Радостин Василев за Стандарт: Връщаме спорта в училище

Искам младите да имат доверие в държавата, казва министърът

Радостин Василев за Стандарт: Връщаме спорта в училище | StandartNews.com
  • Искам младите да имат доверие в държавата, казва министърът на младежта и спорта в специално интервю за СТАНДАРТ
  • За първи път ще бъде приета Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, тя ще има 96 000 000 лева
  • 42 000 000 лв. за сформиране на школски отбори по футбол, баскетбол и волейбол
  • Осигуряваме на училищата средства за екипировка, уреди и пособия, застраховка, предсъстезателни медицински прегледи и заплати на треньорите
  • Плевен ще има най-красивата и най-модерна спортна зала
  • Започваме ремонт на спортните площадки в държавните и общинските училища
  • Младите са лидери и иноватори, незаменими са в изграждането на модерната държава

- Министър Василев, 2022 г. е Европейската година на младежта. Кои са основните приоритети на ръководеното от Вас министерство по отношение на младите хора у нас?

- На национално ниво политиките за младите хора се създават и реализират с цел подобряване качеството на живот и на условията за успех на всеки един от тях чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежите като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала им в развитието и просперитета на страната ни.

Националните програми за младежта са инструментите за изпълнение на младежката политика в страната, като те са разработени в отговор на наблюдаваните тенденции по отношение на различни обществени процеси, като основният приоритет е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната.

Сред основните приоритети на политиката са подкрепа за неформалното обучение като метод за придобиване на умения и ключови компетентности, насърчаване на екологичната култура у младите, създаване на условия за качествено свободно време, творчество и култура.

Също така се полагат усилия за изграждане на социално отговорно поведение сред младите хора, включително по време на криза, чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия, на различни форми на зависимости, на кибертормоз и злоупотреби онлайн, неразпространение на дезинформация и фалшиви новини, солидарност и съпричастност сред младите хора.

- Една от големите инициативи на Министерството на младежта и спорта е създаването на Бяла книга на младежкото доброволчество. Бихте ли казал някои от примерите, които ще влязат в нея?

- В рамките на създаването й ще се извърши дейност по откриване и посочване на добри практики, насърчаване на дискусиите по конкретни проблеми, както и заформяне и ангажиране на бъдещи партньорства и диалог между държавния и неправителствения сектор. Примерите са много, като след анализ ще бъдат изведени добри практики свързани с младежкото доброволчество, разделени по сфери, към които са насочени.

- В 6 града ще бъдат създадени Академии за млади лидери? Каква е целта им и с какво ще се занимават?

- Академиите за млади лидери ще са 3-дневни форуми, по време на които се предвиждат обучителни, дискусионни панели и дебати с прякото и водещо участие на младите хора. Програмата включва комбинация от практически задачи и лекционни сесии, представящи процесите по разработване и прилагане на политика за младите хора на национално и местно ниво и насърчаване на активното младежко участие в тях. Участниците ще придобият знания и ще бъдат информирани за реални инструменти на национално и европейско ниво, чрез които те могат да реализират идеите си и да бъдат уверени в своите възможности.

 

Регионалният принцип на академиите в 6-те района за планиране цели включване и активизиране на млади хора от отдалечени населени места, в които не се наблюдава често провеждане на събития с младежка насоченост и е регистриран недостиг на активни неправителствени организации.

Целта е изграждане на капацитет за участие в процесите при взимане на решения от младите хора и създаване на устойчивост на резултатите и дългосрочно въздействие. От друга страна ще се подпомогнат местните органи на управление като носители на отговорността за младите хора в региона и като ключови партньори на институциите на национално ниво.

- Предвиждате и Национална младежка конференция. Какво ще решава тя?

- Националната младежка конференция има за цел да събере на едно място младежи, младежки организации, активни граждани и експерти от една страна и политически представители на институциите на високо ниво от друга, за да обобщи работата и постигнатите резултати през Европейската година на младежта и да очертае бъдеща стратегическа посока за развитие на младежкия сектор.   

- Патрон сте на кампанията на „Стандарт” 10 причини младите да остават в България, която има за цел да покаже постиженията на младите хора у нас в спорта, науката, изкуствата и да зарази всички с техния пример. Кои са приоритетните политики на ММС, за да останат младите в страната ни?

- В израстването си младите хора се срещат с различни предизвикателства, свързани с бързите темпове на развитие на съвременното общество, глобализацията и иновациите. За да намерят мястото си в развитието на съвременното общество и да бъдат полезни, както за себе си така и за обществото, на първо място те трябва да бъдат информирани и образовани. За да взимат правилни решения и да участват в процесите за изграждане на едно здраво, стабилно общество, младите хора трябва да имат доверие в държавата, в която живеят.

Сред младите хора в Република България има изявени лидери, иноватори, участващи активно в социалния живот, борещи се за своето място при вземане на решения на местно, национално и глобално ниво. Техните визия, качества и умения са незаменими за изграждането на по-устойчиви, справедливи и модерни общности. Целта е тези млади хора да стават все повече.

Поради тази причина младежките политики в България очертават системен и холистичен подход за създаване на благоприятни условия за младите българи да бъдат пълноценни членове на обществото и двигатели на позитивна промяна. Усилията в тази посока се реализират чрез множество мерки и програми, координирани от различни ведомства, включително и националните програми за младежта.

- Инициативата стартира от Плевен. Как ММС ще подпомогне развитието на масовия спорт не само в Града на героите, но и в останалите населени места?

- Политиката на Министерството на младежта и спорта е да подпомага развитието на спорта за всички (масовия спорт) чрез реализиране на редица програми и проекти, осигуряващи възможности за участие в спортни занимания и спортни прояви на различни социални и възрастови групи от населението в населени места, в цялата страна. Това се осъществява в партньорство със спортни клубове и спортни федерации.

Чрез тези програми и проекти се цели разширяване на обхвата и създаване на мотивация на гражданите (с приоритет децата) за участие в спортни занимания и прояви с оглед подобряване физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време чрез здравословна физическа активност и спорт. За успешното реализиране на тези програми и проекти през 2022 г. бюджетът на министерството е увеличен.

За подобряването на условията за включването в спортни дейности на гражданите част от политиката на министерството е и подпомагане на ремонта и реконструкцията на спортни обекти за спорта за всички (масовия спорт) и изграждане на нови такива.

Важно е да се отбележи, че основна роля за развитието на спорта за всички (масовия спорт) имат общините и тя е регламентирана в Закона за физическото възпитание и спорта. Общините трябва да осигуряват условия и възможности за практикуване на спорт от гражданите, като подпомагат финансово спортни организации и спортни дейности, в т. ч. масови спортни прояви и спортно-туристически дейности и като осигуряват достъп и поддържат общинската си спортна база. Във връзка с това Министерство на младежта и спорта е отворено за експертна подкрепа на общините при изпълнението на тази политика.

- Зарадвахте Плевен - градът ще има нова спортна зала.

- Много жители на Плевен, моя роден град, ми писаха, изпратиха ми и снимки за състоянието на националната спортна база в града, зала „Спартак“, в която децата тренират в студа през зимата. Предприех необходимото и в тази зала ще има отопление, вентилация и климатизация.

Най-накрая, след толкова много години, община Плевен спечели проект в Министерство на младежта и спорта и градът ще има своя спортен комплекс със зала. Поел съм огромен ангажимент към Плевен. След 30 години забвение този проект ще се реализира в нашия град. Има хора, които не желаят Плевен да има своя спортна зала, хора, които се опитват да ни пречат, но заедно, благодарение и на усилията на кмета Георг Спартански, ще направим най-хубавата спортна зала.

- Какъв е проектът и как ще се реализира?

- Три месеца работеха два големи екипа на общината и на министерството. Много спънки имахме по пътя, но вече сме на финалната права. За да гарантираме реализацията, имотът вече ще бъде прехвърлен на Министерството на младежта и спорта и ние ще направим проекта. След това ще осъществим възлагането и изграждането.

Заложи сме 100 милиона лева за два проекта в Плевен - комплекс "Червено знаме" и спортната зала. Те ще се реализират от Министерство на младежта и спорта с държавни средства. Те са осигурени още в първия бюджет, сега при актуализацията трябва да ги потвърдим.  Надявам се до края на юли, началото на август да приключим с всички съгласувания. Може би 3-4 месеца ще ни трябват за проектиране на залата.

- Какви са идеите за нея?

- Ще бъде умна спортна зала, с всичко, което е модерно и необходимо. Ще правим спортните зали по един модел. Разходите за такива зали са огромни - данък сгради, такса смет, поддръжка, персонал. Затова държавата се ангажира с това. Това е социалната роля на държавата. А не, както бе по-рано - общините бяха изоставени. Имаха имоти без никакъв шанс да ги поддържат.

- Възможно ли е предвидените средства да не отидат за залата, а за нещо друго? 

- Не. Те ще бъдат целево отпуснати с постановление на Министерски съвет. Ще могат да се изразходват само за тази зала. Естествено, ако дойде друг министър и реши парите да се използват за друго, ще трябва да мине през всички граждани на Плевен и да им обясни лично защо го прави.

Така е направено през 2015 със Зимния дворец. Огромни средства, прехвърлени за неговия ремонт, които после са изпратени за Арена Бургас. Другата седмица съм в Бургас, за да видя защо са похарчили 65 млн. лева, а имаме една бетонова конструкция с покрив.

- Какво предвижда идейният проект за спортния комплекс в Плевен?

- Ще има лекоатлетическа писта, няколко зали - за бокс, борба, фехтовка, които да обслужват и спортното училище. Ще има и хотелска част. И, разбира се, така нужния на Плевен басейн, който ще е със стандарти за състезания от световно първенство.

- Други проекти за Плевен предвиждате ли?

- Да, има клуб в Плевен, който е одобрен за финансиране по Наредба 4. Това е клуб "Петромакс". Ще има пълен ремонт на неговата зала за карате. Ивет Горанова е от този клуб. Ремонтът ще струва около 200 хил. лв.

- Какво планирате за развитието на училищния спорт?

- Политиката в областта на спорта за учащи се реализира в тясно сътрудничество между Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката. В резултат на това сътрудничество за първи път ще бъде приета Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, по която ММС е партньор.

По програмата, която е с общ бюджет 96 000 000 лева, са заделени 42 000 000 за сформиране на отбори по колективните видове спорт футбол, баскетбол и волейбол в училищата на територията на страната. Отборите ще се сформират от ученици в четири възрастови групи, всеки отбор ще разполага с 80 учебни часа за подготовка, които ще се провеждат два пъти седмично.

Треньорите на отборите може да бъдат както учители в самото училище, така и външни специалисти по съответните видове спорт. Ще бъдат осигурени средства за екипировка, спортни уреди и пособия, застраховка, предсъстезателни медицински прегледи и възнаграждения на треньорите.

Тази нова програма е стъпка към положителни промени в организацията на спорта в училище, която ще допринесе за ангажиране на свободното време на учениците с позитивни спортни дейности и формиране на ценни качества като толерантност и самоконтрол, и ще създаде условия за борба с обездвижването, вредните навици и агресията.

Предстои стартиране на още една програма, която категорично ще подобри условията за физическо възпитание и спорт в българските училища. Това е Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища. Дейностите, предвидени в програмата ще допринесат за модернизиране на спортната база в училищата, пълноценното използване на дворните пространства, с което се цели подобряване на здравословното състояние на учащите и насърчаването им към занимания със спорт.

- Дълги години младежките школи в почти всички спортове бяха буквално забравени. Възможно ли е как те да бъдат рестартирани?

- Министерството на младежта и спорта изпълнява политика, насочена към насърчаване на учащите към физическата активност и занимания със спорт, с оглед подпомагане формирането на здравословни навици и на мотивация за спортно развитие и изява на децата и младежите. В тази връзка ММС предвижда реализирането на приоритети, мерки и дейности, които да удовлетворят нарастващата необходимост в обществото от осигуряване на достъп до спортни дейности на всички български граждани с фокус върху учащите.

Спортните школи в страната към настоящия момент функционират в рамките на Центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЦПЛР).

По данни, предоставени в ММС от Центъра за информационно осигуряване на образованието, на територията на страната извършват дейността си 177 ЦПЛР, дейността на които е насочена към развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на спорта. В тях са сформирани 1131 групи по вид спорт и спортни дейности, в които участват 13 349 ученици под ръководството на 279 преподаватели. Министерството на младежта и спорта ще работи за разширяване на обхвата на дейността на центровете в координация с МОН и общинските администрации.

- Продължават проверките на федерациите. Какво още открихте там?

- Трудно е да научим федерации, които дълги години са работили в ситуация на административен и документен хаос, да спазват правила. Но мисля, че се научават. Вече отнех лиценза на Автомобилната федерация. Ще има още федерации без лиценз, защото наистина има злоупотреби и то много сериозни.

За Деня на спорта публикувахме бюджетите на всички федерации, за да видят хората, че 83% от тях вече получават повече, отколкото са получавали досега. 4-5 федерации получават малко по-малко, но това е заради загубената олимпийска подготовка като каратето, което вече не e олимпийски спорт.

- Настъпихте много интереси. Не се ли страхувате?

- Не. Работя с твърда ръка и няма да позволя някой, който получава милиони, да иска оставки без да има основания и аргументи за това. Ще ви дам един пример – 16 млн. лв. са откраднати от спортните салони. Предоставени са на едни фирми. Те не са направили салоните. Няма ги. Това са салони за деца. Като адвокат подготвям сигналите си аргументирано.

Днес (б.р. 17 май) са водени разпити на някои хора, така че се надявам обществото да види, че има възмездие. В този сектор трябва да има справедливост за разрухата, която се е случвала. Ще стигнем до края.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай