуалните нужди на учениците, стимулират саморегулираното им учене, активното им участие в учебния процес и взаимодействието между тях;

Тревожно висок дял на учениците с ниска мотивация и ангажираност с учебния процес и училището;

Висока склонност на учениците да пропускат учебни часове или да отсъстват от училище;

Недостатъчни педагогически умения и разполагаеми ресурси за противодействие на ниската мотивация, дезангажираността и намаляващия интерес на учениците към ученето;

Недостатъчно добре развити професионални учещи се общности и слабо взаимодействие между учителите за споделяне на знание и практически опит;

Високи нива на професионален стрес и емоционално изтощение при учителите. Столичната образователна система също носи белезите на тези процеси.

-Има ли съществени пропуски?

  • Според 40% от учителите и близо 60% от директорите знанията на учениците са се влошили по време на онлайн обучението. Причини за това са:

затруднения електронен достъп;

понижената мотивация и ангажираност на учениците - сред всички групи ученици;

децата се разсейват прекалено лесно;

натоварени са с повече домашни от преди онлайн обучението;

учителите и родителите не успяват да обърнат достатъчно внимание на всяко дете.

Необходима е подкрепа за наваксване на пропуските на учениците. Фокусът трябва да е върху децата от уязвимите групи - от семейства с нисък образователен и социално-икономически статус и тези със затруднения с учебния материал. Според експертите за тях трябва да се осигури присъствено обучение, допълнителни занимания по учебни предмети, индивидуална подкрепа от специалисти.

Европейската програма "Образование" 2021-2027 цели инвестиране в дейности в подкрепа на учениците с пропуски.

-Какви странични рискове се крият за децата в кибер пространството?

-Рисковете в кибер пространството за децата не са по-малки, отколкото в реалния свят - дори напротив. Отговорност на възрастните - независимо в каква роля са те - родители, учители, възпитатели, политици, общественици и пр., е да се погрижим децата да познават правилата за работа в електронна среда. Това ще бъде вече част от тяхната обща култура.  Кибер пространството е като денонощието - има своята светла, но и своята тъмна страна. За да се насладиш на удоволствието от богатството на знания, култура, красота, постижения на човешкия ум и сила, трябва да придобиеш достатъчно умения, да изградиш чувствителност и сензитивност, за да се предпазиш от бича на "тъмната" страна на виртуалния свят. Защото днес учениците могат лесно да попаднат в нейни измерения като онлайн тормоз и насилие, дезинформация и фалшиви новини, електронни игри, потопени в кръв и насилие и пр. Всъщност има много достъпен пример - днес, за да си спокоен, когато се движиш по пътя - независимо дали си пешеходец или водач, трябва не само да притежаваш превозно средство, но и да спазваш правилата за движение по пътищата. Затова ни предстои още много работа, за да може всеки спокойно и уверено да намери своето място в електронната среда.

- Беше обявено, че матурите тази година ще се провеждат по нов начин. Какви са основните промени?

През тази учебна година завършват първите зрелостници, които се обучават по Закона за предучилищното и училищното образование. Всички успешно завършили ХII  клас отново  се явяват на задължителен зрелостен изпит по български език и литература - общообразователна подготовка. За втори задължителен зрелостен изпит учениците, които са обучавани в профилирани паралелки, избират един от профилиращите предмети по тяхно желание. За първи път има възможност да се държи втори задължителен ДЗИ по предметите информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство.

За учениците, които са обучавани в професионални паралелки, вторият задължителен зрелостен изпит е държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. Всеки зрелостник може по собствено желание да положи до 2 допълнителни зрелостни изпита. Ако избраният изпит е по предмет, изучаван като профилиращ, то държавният зрелостен изпит ще се държи върху учебно съдържание, изучавано в 11. и 12. клас като профилирано. За първи път тази година зрелостниците ще могат да се явят на матура по рядък език, ако са го изучавали като профилиращ предмет в училище. За София-град това са 8 нови езика - румънски език, португалски език, иврит, японски език, китайски език, корейски език, арабски език и латински език.

Ако избраният изпит е по предмет, който не е изучаван като профилиращ, то държавният зрелостен изпит ще се държи върху учебно съдържание, изучавано в средната степен на образование.

Държавните зрелостни изпити по чуждите езици ще се провеждат на различни нива - според вида на изучаваната подготовка (интензивно, разширено, без интензивно и разширено, като първи или втори чужд език) и зрелостниците ще получат съответното ниво на владеене на чуждия език от Общата европейска езикова рамка.

През тази учебна година единственият изпит, който ще се полага в 3 модула е задължителният зрелостен изпит по български език и литература - общообразователна подготовка. Всички останали зрелостни изпити ще се провеждат в 2 модула. Единствено по български език и литература е възможно явяване от зрелостник на 2 изпита - като първи задължителен зрелостен изпит по общообразователна подготовка и като допълнителен държавен зрелостен изпит по профилирана подготовка.

-В последните години има съревнование между няколко гимназии за най-елитно училище за кандидатстване сред 7-и клас. Кои се очаква да са най-търсените тази година?

-Кампанията по прием на ученици след завършено основно образование тепърва предстои. Съгласно сроковете, заложени в Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, държавният план-прием ще бъде утвърден в срок до 30.04.2022 г. В момента текат съгласувателните процедури и предстои обсъждане в министерство на образованието и науката. И тази година се съобразихме със зададените ни от министъра критерии, а именно общ брой паралелки 417, където  43,37 % от местата да са в паралелки с професионална подготовка, а 51,24 % от местата да са в STEM профили и професии. Предвид опита от последните години може да се каже, че всяка кампания има своите особености и е трудно да се прогнозира - все пак водещо е желанието на кандидат-гимназистите и на родителите им. Това особено важи за желания чужд език - преди няколко кампании най-желан беше испанският език, в друга кампания немският език е определящ в избора на паралелка  и т.н. Набира скорост и професионалното образование. Не малка част от професионалните паралелки през отминалата кампания бяха пълни още след първо класиране. Все повече ученици и родители разбират, че чужд език може да се научи не само в профил "Чужди езици", а и в останалите - например "Природни науки", "Предприемачески", "Софтуерни и хардуерни науки", "Обществени науки" и т.н. В сега подготвеното предложение сме отразили изключително широк спектър от възможности, сред които всеки седмокласник да може да намери своето място. Винаги може желанията на учениците да променят подредбата на търсените училища. Но все пак в последната година сред първите десет училища, приели учениците с най-висок бал бяха СМГ "П. Хилендарски", 91 НЕГ  "Проф. Константин Гълъбов", ТУЕС към ТУ-София, 73. СУ "Владислав Граматик", 164 ГПИЕ  "Мигел де Сервантес", Първа АЕГ,.    тт АЕГ "Томас Джеферсън", 9 ФЕГ  "Алфонс дьо Ламартин", 22 СЕУ "Г. С. Раковски", 51. СУ "Елисавета Багряна".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай